FZ14/2014 Změna Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ14/2014
Změna
Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 15. 12. 2014
PID: MFCR4XMDVB
Referent:
Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 703 - Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010, ve znění účinném od 1. ledna 2011, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 rozeslaném dne 20. prosince 2011, ve znění účinném od 1. ledna 2012, a jehož úplné znění bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 rozeslaném dne 1. února 2012, ve znění účinném od 1. ledna 2012.
1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ vkládá slovo „některými“.
2. V bodu 1. první tabulka zní:
„
---------------------------------------------------------------------
Číslo položky  Název položky rozvahy           Syntetický
rozvahy                          účet
---------------------------------------------------------------------
C.IV.1.     Příjmový účet organizačních složek
        státu                    222
C.IV.2.     Zvláštní výdajový účet            223
B.III.13.    Běžné účty státních fondů          224
B.III.11.    Základní běžný účet územních
        samosprávných celků             231
B.III.9.    Běžný účet                  241
B.II.16.    Pohledávky za osobami mimo
        vybrané vládní instituce           344
D.III.18.    Závazky k osobám mimo vybrané
        vládní instituce               345
B.II.17.    Pohledávky za vybranými ústředními
        vládními institucemi             346
D.III.19.    Závazky k vybraným ústředním
        vládním institucím              347
B.II.18.    Pohledávky za vybranými místními
        vládními institucemi             348
D.III.20.    Závazky k vybraným místním vládním
        institucím                  349
B.II.27.    Krátkodobé poskytnuté zálohy
        na transfery                 373
D.III.32.    Krátkodobé přijaté zálohy
        na transfery                 374
B.II.28.    Zprostředkování krátkodobých
        transferů                  375
D.III.33.    Zprostředkování krátkodobých
        transferů                  375
D.III.35.    Výnosy příštích období            384
B.II.31.    Dohadné účty aktivní             388
D.III.36.    Dohadné účty pasivní             389
C.I.1.     Jmění účetní jednotky            401
C.I.3.     Transfery na pořízení dlouhodobého
        majetku                   403
A.IV.6.     Dlouhodobé poskytnuté zálohy
        na transfery                 471
D.II.8.     Dlouhodobé přijaté zálohy
        na transfery                 472
A.IV.7.     Zprostředkování dlouhodobých
        transferů                  475
D.II.9.     Zprostředkování dlouhodobých
        transferů                  475
---------------------------------------------------------------------
“.
3. V bodu 1. druhá tabulka zní:
„
----------------------------------------------------------------------------
Číslo položky     Název položky výkazu zisku a ztráty  Syntetický účet
výkazu zisku
a ztráty
----------------------------------------------------------------------------
A.III.1.       Náklady vybraných ústředních
           vládních institucí na transfery      571
A.III.2.       Náklady vybraných místních vládních
           institucí na transfery           572
A.III.3.       Náklady vybraných ústředních
           vládních institucí na předfinancování
           transferů                 575
B.IV.1.       Výnosy vybraných ústředních vládních
           institucí z transferů           671
B.IV.2.       Výnosy vybraných místních vládních
           institucí z transferů           672
B.IV.3.       Výnosy vybraných ústředních vládních
           institucí z předfinancování transferů   675
----------------------------------------------------------------------------
“.
4. V bodu 2. se v celé tabulce slovo „finančního“ zrušuje.
5. V bodu 3.1. písm. a) se slova „podpory či peněžní dary. Za transfer“ nahrazují slovy „podpory či peněžní dary; za transfer“, slova „poplatky a obdobné dávky“ se nahrazují slovy „obdobné poplatky a dávky“, za slova „pokuty, penále, odvody“ se vkládají slova „sankčního charakteru“ a slova „a také dotace zřizovatele určené na pořízení dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci“ se nahrazují slovy „; za transfer se také nepovažuje dotace zřizovatele určená na pořízení dlouhodobého majetku s výjimkou drobného dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci, pokud tato dotace nebyla poskytnuta z peněžních prostředků z transferu přijatého zřizovatelem za tímto účelem“.
