FZ13/2014 Změna Českého účetního standardu č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ13/2014
Změna
Českého účetního standardu č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 15. 12. 2014
PID: MFCR4XMDVB
Referent:
Ing. Tomáš Sluka
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. prosince 2009, ve znění účinném od 1. ledna 2010, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 20. prosince 2010, ve znění účinném od 1. ledna 2011.
1. V bodu 1. se za slova „používání účetních metod“ vkládají slova „některými vybranými“.
2. V bodu 2.1. písm. e) se slova „404 - Agregované příjmy a výdaje minulých let“ nahrazují slovy „404 - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období“.
Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.
RNDr. Nikolaj Terziev, CSc., MBA, v. r.
ředitel odboru 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru