MF-57032/2015/5407b Změna Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-57032/2015/5407
Změna
Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent: Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 703 - Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010, ve znění účinném od 1. ledna 2011, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném od 1. ledna 2012, jehož úplné znění bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 ze dne 1. února 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2012, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2014 ze dne 19. prosince 2014, ve znění účinném od 1. ledna 2015.
1. V bodu 1. první tabulce se slova „B.II.27.“ nahrazují slovy „B.II.28.“, slova „B.II.28.“ se nahrazují slovy „B.II.29.“, slova „D.III.35.“ se nahrazují slovy „D.III.36.“, slova „B.II.31.“ se nahrazují slovy „B.II.32.“ a slova „D.III.36.“ se nahrazují slovy „D.III.37.“.
2. V bodech 1. první tabulce, 4.16. a 5.1.1. se slova „Zprostředkování krátkodobých“ nahrazují slovy „Krátkodobé zprostředkování“ a slova „Zprostředkování dlouhodobých“ se nahrazují slovy „Dlouhodobé zprostředkování“.
3. V bodu 3.1. písm. a) se slova „nepovažuje dotace zřizovatele určená“ nahrazují slovy „nepovažují peněžní prostředky poskytnuté zřizovatelem a určené“, slova „tato dotace nebyla poskytnuta“ se nahrazují slovy „nebyly poskytnuty“ a na konci textu věty třetí se doplňují slova „, a také odvod těchto peněžních prostředků příspěvkovou organizací zpět zřizovateli“.
4. V bodu 3.1. písm. c) se slova „jako konečný příjemce“ zrušují.
5. V bodu 3.1. písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„d) průtokovým transferem transfer, u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu, a účetní jednotka nemá možnost ovlivnit jeho výši ani příjemce a je povinna jej poskytnout příjemci1),“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
__________________
„1) Včetně případů poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem podle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem z titulu účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích, do zastupitelstev v krajích, do Parlamentu ČR, do Evropského Parlamentu a s prezidentskými volbami a finančních prostředků vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí krajským úřadem podle Přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.“.
6. Na konci bodu 3.3. se doplňuje věta „V případě účtování podle bodu 7. Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky o skutečnostech, které jsou transferem, účetní jednotka zároveň postupuje podle tohoto standardu.“.
7. V bodu 4.2. se slova „, účtu 973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv nebo 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ zrušují.
8. V bodu 4. se doplňuje bod 4.17., který zní: „4.17. Pokud příjemce transferu účtoval prostřednictvím účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku o transferu, který nebyl použit na financování dlouhodobého majetku, účtuje v této výši na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67. Tento postup použije zejména příspěvková organizace k okamžiku účtování podle bodů 7.2. písm. a) v případě drobného dlouhodobého majetku, 7.2. písm. b) věty první, 7.4. písm. b) a 7.4. písm. c) věty první Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky.“.
Český účetní standard č. 703 - Transfery ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2016.
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.
ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru