FZ04/2012 Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ04/2012
Úplné znění
Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání úplného znění Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012.
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování transferů za účelem docílení souladu při používání účetních metod vybranými účetními jednotkami zejména v položkách
-------------------- ----------------------------------------------- ------------------
Číslo položky
rozvahy        Název položky rozvahy             Syntetický účet
-------------------- ----------------------------------------------- ------------------
C.IV.1.        Příjmový účet organizačních složek státu      222
C.IV.2.        Zvláštní výdajový účet               223
B.III.13.       Běžné účty státních fondů             224
B.III.11.       Základní běžný účet územních samosprávných celků  231
B.III.9.        Běžný účet                     241
D.III.5.        Dodavatelé                     321
D.III.20.       Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce   345
B.II.16.        Pohledávky za vybranými ústředními         346
            vládními institucemi 
D.III.21.       Závazky k vybraným ústředním vládním institucím  347
B.II.17.        Pohledávky za vybranými místními          348
            vládními institucemi 
D.III.22.       Závazky k vybraným místním vládním institucím   349
B.II.23.        Krátkodobé pohledávky z nástrojů          371
            spolufinancovaných ze zahraničí
D.III.29.       Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných  372
            ze zahraničí
B.II.24.        Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery     373
D.III.30.       Krátkodobé přijaté zálohy na transfery       374
B.II.27.        Dohadné účty aktivní                388
D.III.33.       Dohadné účty pasivní                389
C.I.1.         Jmění účetní jednotky               401
C.I.3.         Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     403
A.IV.5.        Dlouhodobé pohledávky z nástrojů          468
            spolufinancovaných ze zahraničí
D.II.7.        Dlouhodobé závazky z nástrojů           458
            spolufinancovaných ze zahraničí
A.IV.7.        Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery     471
D.II.9.        Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery       472
-------------------- ----------------------------------------------- ------------------
Číslo položky     Název položky výkazu zisku a ztráty     Syntetický účet
výkazu zisku
a ztráty
-------------------- ----------------------------------------------- ------------------
A.III.1.        Náklady vybraných ústředních            571
            vládních institucí na transfery
A.III.2.        Náklady vybraných místních             572
            vládních institucí na transfery
B.IV.1.        Výnosy vybraných ústředních            671
            vládních institucí z transferů
B.IV.2.        Výnosy vybraných místních vládních         672
            institucí z transferů
-------------------- ----------------------------------------------- ------------------

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
Bod 3. Vymezení pojmů
Bod 4. Obecné postupy účtování o transferech
Bod 5. Některé postupy účtování
Bod 5.1. Účtování u zprostředkovatele
Bod 5.2. Účtování transferů s povinností finančního vypořádání - poskytovatel
Bod 5.3. Účtování transferů s povinností finančního vypořádání - příjemce
Bod 5.4. Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání - poskytovatel
Bod 5.5. Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání - příjemce
3. Vymezení pojmů
3.1. Pro účely tohoto standardu se rozumí
a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary. Za transfer se nepovažuje poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, informace o otevření limitu výdajů v případě organizačních složek státu, daně, poplatky a obdobné dávky, pokuty, penále, odvody a obdobné platby a také dotace zřizovatele určené na pořízení dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci,
b) poskytovatelem subjekt, který poskytuje transfer jeho příjemci na základě svého rozhodnutí nebo dohody s příjemcem,
c) příjemcem subjekt, který přijímá transfer jako konečný příjemce s cílem zejména úhrady závazku nebo pořízení aktiva,
d) průtokovým transferem transfer,
1. o jehož výši rozhoduje účetní jednotka v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo
2. u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu, a účetní jednotka je povinna poskytnout jej příjemci1).
e) zprostředkovatelem vybraná účetní jednotka, která přijímá a zároveň poskytuje průtokový transfer; a dále organizační složka státu například Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství, pokud poskytují prostředky získané od subjektu se sídlem v zahraničí (zahraniční transfer),
f) investičním transferem transfer, který je určen k financování dlouhodobého majetku příjemce, který tento dlouhodobý majetek pořizuje, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku.
3.2. Na poskytnutí peněžních prostředků k přímému čerpání na určené bankovní účty, kdy z titulu smluvního ujednání s bankou nebo z titulu podmínek poskytnutí prostředků dochází k uvolnění peněžních prostředků bankou, a to na základě doložení účelu čerpání, se hledí jako na transfer.
3.3. Stanoví-li Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky odlišný postup účtování o některém transferu, postupuje účetní jednotka podle příslušného ustanovení Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky.
3.4. V případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání (dále jen „vypořádání“), se o takových peněžních částkách účtuje jako o zálohách.
3.5. V případech, kdy bude od okamžiku poskytnutí nebo přijetí zálohy podle bodu 3.4. tato záloha vypořádána za období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé.
3.6. Informace o otevření limitu výdajů nebo o blokovaných prostředcích v případě organizačních složek státu se nepovažuje za významnou.
4. Obecné postupy účtování o transferech
4.1. Zjistí-li poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná2), že zakládá možnost poskytnutí transferu, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv nebo 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.2. Zjistí-li poskytovatel transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, účtuje o vzniku daného závazku prostřednictvím příslušného závazkového účtu se souvztažným zápisem na příslušném nákladovém účtu, pokud již neúčtoval prostřednictvím účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
4.3. Pokud k rozvahovému dni běžného účetního období nebudou známy skutečnosti dokládající oprávněnost výše transferu ve věcné a časové souvislosti s běžným účetním obdobím, a proto může být zpochybněna jeho výše, účtuje poskytovatel transferu například na základě informace vyžádané od příjemce.
4.4. Příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí nebo 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.5. Zjistí-li příjemce, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná, že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v bodu 4.4., účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům nebo 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.6. Zjistí-li příjemce transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, a není známa výše transferu nebo je tato výše zpochybnitelná, účtuje prostřednictvím účtu 388 - Dohadný účet aktivní.
4.7. Zjistí-li příjemce transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, účtuje o vzniku dané pohledávky k tomuto okamžiku se souvztažným zápisem na příslušném syntetickém účtu účtové skupiny 67 nebo 40, pokud již neúčtoval prostřednictvím účtu 388 - Dohadný účet aktivní.
4.8. Příjemce transferu účtuje o zahraničním transferu prostřednictvím analytických účtů k syntetickým účtům 401 - Jmění účetní jednotky, 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů a 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů.
4.9. K okamžiku účtování o záloze podle bodu 3.4. a k okamžiku účtování o skutečnostech, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí nebo přijetí transferu a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta jeho poskytnutí, se provádí příslušný související zápis v knize podrozvahových účtů.
4.10. V případě použití účetní metody časového rozlišení podle § 69 vyhlášky lze při účtování o transferech použít tuto metodu též pro kratší období v průběhu účetního období.
4.11. Příjemce transferu určeného na pořízení zásob, které v účetním období přijetí transferu nejsou spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku, účtuje o příslušné výši tohoto transferu prostřednictvím účtu 384 - Výnosy příštích období.
4.12. V případě transferu, jenž je poskytován v cizí měně, se případné oceňovací rozdíly plynoucí z přepočtu částky transferu z cizí měny na peněžní jednotky české měny považují za kursový rozdíl.
4.13. Pokud u organizační složky státu dochází k vyúčtování a inkasu přeplatku či úhradě doplatku jiné organizační složce státu nežli poskytovateli
a) poskytovatel použije v případě inkasa přeplatku nebo úhrady doplatku jiné organizační složce státu místo účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu nebo 223 - Zvláštní výdajový účet syntetický účet 401 - Jmění účetní jednotky a
b) jiná organizační složka státu v případě inkasa přeplatku od příjemce transferu účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky a v případě úhrady doplatku příjemcem transferu účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 223 - Zvláštní výdajový účet.
5. Některé postupy účtování
5.1. Účtování u zprostředkovatele
5.1.1. O přijetí průtokového transferu na bankovní účet účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. O poskytnutí tohoto průtokového transferu dalšímu zprostředkovateli nebo příjemci z bankovního účtu účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. Stejným způsobem účtuje zprostředkovatel též o přeplatcích či doplatcích transferů.
