281/93 878/2009 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Schválený:
281/93 878/2009
České účetní standardy
pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")
Změna: FZ05/2014
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání novely Českých účetních standardů pro zdravotní pojišťovny.
Tato novela Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), nahrazuje jejich znění uveřejněné pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31.12.2004. Tato novela Českých účetních standardů pro zdravotní pojišťovny se použije pro účetní období započatá 1. ledna 2010 a později.
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny")
1. Cíl
Cílem těchto Českých účetních standardů pro zdravotní pojišťovny (dále jen "standardy") je stanovit zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování za účelem dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek.
2. Obsah
------------------------------------------------------
Číslo  Název
------------------------------------------------------
301   Účty a zásady účtování na účtech
302   Otevírání a uzavírání účetních knih
303   Kursové rozdíly - zrušen
304   Inventarizační rozdíly
305   Operace s cennými papíry, podíly a deriváty
306   Deriváty - zrušen
307   Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný 
    majetek, zásoby
308   Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného 
    zdravotního pojištění
309   Pohledávky a závazky
310   Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
311   Smluvní zdravotní pojištění - zrušen
312   Zdaňovaná činnost
313   Opravné položky a rezervy v oblasti veřejného 
    zdravotního pojištění
314   Postup účtování o majetku určeném k prodeji
------------------------------------------------------
Český účetní standard č. 301
Účty a zásady účtování na účtech
1. Základní ustanovení o účtech a zásadách účtování na účtech, směrné účtové osnově, účtovém rozvrhu, způsobech oceňování a použití účetních metod, sestavování účetní závěrky, inventarizaci majetku a závazků stanoví zákon a vyhláška a tyto standardy.
2. Zrušen.
2.1. Zrušen.
2.2. Zrušen.
2.3. Zrušen.
3. Vnitropodnikové účetnictví
Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví si určí účetní jednotka sama vnitřním předpisem.
4. Zrušen.
4.1. Zrušen.
5. Okamžik uskutečnění účetního případu
5.1. V oblasti veřejného zdravotního pojištění se okamžik uskutečnění účetního případu řídí zejména jinými právními předpisy pro oblast veřejného zdravotního pojištění1),2). Okamžikem uskutečnění účetního případu je například den předání dokladů, které zakládají vznik pohledávky a jejího příslušenství nebo dluhu, jejich změnu nebo zánik, za plátci pojistného, poskytovateli zdravotních služeb a ostatními účastníky veřejného zdravotního pojištění.
5.2. V případech, na které se nevztahuje předchozí bod, není-li stanoveno jinak, se okamžikem uskutečnění účetního případu rozumí zejména den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu nebo den, ve kterém dojde ke splnění dluhu, inkasu pohledávky, k poskytnutí nebo přijetí zálohy nebo k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly a popřípadě o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky.
6. Jiný právní předpis2) stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu, včetně postupu propočtu tohoto limitu.
Český účetní standard č. 302
Otevírání a uzavírání účetních knih
1. Základní ustanovení o otevírání a uzavírání účetních knih stanoví zákon a vyhláška.
1.1. Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových účtů (aktiva a pasiva) vykázané na konečném rozvažném účtu předcházejícího účetního období musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových účtů (aktiva a pasiva) počátečního rozvažného účtu nového účetního období.
1.2. Účetními zápisy na vrub počátečního rozvažného účtu a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy ve prospěch počátečního rozvažného účtu a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
1.3. Zisk, popř. ztráta vytvořená mimo okruh veřejného zdravotního pojištění zaúčtovaná ve prospěch, popř. na vrub konečného rozvažného účtu se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu „Výsledek hospodaření“ se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch počátečního rozvažného účtu.
2.1. Stav účtu „Výsledek hospodaření“ se vyrovná po schválení návrhu na rozdělení zisku, příp. na úhradu ztráty příslušným orgánem:
a) v případě zisku účetními zápisy ve prospěch příslušných fondů ze zisku, fondů veřejného zdravotního pojištění, nebo účtu nerozděleného zisku,
b) v případě ztráty účetními zápisy na vrub příslušných fondů ze zisku, nebo účtu neuhrazené ztráty.
2.2. Po otevření účetních knih se zaúčtují, v souladu s ustanovením § 4 odst. 15 zákona, případné rozdíly ze změn použitých způsobů oceňování majetku (jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období), a to se souvztažným zápisem na příslušný fond.
3. Uzavírání účetních knih
3.1. Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
3.2. Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub konečného rozvažného účtu, konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují ve prospěch tohoto účtu.
3.3. Konečné stavy účtů nákladů za zdaňovanou činnost se přeúčtují na vrub účtu výsledku hospodaření, konečné stavy účtů výnosů za zdaňovanou činnost se přeúčtují ve prospěch tohoto účtu. Výsledný zůstatek účtu zisku a ztráty se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub konečného rozvažného účtu.
3.4. Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanovením § 17 zákona:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů za zdaňovanou činnost,
c) zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost účetní jednotky za účetní období,
d) zjistí se účetní výsledek hospodaření za zdaňovanou činnost,
e) uzavřou se účetní knihy převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu výsledku hospodaření za zdaňovanou činnost na konečný rozvažný účet.
Český účetní standard č. 303
Kursové rozdíly
Zrušen.
Český účetní standard č. 304
Inventarizační rozdíly
1. Inventarizační rozdíly definuje § 30 odst. 10 zákona.
2. Inventarizační rozdíly podle bodu 1. se účtují vždy na příslušný fond, kterému předmětná složka věcně patří, s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, který se zaúčtuje na příslušný účet pohledávky, pokud z jiného právního předpisu nebo ze smlouvy vzniká pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě,
b) chybějících cenných papírů, které se zaúčtují na analytický účet „Cenné papíry v umořovacím řízení“, pokud z jiného právního předpisu vyplývá, že je nutno zahájit umořovací řízení,
c) zrušen.
Český účetní standard č. 305
Operace s cennými papíry, podíly a deriváty
1. Nestanoví-li tento standard jinak, při operacích s cennými papíry, podíly a deriváty postupují účetní jednotky přiměřeně podle Českého účetního standardu pro finanční instituce č. 108, 109 a 110.
2. V případech, kdy je v souladu s příslušnými právními předpisy1),2) povoleno pořízení cenných papírů z prostředků veřejného zdravotního pojištění, uvede účetní jednotka na příslušném analytickém účtu k cenným papírům zdroj, ze kterého byly pořízeny. Pořízení cenných papírů se zaúčtuje na vrub příslušného účtu finančního majetku a ve prospěch bankovního účtu daného fondu, beze změny hodnoty fondu.
3. Alikvotní úrokové výnosy, rozdíly mezi pořizovací a jmenovitou hodnotou dluhového cenného papíru se účtují prostřednictvím příslušných fondů, ze kterých byly pořízeny.
4. Oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou u cenných papírů se účtují na příslušném účtu finančního majetku souvztažně s příslušným fondem, ze kterého byl majetek pořízen.
5. Kladné oceňovací rozdíly z ocenění derivátů reálnou hodnotou se zaúčtují na vrub účtu "Jiná aktiva" a ve prospěch příslušného fondu.
6. Záporné oceňovací rozdíly z ocenění derivátů reálnou hodnotou se účtují na vrub příslušného fondu a ve prospěch účtu "Ostatní pasiva".
7. Pro účtování o směnkách, jako o platebních prostředcích, se použije přiměřeně Český účetní standard pro podnikatele č. 008.
Český účetní standard č. 306
Deriváty
Zrušen.
Český účetní standard č. 307
Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, zásoby
1. Zrušen.
2. Není-li dále stanoveno jinak, postupuje účetní jednotka při účtování o dlouhodobém majetku přiměřeně podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013, a v případě zásob podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 015.
3. Zrušen.
4. Zrušen.
5. Zrušen.
6. Pořizování dlouhodobého majetku
6.1. Dlouhodobý majetek účetní jednotky se pořizuje z prostředků stanovených jiným právním předpisem.
6.2. Pořizování dlouhodobého majetku se zaúčtuje na vrub účtů účtové skupiny Pořízení majetku a ve prospěch příslušného účtu závazků. Na účtech účtové skupiny Pořízení majetku se sleduje pořizovaný dlouhodobý majetek až do okamžiku jeho uvedení do užívání. Pokud neexistují vedlejší náklady související s pořízením majetku, není nutné na účty účtové skupiny Pořízení majetku účtovat.
6.3. Hodnota dlouhodobého majetku podle bodu 6.2. se zaúčtuje na vrub Fondu reprodukce majetku a ve prospěch Fondu majetku v okamžiku splnění dluhu.
6.4. O odpisech dlouhodobého majetku se účtuje na vrub Provozního fondu a ve prospěch účtu oprávek. Současně je hodnota odpisů účtována na vrub Fondu majetku a ve prospěch Fondu reprodukce majetku.
7. Vyřazování dlouhodobého majetku
7.1. Zůstatková cena dlouhodobého majetku, který není plně odepsán, se při jeho prodeji, vyřazení nebo likvidaci zaúčtuje na vrub Provozního fondu a ve prospěch účtu oprávek. Současně je zůstatková cena zaúčtována na vrub Fondu majetku a ve prospěch Fondu reprodukce majetku.
7.2. Při vyřazení dlouhodobého majetku neodpisovaného je jeho pořizovací cena zaúčtována ve prospěch příslušného účtu dlouhodobého majetku neodpisovaného a na vrub Provozního fondu. Současně je cena neodpisovaného majetku účtována na vrub Fondu majetku a ve prospěch Fondu reprodukce majetku.
7.3. V případě trvalého zastavení prací spojených s pořizováním dlouhodobého majetku, pokud v nich nebude pokračováno, se výdaje zaúčtované na příslušném účtu pořizování dlouhodobého majetku jednorázově odepíší na vrub Provozního fondu.
7.4. Kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého majetku snížený o náklady související s prodejem se následně převede z Provozního fondu do Fondu reprodukce majetku v souladu s jiným právním předpisem2).
Český účetní standard č. 308
Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění
1. O finančních prostředcích souvisejících s provozováním veřejného zdravotního pojištění se účtuje v účtové třídě 2 na účtech účtové skupiny "Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění".
2. Zvláštní bankovní účty
2.1. Zrušen.
2.2. Zrušen.
2.3. Finanční prostředky jednotlivých fondů účetních jednotek se vedou na samostatném bankovním účtu, popřípadě na více samostatných bankovních účtech tak, aby byla umožněna kontrola jejich správné výše2). Účetní jednotka přizpůsobí analytické členění účtů v účtové skupině "Zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění" tomuto ustanovení.
2.4. O příjmech a výdajích ze zvláštních bankovních účtů je zaúčtováno souvztažným zápisem vůči příslušným účtům účtové třídy 3 na základě doložených pohybů na těchto zvláštních bankovních účtech. V případě zúčtovaných převodních poplatků, úrokových výnosů nebo úroků z úvěrů a obdobných finančních položek je účtováno na zvláštních bankovních účtech souvztažně přímo s odpovídajícím fondem účetní jednotky.
2.5. Jestliže jsou v průběhu běžného účetního období hrazeny veškeré výdaje na provoz účetní jednotky z bankovního účtu Provozního fondu a následně je převáděn odpovídající podíl do nákladů zdaňované činnosti, je nutno na bankovní účet Provozního fondu převést odpovídající výši finančních prostředků z běžného účtu uvedené činnosti (§ 3 odst. 11 vyhlášky č. 418/2003 Sb.). Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem postup stanovení výše takto převáděné částky a způsob účtování a vypořádání uvedených výdajů, včetně odpovídající rozvrhové základny. Při účtování o těchto účetních operacích je možno využít účet "Vnitřní zúčtování".
Český účetní standard č. 309
Pohledávky a závazky
1. O pohledávkách a dluzích se účtuje v souladu s obsahovým vymezením odpovídajících položek rozvahy v příloze č. 1 k vyhlášce.
2. Zrušen.
3. Zrušen.
4. Pohledávky a závazky z veřejného zdravotního pojištění
4.1. V této účtové skupině se účtuje o pohledávkách a dluzích z veřejného zdravotního pojištění podle jiných právních předpisů1) souvztažně s příslušným fondem veřejného zdravotního pojištění. Neúčtují se zde pohledávky a závazky ze zdaňované činnosti ani ze vztahů z obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti.
4.2. Pohledávky a závazky z veřejného zdravotního pojištění, tj. především pohledávky a závazky za plátci pojistného a poskytovateli zdravotních služeb, jsou zaúčtovány souvztažně se Základním fondem s využitím knihy analytických účtů. Jiným právním předpisem jsou stanoveny jednotlivé tituly tvorby a užití tohoto fondu. Souvztažně se Základním fondem jsou jako dluh, resp. pohledávka účtovány i pravidelně se opakující platby související s veřejným zdravotním pojištěním stanovené jinými právními předpisy, které mají charakter užití nebo tvorby fondu, poskytnutí nebo přijetí zálohy a jejího zúčtování. Účtování o zálohách na veřejné zdravotní pojištění je podmíněno zvláštní úpravou (výsledky dohodovacího řízení) a cenovými dodatky ke smlouvě o úhradě zdravotní péče, fungováním informačních systémů a převzetím potřebných dokladů souvisejících s tímto procesem.
4.3. Platby pojistného uskutečněné s nesprávně vyplněnými identifikačními údaji transakce, ze kterých nelze po jejich obdržení určit jejich plátce, se zaúčtují jako neidentifikovatelné platby na samostatném analytickém účtu pohledávek za plátci pojistného souvztažně se zápisem na vrub zvláštních bankovních účtů veřejného zdravotního pojištění. Po identifikaci nesprávné platby je tato platba přiřazena konkrétnímu plátci pojistného.
4.4. Pokud účetní jednotka postupuje podle ustanovení jiného právního předpisu a použije přijatou platbu uhrazenou plátcem pojistného podle stanovených pravidel, je o této změně titulu přiřazené platby účtováno převodem mezi příslušnými analytickými účty pohledávek.
4.5. Výsledky revizní činnosti, uplatněných regulačních mechanismů a neoprávněně fakturované zdravotních služeb (tzv. výzvy3)) jsou účtovány na vrub nebo ve prospěch Základního fondu souvztažně s příslušným účtem pohledávek nebo závazků za poskytovateli zdravotní péče.
4.6. Zrušen.
4.7. Jako o pohledávkách a dluzích souvisejících s veřejným zdravotním pojištěním je účtováno také o vztazích z přerozdělení na základě jiných právních předpisů1).
5. Pohledávky a závazky veřejného zdravotního pojištění z plnění mezinárodních smluv se zaúčtují souvztažně se Základním fondem. Tato účtová skupina zahrnuje dále vypořádání pohledávek a dluhů za styčným orgánem České republiky (Centrum mezistátních úhrad) v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Pohledávka za tímto orgánem se zaúčtuje souvztažně se Základním fondem. V této účtové skupině se neúčtuje o pohledávkách a dluzích ze vztahů z obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti.
6. Pohledávky a závazky k zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
6.1. V této účtové skupině se účtuje o pohledávkách a dluzích účetní jednotky z příjmů zaměstnanců ze závislé činnosti včetně sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, jiných dluzích vůči zaměstnancům, o pohledávkách za zaměstnanci, kterými jsou např. zálohy k vyúčtování, uplatněné náhrady škody.
6.2. Účtuje se zde rovněž o pohledávkách a závazcích účetní jednotky za institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Pro tyto pohledávky a závazky platí zákaz vzájemného zúčtování. Zůstatek účtu představuje stav zaúčtování v daných oblastech.
6.3 Pohledávky a dluhy v této účtové skupině se zaúčtují v rámci Provozního fondu, příp. v rámci zdaňovaných činností.
7. Ostatní pohledávky a závazky
7.1. V této účtové skupině se zaúčtují zejména pohledávky a dluhy účetní jednotky vyplývající ze vztahů z obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti, které nelze účtovat v ostatních účtových skupinách účtové třídy 3. Neúčtují se zde o pohledávkách a dluzích z veřejného zdravotního pojištění.
7.2. Zrušen.
7.3. Pohledávky a závazky v této účtové skupině se zaúčtují zejména v rámci Provozního fondu, Sociálního fondu nebo v rámci zdaňované činnosti.
