MF-10329/2015/3701-1,2 k části XI. a XII. finančního výkazu FIN 2-12 M

Schválený:
MF-10329/2015/3701-1,2
Metodický pokyn
k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
ze dne 1. dubna 2015
Referent: Ing. T. Havelková
e-mail: tereza.havelkova@mfcr.cz
Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Aktualizovaný metodický pokyn se použije pro údaje rokem 2015 počínaje, v návaznosti na vyhlášku č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti ve znění účinném od 1. 1. 2015 (vyhláška č. 363/2014 Sb.) a od 1. 1. 2016 (vyhláška č. 364/2014 Sb.) a v návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném od 1. 1. 2015 (vyhláška č. 462/2014 Sb.).
Obsah:
1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
2) Atribut „Nástroj“ (NNN)
3) Atribut „Prostorová jednotka“ (Z)
4) Prostředky na EU/FM programy, které část XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M nevykazuje
Ad 1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
V souladu s požadavky kladenými mezinárodními metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního deficitu / přebytku je nezbytné zajistit vykazování EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na úrovni jednotlivých položek druhového třídění v příjmech a položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění ve výdajích územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, a to v členění podle nástroje (NNN) a prostorové jednotky (Z). Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) proto obsahuje část XI. „Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek“ a část XII. „Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek.“
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:
I. příjmy ze zahraničních zdrojů - zejména z rozpočtu EU, z EHP/Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů zveřejněném na internetových stránkách Ministerstva financí1) (dále jen „číselník nástrojů“), která je nebo má být spolufinancována ze zahraničních zdrojů,
II. související příjmy, kterými jsou příjmy poskytnuté jinými subjekty z tuzemských zdrojů - přijaté povinné krytí způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. příjmy určené na krytí té části způsobilých výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována tuzemskými zdroji.
Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. sledují bez ohledu na to:
a) odkud byly přijaty2)
b) o jaké prostředky se jedná3)
c) zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje příjemcem či jako refundace po realizaci výdaje z vlastních zdrojů příjemce.
Příjmy, které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy nejsou zahrnuty ani v části XI.
Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy (dále jen „příjmy“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:
I. výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů - zejména z rozpočtu EU, z EHP/ Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která je nebo má být spolufinancována ze zahraničních zdrojů,
II. související výdaje, kterými jsou výdaje financované z tuzemských zdrojů - povinné financování způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. ta část způsobilých výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována z tuzemských zdrojů.
Všechny výše uvedené výdaje se v části XII. sledují bez ohledu na to, zda byly realizovány před přijetím odpovídajících příjmů určených na jejich (spolu) financování (tj. dočasně kryty z jiných zdrojů) anebo až po jejich přijetí.
Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové výdaje nejsou zahrnuty ani v části XII.
Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje (dále jen „výdaje“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.
Ad 2) Atribut Nástroj (NNN)
Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých nástrojů (viz číselník nástrojů).
K identifikaci nástroje (NNN) se použije číselník trojmístných nástrojů pro územní samosprávné celky.
Ad 3) Atribut Prostorová jednotka (Z)
Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých prostorových jednotek (Z) (viz Tabulka 1).
Tabulka 1: Prostorové jednotky (Z) v částech XI. a XII.
--------------------------------------------------------------
Kód                         Zkratka
--------------------------------------------------------------
1     Prostředky z tuzemských zdrojů - povinné  CZ
     financování způsobilých výdajů v rámci
     nástrojů spolufinancovaných příjmy ze
     zahraničních zdrojů
--------------------------------------------------------------
5     Prostředky ze zahraničních zdrojů     ZHR
--------------------------------------------------------------

Příjmy
Kódem Z = 1 (CZ) se označí přijaté povinné tuzemské krytí způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z = 5 (ZHR) se označí příjmy ze zahraničních zdrojů.
To vše v souladu s částí ad 1).
Výdaje
Kódem Z = 1 (CZ) se označí část způsobilých výdajů povinně financovaná z tuzemských zdrojů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z = 5 (ZHR) se označí výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů. To vše v souladu s částí ad 1).
Ad 4) Prostředky na EU/FM programy, které část XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M nevykazuje
V části XI. a XII. finančního výkazu nejsou sledovány:
I. příjmy a související výdaje z tuzemských zdrojů, které nejsou povinným krytím způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů. Jedná se zejména o nezpůsobilé výdaje v projektech EU/FM.
II. prostředky na projekty EU v režimu přezávazkování.
Pokud se zjistí, že prostředky na část projektu nebo celý projekt již spadají do přezávazkování, nebo se jím mají bezprostředně stát, nebo přešly z režimu přezávazkování do financování v rámci alokace operačního programu, řídicí orgán (resp. zprostředkující subjekt) bude mít za povinnost bez zbytečného odkladu informovat všechny konečné příjemce, kterým ukládá vyhláška předkládat výkazy během rozpočtového roku, jak a od jakého okamžiku mají změnit způsob vykazování (účtování) následného financování realizovaného projektu.
K úpravě účetní věty v části zdrojů dojde v momentě zjištění přezávazkování. To znamená, že se nebudou zpětně upravovat všechny výkazy od začátku účetního a rozpočtového roku, ale tato úprava bude provedena v následujícím účetním, finančním výkaze. Úpravy lze provádět pouze v rozpočtově a účetně neuzavřeném roce. Výkazy z předchozích let nelze upravovat.
Pro finanční vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. u víceletého projektu, u kterého v průběhu jeho financování došlo ke zjištění jeho přezávazkování a ke změně zdrojů financování jeho výdajů, platí, že finanční vypořádání proběhne podle pravidel pro projekty financované výhradně z národních zdrojů, tj. podle § 2 odst. 1) písmene a. Finanční vypořádání tedy proběhne vždy po ukončení příslušného kalendářního roku počínaje rokem zjištění, že jsou výdaje daného projektu přezávazkované a nikoliv po jejich ukončení jako v případě projektů EU. Obdobně se postupuje i v případě, kdy je celý projekt, na který byly poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu, od počátku v přezávazkování.
V části XI. finančního výkazu také nejsou sledovány s kódem prostorové jednotky Z=1 vlastní prostředky (zdroje) realizátora projektu, neboť užití na tuzemské krytí způsobilých výdajů je pouze jedním z možných užití těchto prostředků (užití těchto prostředků však na straně výdajů v části XII. s prostorovou jednotkou Z=1 zaznamenáno bude).
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu
1) http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku soubor IISSP_CSUIS_Nastroje_01_01_2015.xlsx nebo jeho aktualizace
2) Např. příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska nemusí být nutně přijaty přímo z EU či EHP / Norska / Švýcarska. Příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP/Norska/Švýcarska budou typicky přijímány od kapitol státního rozpočtu (resp. OSS) nebo od Národního fondu.
3) Např. jako příjmy z rozpočtu EU, tj. „evropské“ mohou být označeny též prostředky přijaté od kapitoly státního rozpočtu v rámci touto kapitolou (resp. OSS) poskytnutého předfinancování.

Související dokumenty