5.1.2. O přijetí zahraničního transferu na bankovní účet účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 372 - Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí nebo účtu 458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí. O poskytnutí zahraničního transferu dalšímu zprostředkovateli nebo příjemci z bankovního účtu účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI účtu 372 - Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí nebo účtu 458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. Stejným způsobem účtuje zprostředkovatel též o přeplatcích či doplatcích transferů.
5.2. Účtování transferů s povinností finančního vypořádání - poskytovatel
5.2.1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtuje poskytovatel o poskytnutí zálohy podle bodu 3.4. na stranu MÁ DÁTI účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.2.2. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. do účetního období, v jakém byl transfer poskytnut, účtuje poskytovatel o skutečné výši transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34. O zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery. O úhradě doplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. O inkasu přeplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery.
5.2.3. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.2.2., a proto může být zpochybněna jeho výše, účtuje poskytovatel v souladu s bodem 4.3. nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 389 - Dohadné účty pasivní. K okamžiku vypořádání účtuje poskytovatel o zúčtování dohadného účtu na stranu MÁ DÁTI účtu 389 - Dohadné účty pasivní se souvztažným zápisem o skutečné výši transferu podle vyúčtování na stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 a se souvztažným zápisem na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57. O zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery. O úhradě doplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. O inkasu přeplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery.
5.2.4. V případě, že poskytovatel před okamžikem vypořádání transferu podle bodu 5.2.2. zobrazuje věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, účtuje o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
5.3. Účtování transferů s povinností finančního vypořádání - příjemce
5.3.1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtuje příjemce o přijetí zálohy podle bodu 3.4. na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.
5.3.2. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, tak
a) nejedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který je organizační složkou státu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
c) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
5.3.3. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, o zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 a
a) o inkasu doplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo
b) o úhradě přeplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.3.4. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.3.2., a proto může být zpochybněna jeho výše, tak
a) nejedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67, a to nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání,
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který je organizační složkou státu, na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky, a to nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání nebo
c) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu, na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to k datu zařazení tohoto dlouhodobého majetku do užívání, nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání.
5.3.5. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.3.2., a proto může být zpochybněna jeho výše, tak
a) nejedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce k okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 a o zúčtování dohadného účtu účtuje příjemce na stranu DAL účtu 388 - Dohadné účty aktivní,
b) jedná-li se o investiční transfer, jehož příjemcem je organizační složka státu, účtuje příjemce k okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 401 - Jmění účetní jednotky a o zúčtování dohadného účtu účtuje příjemce na stranu DAL účtu 388 - Dohadné účty aktivní nebo
c) jedná-li se o investiční transfer, jehož příjemcem není organizační složka státu, účtuje příjemce k okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a o zúčtování dohadného účtu účtuje příjemce na stranu DAL účtu 388 - Dohadné účty aktivní.
5.3.6. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.3.3., a proto může být zpochybněna jeho výše, o zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 -Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 a
a) o inkasu doplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo
b) o úhradě přeplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.3.7. V případě, že příjemce před okamžikem vypořádání transferu podle bodu 5.3.2. nebo 5.3.4. a 5.3.5 zobrazuje věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, účtuje o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 388 - Dohadné účty aktivní.
5.4. Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání - poskytovatel
5.4.1. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje poskytovatel o vzniku závazku z titulu poskytnutí transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
5.4.2. O poskytnutí transferu účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.5. Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání - příjemce
5.5.1. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje příjemce o předpisu pohledávky z titulu poskytnutého transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem ve výši částky transferu, která věcně a časově nesouvisí s běžným účetním obdobím na stranu DAL účtu 384 - Výnosy příštích období a ve výši částky transferu, která věcně a časově souvisí s běžným účetním obdobím,
a) nejedná-li se o investiční transfer, na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který je organizační složkou státu, na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
c) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu, na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
5.5.2. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje příjemce o přijetí transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
1) Např. výplata příspěvku na péči obecním úřadem podle § 18 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem podle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2) Např. ustanovení bodu 5.2. písm. c) a d) a 5.7. Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech

Související dokumenty