MF-57032/2015/5407g Změna Českého účetního standardu č. 709 - Vlastní zdroje pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-57032/2015/5407
Změna
Českého účetního standardu č. 709 - Vlastní zdroje pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 17. 12. 2015
PID: MFCR5XTGTH
Referent: Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 709 - Vlastní zdroje, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 ze dne 10. října 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2013, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. prosince 2013, ve znění účinném od 1. ledna 2014, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2014 ze dne 19. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2015.
1. V bodech 4.1.5. a 4.1.6. se slova „3.4.9..“ nahrazují slovy „3.4.10.“.
2. V bodu 4.1.7 se za slovo „přijetí“ vkládá slovo „těchto“ a slova „z titulu této dotace“ se zrušují.
3. Na konci bodu 4.1.7. se doplňuje věta „Tímto postupem účtuje také zřizovatel o pohledávce za příspěvkovou organizací zřizovanou podle zvláštního zákona4) z titulu odvodu peněžních prostředků zřizovateli podle bodu 3.1. písm. a) věty třetí Českého účetního standardu č. 703 - Transfery.“.
4. V bodu 4.1.8. se za slovo „poskytnutí“ vkládá slovo „těchto“ a slova „z titulu této dotace“ se zrušují.
5. Na konci bodu 4.1.8. se doplňuje věta „Tímto postupem účtuje také příspěvková organizace zřizovaná podle zvláštního zákona4) o dluhu z titulu odvodu peněžních prostředků zřizovateli podle bodu 3.1. písm. a) věty třetí Českého účetního standardu č. 703 - Transfery.“.
Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.
ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru