FZ18/2014 Změna Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ18/2014
Změna
Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 15. 12. 2014
PID: MFCR4XMDVB
Referent:
Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 3/2011 rozeslaném dne 30. března 2011, ve znění účinném od 31. prosince 2011, jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 5/2011 ze dne 20. října 2011, ve znění účinném k 31. prosinci 2011, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 rozeslaném dne 31. prosince 2013, ve znění účinném od 1. ledna 2014.
1. V bodu 1 první tabulce se slova „Oceňovací rozdíly při změně metody“ nahrazují slovy „Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“.
2. V bodu 3.1. písm. f) se poznámka pod čarou č. 1 zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 1.
3. V bodu 8.2. se slova „406 - Oceňovací rozdíly při změně metody“ nahrazují slovy „406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“.
Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.
ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru