MF-57032/2015/5407c Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-57032/2015/5407
Změna
Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PID: MFCR5XTGTH
ze dne 17. 12. 2015
Referent: Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 704 - Fondy účetní jednotky, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. prosince 2009, ve znění účinném od 1. ledna 2010, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 ze dne 30. listopadu 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2013, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2014.
1. V bodech 1. první tabulce, 2. tabulce, 6.2.2. písm. d), 6.3.2. písm. e), 7.1. písm. a), 7.1. písm. b), 7.1. písm. c), 7.1. písm. d), 7.2. písm. a), 7.3. písm. a), 7.3. písm. b), 7.3. písm. c), 7.3. písm. d), 7.4. písm. a), 7.4. písm. b) a nadpisu bodu 7. se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“.
2. V bodu 3.1. se slova „investičním fondu“ nahrazují slovy „fondu investic“.
3. V bodech 6.2.2. písm. a), 6.2.2. písm. c) a 6.3.2. písm. d) se za slova „výsledku hospodaření“ vkládají slova „nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů“.
4. V bodech 6.2.2. písm. d), 6.2.2. písm. e) a 6.3.2. písm. b) se za slovo „DÁTI“ vkládají slova „účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo“.
5. V bodu 6.3.2. písm. e) a v úvodní části bodů 7.3. a 7.4. se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu investic“.
6. V úvodní části bodů 7.1. a 7.3. se slova „ve výši“ nahrazují slovem „z“.
7. V bodu 7.1. písm. a) se za slovo „odpisů“ vkládají slova „hmotného a nehmotného dlouhodobého“.
8. V bodu 7.1. písm. c) se za slova „prodeje dlouhodobého“ vkládají slova „movitého hmotného a nehmotného“ a za slova „nemovitého majetku“ se vkládají slova „, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním,“.
9. V bodu 7.1. písm. d) se na začátku textu čárka nahrazuje slovem „a“, za slovo „sbírek“ se vkládají slova „určených na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“ a za slovo „zahraničí“ se vkládají slova „určených účelově na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“.
10. V bodech 7.1. písm. d), 7.3. písm. c) a 7.4. písm. b) se slova „241 - Běžný účet“ nahrazují slovy „401 - Jmění účetní jednotky“.
11. V bodu 7.2. písm. a) se slova „majetku a jeho případného“ nahrazují slovem „a“ a za slovo „zhodnocení“ se vkládají slova „hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“.
12. V bodu 7.2. písmeno b) zní:
„b) na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery, na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky; v případě financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a v případě pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z jiných peněžních prostředků účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.“.
13. V bodu 7.3. písm. a) se slova „odpisů majetku, investiční dotace od zřizovatele a příspěvku státního fondu“ nahrazují slovy „peněžních prostředků ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele a investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů“.
14. V bodu 7.3. písm. b) se slova „výnosů z prodeje majetku, za podmínek stanovených jiným právním předpisem,“ nahrazují slovy „příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, a z příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace“ a slovo „výnosem“ se nahrazuje slovem „příjmem“.
15. V bodu 7.3. písm. c) se slovo „darů“ nahrazuje slovy „peněžních darů“, za slovo „příspěvků“ se vkládá slovo „od“ a za slovo „subjektů“ se vkládají slova „, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům“.
16. V bodu 7.4. písm. a) se slova „k financování investičních výdajů“ nahrazují slovy „na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,“.
17. V bodu 7.4. písm. b) se za slovo „zřizovatele“ vkládají slova „,pokud takový odvod uložil,“.
18. V bodu 7.4. písmeno c) zní: „c) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky; v případě navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z jiných peněžních prostředků, účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.“.
Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.
ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru