MF-48 574/2501-1 o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech

Schválený:
MF-48 574/2501-1
Sdělení
o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech
ze dne 19. 6. 2014
Referent:
M. Krestešová,
tel.: 257 044 841
Ministerstvo financí na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR oznamuje, že ve Sbírce mezinárodních smluv byly vyhlášeny tyto dohody o výměně informací v daňových záležitostech:
Sbírka mezinárodních smluv č. 90/2013
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána dne 26. října 2012 v Kapském městě.
Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 20. září 2013 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku,
Sbírka mezinárodních smluv č. 33/2014
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána, včetně Protokolu, který tvoří její nedílnou součást, dne 11. června 2013 v Madridu.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 5. června 2014 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním tohoto článku.
Veškeré aktuální informace o stavu jednotlivých dohod je možné sledovat na internetových stránkách Ministerstva financí v záložce „Legislativa“ a pod odkazem „Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti“.
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, v. r.
ředitel odboru 25

Související dokumenty