FZ04/2016 Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tisková oprava

Schválený:
FZ04/2016
Změna
Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - tisková oprava
Ministerstvo financí zveřejňuje tiskovou opravu „Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů“, která byla zveřejněna pod pořadovým číslem 22 ve Finančním zpravodaji č. 7/2015 ze dne 18. 12. 2015.
V Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bod 17. zní:
„17. V bodu 7.4. písm. b) se za slovo „zřizovatele“ vkládají slova „,pokud takový odvod uložil,“.“.