MF-45764/2015/28 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-45764/2015/28
ZMĚNY
ze dne 22. 10. 2015
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PID: MFCR5XPDNR
Referent:
JUDr. Jan Huleš,
tel.: 257 044 190
Ministerstvo financí podle § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněných pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004, ve znění změny uveřejněné pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. 12. 2009 a změn uveřejněných pod č. 43-59 ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013.
Čl. I
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněné pod č. 64 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004, ve znění změny uveřejněné pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 ze dne 31. 12. 2009 a změn uveřejněných pod č. 43-59 ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 31. 12. 2013 (dále jen „ČÚS“), se mění takto:
1. V bodu 2. Obsah ČÚS u čísla 210 se slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.
2. V bodu 2. Obsah ČÚS u čísla 211 se slova „Finanční umístění“ nahrazují slovem „Investice“.
3. V ČÚS č. 202 bod 2.3.1. se za slova „věcnými právy“ vkládají slova „k cizím věcem“.
4. V ČÚS č. 202 bod 2.3.4. se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“.
5. V ČÚS č. 202 bod 2.4.4. se za slovo „rezerv“ doplňují slova „(hodnota zajištění)“.
6. V ČÚS č. 205 bod 1. se slovo „Prémie“ nahrazuje slovem „Bonusy“ a slova „finančního umístění“ se nahrazují slovem „investic“.
7. V ČÚS č. 207 bod 1. se slova „položek, které zahrnuje,“ nahrazují slovy „položky D.“ a slova „podílu zajišťovatelů na nich“ nahrazují slovy „hodnotě zajištění“.
8. V ČÚS č. 207 bod 1.1. se za slovo „rezerv“ doplňují slova „(hodnota zajištění)“.
9. V ČÚS č. 207 bod 2. se slova „podíl zajišťovatelů“ nahrazují slovy „hodnota zajištění“.
10. V ČÚS č. 207 bod 3. se slova „stanovené v § 22 odst. 1 písm. e) a f) vyhlášky“ nahrazují slovy „ , které vyhláška požaduje uvést v příloze v účetní závěrce“.
11. V ČÚS č. 207 bod 4. se slova „podílu zajišťovatelů“ nahrazují slovy „hodnotě zajištění“.
12. V ČÚS č. 207 bod 5. se slova „rezervě na pojistná plnění“ nahrazují slovy „rezervě na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí“.
13. V ČÚS č. 208 bod 3. se slova „hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.
14. V ČÚS č. 209 bod 2. se slova „Rezervy na ostatní rizika a ztráty“ nahrazují slovem „Rezervy“.
15. V ČÚS č. 210 se v nadpisu slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“.
16. V ČÚS č. 210 bod 1. se slova „Finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „Investice“ a slova „položek, které zahrnuje,“ se nahrazují slovy „položky D.“.
17. V ČÚS č. 210 bod 2. se slova „věcných břemenech“ nahrazují slovy „věcných právech k cizím věcem“.
18. V ČÚS č. 210 bod 3. se slova „Finanční umístění“ nahrazují slovem „Investice“ a slova „Jiná finanční umístění“ se nahrazují slovy „Jiné investice“.
19. V ČÚS č. 210 bod 4. se slova „Jiná finanční umístění“ nahrazují slovy „Jiné investice“ a slova „finanční umístění“ se nahrazují slovem „investice“.
20. V ČÚS č. 210 bod 6. se slova „podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona“ zrušují.
21. V ČÚS č. 211 se v nadpisu a textu ČÚS slova „Finanční umístění“ nahrazují slovem „Investice“ a slova „finanční umístění určená“ se nahrazují slovy „investice určené“.
22. V ČÚS č. 212 bod 2.2. se na konci věty čtvrté doplňují slova „v souladu s § 35 vyhlášky“.
23. V ČÚS č. 213 se v bodech 1.3. a 1.7. slova „finanční umístění (investice)“ nahrazují slovem „investice“.
24. V ČÚS č. 213 bod 1.5. se slovo „Prémie“ nahrazuje slovem „Bonusy“.
25. V ČÚS č. 213 bod 1.6. se slova „finanční umístění“ nahrazují slovem „investice“.
26. V ČÚS č. 213 se v bodech 1.7., 1.8., 2.3, 2.5., 2.8. a 2.9. slova „finančního umístění (investic)“ nahrazují slovem „investic“.
27. V ČÚS č. 214 bod 4. se slova „hospodářský výsledek“ nahrazují slovy „výsledek hospodaření“.
28. V ČÚS č. 216 bod 1.1. se na konci věty druhé doplňují slova „v souladu s § 35 vyhlášky“.
29. V ČÚS č. 217 bod 1. se slova „finančního umístění (investic)“ nahrazují slovem „investic“.
30. V ČÚS č. 217 bod 3. se slova „podpoložkách B.a) a“ nahrazují slovem „podpoložce“.
31. V ČÚS č. 217 bod 4. se slova „finanční umístění“ nahrazují slovem „investice“.
32. V ČÚS č. 218 bod 5. se slova „finančního umístění (investic)“ nahrazují slovem „investic“.
33. V ČÚS č. 223 bod 2.3. zní:
„2.3. V příloze v konsolidované účetní závěrce se uvede v souladu s § 43 odst. 1 vyhlášky informace o pojistném a k tomu o pohledávkách a dluzích z operací přímého pojištění i po lhůtě splatnosti, pohledávkách a závazcích ze zajišťovací činnosti, a dále i informace o použité metodě výpočtu výše technických rezerv.“.
Čl. II
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění změn podle článku I, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později.
Čl. III
Tyto změny Českých účetních standardů nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ing. Martin Šabo, v. r.
zástupce ředitele
odbor 28 - Účetnictví