MF-53383/2015/2502 o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost

Schválený:
MF-53383/2015/2502
Sdělení
o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost
PID: MFCR5XRYMG
Ministerstvo financí na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že ve Sbírce mezinárodních smluv byly vyhlášeny tyto dohody o výměně informací v daňových záležitostech:
Sbírka mezinárodních smluv č. 34/2015 Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána dne 6. března 2014 v Nassau.
Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 2. dubna 2015 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
Veškeré aktuální informace o stavu jednotlivých dohod je možné sledovat na internetových stránkách Ministerstva financí v záložce „Legislativa“ a pod odkazem „Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti“.
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25

Související dokumenty