6. V bodu 3.1. se na konci textu písmene b) doplňují slova „, včetně organizační složky státu poskytující předfinancování transferu zejména z rozpočtu Evropské unie z příslušné kapitoly státního rozpočtu, nebo na základě jiného právního předpisu2“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní: „Např. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů“.
7. V bodu 3.1. písm. e) se slovo „zároveň“ zrušuje a slova „; a dále organizační složka státu například Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství, pokud poskytují prostředky získané od subjektu se sídlem v zahraničí (zahraniční transfer)“ se zrušují.
8. V bodu 3.2. se za slova „poskytnutí peněžních prostředků“ vkládají slova „jinému subjektu“.
9. V bodu 4. se vkládá nový bod 4.1., který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„4.1. Zjistí-li poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná3, že zakládá možnost poskytnutí transferu, jehož příjemcem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtů 912 - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů, 914 - Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů, 952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů nebo 954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
__________________
3 Např. ustanovení bodu 6.2. písm. c) a d) a 6.7. Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech.“.
Dosavadní body 4.1. až 4.13. se označují jako body 4.2. až 4.14.
10. V bodu 4.2. se slovo „významná2“ nahrazuje slovem „významná3“, za slova „možnost poskytnutí transferu“ vkládají slova „neuvedeného v bodu 4.1.“ a za slova „, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím“ vkládají slova „účtu 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů nebo 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů“.
11. V bodu 4.5. se slova „939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí nebo 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ nahrazují slovy „913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů nebo 953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“.
12. V bodu 4.6. se slova „v bodu 4.4.“ nahrazují slovy „v bodu 4.5.“, slova „942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům nebo 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům“ se nahrazují slovy „915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů nebo 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů“.
13. Bod 4.9. zní:
„4.9. Organizační složka státu, která poskytuje předfinancování transferů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie z příslušné kapitoly státního rozpočtu, účtuje v souladu s bodem 3.1. písm. b) o poskytnutí příslušného transferu prostřednictvím účtu 575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů a o přijetí příslušného transferu zejména z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím účtu 675 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů.“.
14. V bodu 4.13. se za slova „jenž je poskytován“ vkládají slova „nebo přijímán“.
15. V bodu 4.14. úvodní části se za slova „organizační složky státu dochází“ vkládají slova „v případě transferu“.
16. Na konci bodu 4. se doplňují body 4.15. a 4.16., které znějí:
„4.15. Organizační složka státu účtuje o podmíněné pohledávce prostřednictvím účtu 911 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů nebo 951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů, a to
a) v případech podle bodu 3.4. k okamžiku účtování o poskytnutí zálohy na transfer v případě transferů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie předfinancovaných z příslušné kapitoly státního rozpočtu,
b) v ostatních případech než podle bodu 3.4. k okamžiku účtování o poskytnutí transferu prostřednictvím účtu 575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů, a to ve výši, která odpovídá celkové výši příslušného transferu poskytovaného zejména z rozpočtu Evropské unie.
4.16. Zprostředkovatel transferu podle bodu 3.1. písm. e) účtuje o zprostředkování průtokového transferu prostřednictvím účtů 375 - Zprostředkování krátkodobých transferů nebo 475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů.“.
17. V bodu 5.1.1. se slova „374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ nahrazují slovy „375 - Zprostředkování krátkodobých transferů nebo 475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů“.
18. Bod 5.1.2. se zrušuje.
19. V nadpisech bodů 5.2., 5.3., 5.4. a 5.5. se slovo „finančního“ zrušuje.
20. Na konci bodu 5.2. se doplňuje bod 5.2.5., který zní:
„5.2.5. K okamžiku provedení úhrady doplatku ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem účtuje příslušná organizační složka státu, která byla poskytovatelem příslušného transferu, o této úhradě na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 245 - Jiné běžné účty. K okamžiku přijetí úhrady doplatku od organizační složky státu, která byla poskytovatelem příslušného transferu, na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem účtuje Ministerstvo financí o této úhradě na stranu MÁ DÁTI účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky. V případech podle věty první i věty druhé může organizační složka státu účtovat také prostřednictvím příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.“.
Český účetní standard č. 703 - Transfery ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.
ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru