FZ06/2014 Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Schválený:
FZ06/2014
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
 
67/2014
Změna Českého účetního standardu č. 401 - Účty a zásady účtování na účtech pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 401 - Účty a zásady účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.
1. V bodu 2.1.1. se za slovo „závazku“ vkládají slova „ , resp. dluhu“, slova „popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, výpisy ze Střediska cenných papírů)“ se nahrazují slovy „popř. existují odpovídající listiny (účetní záznamy) týkající se účetních případů (např. bankovní výpisy)“.
2. V bodu 2.1.2. se slovo „vkladu“ nahrazuje slovem „zápisu“ a slovo „vklad“ se nahrazuje slovem „zápis“.
3. Bod 2.2.4. zní: „Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.“.
4. V bodu 2.5.2. se slova „závazky ze smluvních pokut“ nahrazují slovy „dluhy ze smluvních pokut“. Český účetní standard č. 401 - Účty a zásady účtování na účtech ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
68/2014
Změna Českého účetního standardu č. 403 - Inventarizační rozdíly pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 403 - Inventarizační rozdíly, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11- 12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.
1. V bodu 2. písmenu a) se slova „v § 30 odst. 5 zákona a“ nahrazují „v § 30 odst. 10 zákona a“.
2. V bodu 2. písmenu b) se slova „§ 30 odst. 5 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 10 písm. a)“.
3. V bodu 3.1. úvodní části se slova „§ 30 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 10“.
4. V bodu 3.1. písmenu a) se slova „a obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákoníku, zákona o obchodních korporacích“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „a újmu“.
5. V bodu 3.4. se bod 3.4.3. zrušuje.
Český účetní standard č. 403 - Inventarizační rozdíly ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
69/2014
Změna Českého účetního standardu č. 404 - Kursové rozdíly pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 404 - Kursové rozdíly, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006, kdy se v bodu 3.2. slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
Český účetní standard č. 404 - Kursové rozdíly ve znění této změny použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
70/2014
Změna Českého účetního standardu č. 405 - Deriváty pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 405 - Deriváty, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006, kdy se v bodu 4.3. písmenu a) slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
Český účetní standard č. 405 - Deriváty ve znění této změny použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
71/2014
Změna Českého účetního standardu č. 406 - Operace s cennými papíry a podíly pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 406 - Operace s cennými papíry a podíly, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.
1. V bodu 3.5. se slova „bankovní účet“ nahrazují slovy „účet v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.
2. V bodu 4.5. se slovo „hodnotu“ nahrazuje slovem „hodnotou“.
3. V bodu 5.3. se slova „trvá závazek“ nahrazují slovy „trvá dluh“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.
Český účetní standard č. 406 - Operace s cennými papíry a podíly ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
72/2014
Změna Českého účetního standardu č. 408 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 408 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní účty, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.
1. V bodu 4.3. se za slova „oznámení banky“ vkládají slova „nebo spořitelních a úvěrních družstev“, slova „(bankovní výpisy)“ se zrušují a slova „bankovními účty“ se nahrazují slovy „účty v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.
2. V bodu 4.6. se za slova „peněžních prostředků účetní jednotky v bankách“ vkládají slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“, za slova „Účty v bankách“ se vkládají slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“, slova „běžného účtu“ se nahrazují slovy „účtu v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstev“, za slova „v souladu s postupem banky“ se vkládají slova „nebo spořitelních a úvěrních družstev“ a slovo „bankovní“ se zrušuje.
3. V bodu 4.7. se za slova „úvěry poskytnuté bankou“ vkládají slova „nebo spořitelními a úvěrními družstvy“, za slova „Uhradí-li banka“ se vkládají slova „nebo spořitelní a úvěrní družstvo“ a slovo „bankovního“ se zrušuje.
4. V bodu 4.10. se slovo „půjčkách“ nahrazuje slovem „zápůjčkách“.
5. V bodu 4.16. se slovo „bankovních“ zrušuje a na konci textu bodu se doplňují slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.
6. V bodu 5.1. se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.
Český účetní standard č. 408 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
73/2014
Změna Českého účetního standardu č. 409 - Dlouhodobý majetek pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 409 - Dlouhodobý majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/ 3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.
1. V bodu 1. položce A.II.4. se za slovo „Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“ a za slova „věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.
2. V bodu 1. položce A.III.4. se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“.
3. V bodu 1. položce A.III. 5. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
4. V bodu 1. položce A.IV.7. se za slovo „samostatným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slova „věcem a souborům“ se vkládá slovo „hmotných“.
5. V bodu 3.3. se slova „u jednotlivého majetku převýšily částku stanovenou zákonem o daních z příjmů a technické zhodnocení je“ nahrazují slovy „je technické zhodnocení“ a slova „v úhrnu za rok převyšují částku stanovenou zákonem o daních z příjmů a technické zhodnocení je“ se nahrazují slovy „je technické zhodnocení“.
6. V bodu 3.5. se za slova „Pořizovací cena souboru“ vkládá slovo „hmotných“ a za slova „Při vyřazení části souboru“ se vkládá slovo „hmotných“.
7. V bodu 3.6. se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“, slova „společnosti nebo družstvu“ se nahrazují slovem „korporaci“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
8. V bodu 3.10. se slovo „Příslušenstvím1)“ nahrazuje slovy „Příslušenstvím“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
9. V bodu 4.1. písmenu c) se slovo „nájemcem“ nahrazuje slovem „pachtýřem“.
10. V bodu 4.1. písmenu f) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
11. V bodu 4.1. písmeno g) zní:
„g) pachtýř o pachtu obchodního závodu nebo jeho části podle občanského zákoníku pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli.“.
12. V bodu 5.9. se za slova „zálohy a“ vkládá slovo „závdavky“.
13. V bodu 7.2. se za slova „má povahu samostatné“ vkládá slovo „hmotné“.
14. V bodu 7.4. písmenu e) se slova „společnosti či družstva“ nahrazují slovem „korporace“.
15. V bodu 8.5. se slova „pronájmu podniku“ nahrazují slovy „propachtování obchodního závodu“, slova „§ 488b a násl. obchodního“ se nahrazují slovem „občanského“, slova „pronajímatel s nájemcem“ se nahrazují slovy „propachtovatel s pachtýřem“, slova „najatém podniku“ se nahrazují slovy „propachtovaném obchodním závodu“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýř“.
16. V bodu 9.1. písmenu a) se za slova „V případě souboru“ vkládá slovo „hmotných“.
17. V bodu 9.1. písmenu c) se slova „b) a“ zrušují.
18. V bodu 9.3. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
Český účetní standard č. 409 - Dlouhodobý majetek ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
74/2014
Změna Českého účetního standardu č. 411 - Zúčtovací vztahy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 411 - Zúčtovací vztahy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.
1. V bodu 1. položce B.II.14. se slova „účastníky sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.
2. V bodu 1. položce B.III.15. se slova „k účastníkům sdružení“ nahrazují slovy „ke společníkům sdruženým ve společnosti“.
3. V bodu 4.1.1. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
4. V bodu 4.1.4. se za slovo „zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.
5. V bodu 4.2.1. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
6. V bodu 4.2.2. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
7. V bodu 4.2.3. se za slovo „zálohy“ vkládají slova „a závdavky“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
8. V bodu 4.3.1. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
9. V bodu 4.3.2. se slova „závazky vůči“ nahrazují slovy „dluhy vůči“.
10. V bodu 4.3.4. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem “dluhy“.
11. V bodu 4.4.1. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem “dluh“.
12. V bodu 4.4.3. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem “dluh“.
13. V bodu 4.4.4. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem “dluh“ a slova „převodu nemovitostí“ se nahrazují slovy „nabytí nemovitých věcí“.
14. V bodu 4.4.5. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem “dluhy“.
15. Bod 4.5. včetně názvu bodu zní:
„4.5. Pohledávky za společností
Na příslušném účtu účtové skupiny 35 - Pohledávky za společností se účtují pohledávky účetní jednotky z titulu sdružení ve společnosti za ostatními společníky sdruženými v této společnosti.“.
16. Bod 4.6. zní:
„4.6. Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů“.
17. V bodu 4.6.1. se slovo „sdružením“ nahrazuje slovem „společnosti“, slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporaci“.
18. V bodu 4.6.2. se slovo „sdružením“ nahrazuje slovem „společnosti“ a slova „závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba a závazky za účastníky sdružení“ se nahrazují slovy „dluhy účetní jednotky z titulu sdružení ve společnosti vůči ostatním společníkům sdruženým v této společnosti“.
19. V bodu 4.7.2. se slovo „záruky“ nahrazuje slovem „závazky“.
20. V bodu 4.7.3 se slova „závazek z odpovědnosti“ nahrazují slovy „dluh z odpovědnosti“, slova „závazky za členy společenství vlastníků“ se nahrazují slovy „dluhy za členy společenství vlastníků“ a slova „závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH a závazek ze spotřebních daní při dovozu“ se nahrazují slovy „dluh vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH a dluh ze spotřebních daní při dovozu“.
21. V bodu 4.8.3. se za slovo „nájemné“ vkládají slova „nebo pachtovné“ a za slovo „nájemného“ se vkládají slova „a pachtovného“.
22. V bodu 4.8.4. se za slovo „nájemné“ vkládají slova „nebo pachtovné“.
23. V bodu 4.8.5. se za slovo „nájemné“ vkládají slova „nebo pachtovné“.
24. V bodu 4.8.8.. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem “dluh“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.
25. Bod 4.9.3. zní:
„4.9.3. Na příslušném účtu účtové skupiny 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování se účtuje převod nákladů a výnosů mezi společníky sdruženými ve společnosti k ostatním společníkům sdruženým v této společnosti. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem účetního období vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či dluhem za příslušnými společníky sdruženými ve společnosti (účtové skupiny 35 - Pohledávky za společností nebo 36 - Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů).“.
26. V bodu 5.4. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
Český účetní standard č. 411 - Zúčtovací vztahy ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
75/2014
Změna Českého účetního standardu č. 412 - Náklady a výnosy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 412 - Náklady a výnosy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.
1. V bodu 3.4. se za slovo „nájemné,“ vkládá slovo „pachtovné,“.
2. V bodu 4.3.2. a 4.3.3. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
3. V bodu 4.5.1. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“, slova „Obchodního zákoníku“ se nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“, slova „§ 355“ se zrušuje a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“.
4. V bodu 4.5.2. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
5. V bodu 4.5.4. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“, slovo „půjčky“ se nahrazuje slovem „zápůjčky“ a slovo „půjčka“ se nahrazuje slovem „zápůjčka“.
6. V bodu 5.4.1. se slova „Obchodního zákoníku“ se nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“, slova „§ 355“ se zrušuje a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“.
7. V bodu 5.4.4. se za slova „výpisem banky“ vkládají slova „nebo spořitelního a úvěrního družstva“.
8. V bodu 5.7.1. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
Český účetní standard č. 412 - Náklady a výnosy ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
76/2014
Změna Českého účetního standardu č. 413 - Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 413 - Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.
1. V bodu 4.5.1. se slovo „půjčkách“ nahrazuje slovem „zápůjčkách“ a slovo „závazcích“ se nahrazuje slovem „dluzích“.
2. V bodu 4.5.4. se za slova „smlouvy nájemcem“ vkládají slova „nebo pachtýřem“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.
3. V bodu 4.5.5. se za slova „přijaté zálohy“ vkládají slova „a závdavky“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.
4. V bodu 4.5.7. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
5. V bodu 5. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
Český účetní standard č. 413 - Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
77/2014
Změna Českého účetního standardu č. 414 - Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Jaroslava Svobodová
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR4XXVKW
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 414 - Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/3/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/3/2004 ze dne 31. prosince 2004, s účinností od 1. ledna 2005, a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. prosince 2005, s účinností od 1. ledna 2006.
1. V bodu 3.4. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
2. V bodu 3.5. písmenu j) se za slova „poskytnutých záloh“ vkládají slova „a závdavků“.
3. V bodu 3.5. písmenu k) se za slova „přijatých záloh“ vkládají slova „a závdavků“.
4. V bodu 3.5. písmenu l) se slova „podle zvláštních právních předpisů5)“ nahrazují slovy „podle zvláštních právních předpisů, zejména zákonů upravujících daňové povinnosti“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
5. V bodu 3.5. písmenu n) se za slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
6. V bodu 3.5. písmenu p) se slova „bankovních účtech“ nahrazují slovy „účtech v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.
Český účetní standard č. 414 - Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit