545/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Schválený:
545/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. prosince 2005,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Změna: 261/2007 Sb.
Změna: 307/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.I
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č.144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova "odst. 5" nahrazují slovy "odst. 1".
2. V § 4 odst. 1 se na konci písmene w) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "Obdobně se postupuje u příjmů plynoucích jako protihodnota menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle zvláštního právního předpisu13d),".
Poznámka pod čarou č. 13d zní:
"13d) § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.".
3. V § 4 odst. 1 písmeno y) včetně poznámky pod čarou č. 4d zní:
"y) úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů4d), v jejichž emisních podmínkách se emitent zavázal použít k řádnému krytí závazků z těchto hypotečních zástavních listů pouze pohledávky (nebo jejich části) z hypotečních úvěrů, které byly poskytnuty výhradně na financování investic do nemovitostí, včetně jejich pořízení či výstavby, nebo na financování bytových potřeb podle § 15 odst. 3 tohoto zákona. (Ustanovení se přiměřeně použije na úrokové výnosy z obdobných instrumentů vydaných v zahraničí.)
4d) Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.".
4. V § 4 odst. 1 písmeno zd) zní:
"zd) příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního předpisu a příjmy plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě zvláštního právního předpisu4c),".
5. V § 4 odst. 1 písm. ze) se slovo "burze" nahrazuje slovy "tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují".
6. V § 5 odst. 4 se na konci textu věty poslední doplňují slova "a sražené zálohy z těchto příjmů plátcem daně podle § 38h se započítají u poplatníka na daňovou povinnost až v tom zdaňovacím období, ve kterém budou vyplaceny nebo obdrženy" a na konci odstavce se doplňuje věta "Obdobně se postupuje při stanovení základu daně a při evidenci příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.".
7. V § 5 odst. 10 písm. a) větě první se za slovo "započtením" vkládají slova " , splynutím práva s povinností u jedné osoby,".
8. V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a k ustanovení § 19 odst. 1 písm g)".
9. V § 7 odstavec 9 zní:
"(9) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v § 11 nebo 12 ve výši
a) 80 % z příjmů podle odstavce 1 písm. a),
b) 60 % z příjmů ze živností řemeslných8),
c) 50 % z příjmů podle odstavce 1 písm. b) s výjimkou příjmů ze živností řemeslných8),
d) 40 % z příjmů podle odstavce 1 písm. c) nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. a) s výjimkou příjmů podle odstavce 8, a nebo z příjmů podle odstavce 2 písm. b) až d).
Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit.".
10. V § 7 odst. 10 větě první se slovo "částkách" nahrazuje slovem "částce".
11. V § 7 se na konci odstavce 15 doplňuje věta "Vede-li každý z účastníků sdružení, které není právnickou osobou (§ 12), daňovou evidenci, mohou vést i daňovou evidenci, ve které evidují společné příjmy a společné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; přitom na konci zdaňovacího období nebo při ukončení činnosti v průběhu zdaňovacího období, uvedou do své daňové evidence podíl na společných příjmech a podíl na společných výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů.".
12. V § 7a odst. 1 větě první se za slovo "osob" vkládají slova "s výjimkou uvedenou v odstavci 2", číslo "1 000 000" se nahrazuje číslem "5 000 000" a slova "ani není plátcem daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu9d)," se zrušují.
13. V § 7a odst. 1 větě druhé se číslo "5" nahrazuje číslem "7".
14. V § 7a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Provozuje-li poplatník činnost podle odstavce 1 za spolupráce druhého z manželů, může o stanovení daně paušální částkou požádat i spolupracující manžel (manželka). V tom případě se předpokládané příjmy a předpokládané výdaje rozdělí na spolupracujícího manžela (manželku) v poměru stanoveném podle § 13. Nezdanitelné části základu daně podle § 15, slevu na dani podle § 35ba nebo slevu na dani podle § 35c uplatní poplatník i spolupracující manžel (manželka) samostatně.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
15. V § 7a odst. 3 větě první se slova " , a to sazbou podle § 16 odst. 1" zrušují.
16. V § 7a odst. 3 se věta druhá zrušuje.
17. V § 7a odst. 3 větě třetí se slova "o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15 nebo o daňové zvýhodnění uvedené v § 35c" nahrazují slovy "nebo o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15".
18. V § 7a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Z rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji upravenými podle odstavce 2 se daň vypočte sazbou daně podle § 16 odst. 1. Vypočtená daň se dále sníží o předpokládanou slevu na dani podle § 35ba nebo o předpokládanou slevu na dani podle § 35c, uplatněnou poplatníkem v žádosti o stanovení daně paušální částkou podle odstavce 1. K předpokládanému nároku na uplatnění daňového bonusu podle § 35c se při stanovení daně paušální částkou nepřihlédne. Daň stanovená paušální částkou činí, i po snížení o uplatněné předpokládané slevy na dani podle § 35ba a 35c, nejméně 600 Kč za zdaňovací období.".
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.
19. V § 7a se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Pokud je poplatník plátcem daně z přidané hodnoty je povinen vést evidenci podle zvláštního právního předpisu upravujícího daň z přidané hodnoty9d).".
Poznámka pod čarou č. 9d zní:
"9d) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".
20. V § 7a odst. 8 se slova "31. května" nahrazují slovy "15. prosince".
21. V § 7c odst. 4 písm. e) se za slova "který se" vkládají slova "i po část zdaňovacího období" a slovo "připravuje" se nahrazuje slovem "připravoval".
22. V § 7c se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) který nemá jiný příjem podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c) než příjem z lesního hospodářství nebo z dotací, podpor, grantů nebo z příspěvků, které nejsou podle § 4 odst. 1 písm. t) osvobozeny od daně.".
23. V § 7c se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahuje na poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22) činí méně než 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozeny, anebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.".
24. V § 9 odstavec 4 zní:
"(4) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů uvedených v odstavci 1.".
25. V § 10 odst. 1 písm. b) se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "cenného papíru" se vkládají slova "a příjmy plynoucí jako protihodnota menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle zvláštního právního předpisu13d)".
26. V § 13 se věta poslední nahrazuje větou "Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d, nebo na manžela (manželku), je-li na něj (na ni) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b).".
27. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Spolupracující osoba postupuje při stanovení minimálního základu daně podle § 7c obdobně; přitom se pro účely tohoto zákona u spolupracující osoby za zahájení nebo ukončení činnosti uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) až c) považuje zahájení nebo ukončení spolupráce podle odstavce 1.".
28. V § 15 se odstavce 1 až 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 1 až 7.
29. V § 15 odst. 1 větě první a § 20 odst. 8 větě první se slova " , na rehabilitační a protetické pomůcky nehrazené zdravotními pojišťovnami," nahrazují slovy "a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů113), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115) nejvýše do