7.4. Jako dluh, resp. pohledávka jsou souvztažně s fondy účetní jednotky (s výjimkou Základního fondu a Rezervního fondu) zaúčtovány i pravidelně se opakující platby související se vztahy z obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti.
7.5. Zrušen.
7.6. Jako o pohledávce se účtuje také o vkladu do obchodní korporace do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, resp. do doby vydání akcií či zatímních listů.
8. Vnitřní zúčtování
8.1. Na analytických účtech "Vnitřní zúčtování" lze účtovat o převodech mezi jednotlivými fondy účetní jednotky. Prostřednictvím účtu "Vnitřní zúčtování" se dále účtuje o vztazích mezi fondy účetní jednotky a zdaňovanou činností. Pokud účetní jednotka, převádí finanční prostředky z běžných účtů na zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění sloužící k financování Provozního fondu postupem podle ČÚS č. 308 bod 2.5., je na účtech "Vnitřního zúčtování" zaúčtováno souvztažně s účtovou třídou 2.
8.2. Účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem analytické účty k účtu "Vnitřní zúčtování". Analytickými účty je nutno odlišit jednotlivé fondy účetní jednotky a zdaňovanou činnost.
8.3. Konečný zůstatek syntetického účtu "Vnitřního zúčtování" musí být k rozvahovému dni nulový. Případné zůstatky na jednotlivých analytických účtech odpovídají výši vzájemných převodů mezi jednotlivými fondy, resp. mezi fondy účetní jednotky a zdaňovanou činností, které byly zaúčtovány v rámci závěrkových prací a jejichž vypořádání bude účetním případem následujícího účetního období.
9. Zúčtování daní a dotací
9.1. V této účtové skupině se zaúčtují pohledávky a dluhy účetní jednotky ke státnímu rozpočtu zejména z titulu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty (např. z titulu plateb daní včetně srážkové daně z úrokových výnosů u dluhopisů, dluhy z titulu daně z příjmů stanovené zvláštní sazbou).
9.2. Účetní jednotka, která není plátcem DPH nebo je plátcem DPH, ale neuplatňuje nárok na odpočet DPH, účtuje nakoupený majetek, služby a ostatní položky včetně této daně.
9.3. Účetní jednotka, která je plátcem DPH, může zvolit analytické členění účtu pro sledování DPH tak, aby doložila v návaznosti na daňové přiznání
a) daňový závazek na výstupu účtovaný ve prospěch příslušného účtu "zúčtování daní a dotací",
b) odpočet daně na vstupu za veškerá nakoupená zdanitelná plnění zaúčtovaná na vrub příslušného účtu "zúčtování daní a dotací",
c) zaplacené zálohy na daň a platby DPH,
d) zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah ke státnímu rozpočtu.
9.4. Na účtu "zúčtování daní a dotací" se rovněž za účtuje i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravách základu daně.
9.5. Analytické členění příslušného účtu "zúčtování daní a dotací" účetní jednotka zvolí podle požadavků daňových zákonů a sazby DPH.
10. Účty časového rozlišení lze použít jen u zdaňované činnosti.
11. Dohadné položky
11.1. Tvorba dohadných položek aktivních se v oblasti veřejného zdravotního pojištění zaúčtuje ve prospěch příslušného fondu se souvztažným zápisem na vrub dohadné položky aktivní. Ve zdaňované činnosti se tvorba dohadných položek aktivní zaúčtuje ve prospěch příslušného účtu výnosů se souvztažným zápisem na vrub dohadné položky aktivní.
11.2. Tvorba dohadných položek pasivních se v oblasti veřejného zdravotního pojištění zaúčtuje na vrub příslušného fondu. Ve zdaňované činnosti se tvorba dohadných položek pasivních zaúčtuje na vrub příslušného účtu nákladů.
Český účetní standard č. 310
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1. O kapitálových účtech a dlouhodobých závazcích se účtuje v souladu s obsahovým vymezením odpovídajících položek rozvahy v příloze č. 1 k vyhlášce.
2. Zrušen.
3. Základní kapitál a kapitálové fondy
3.1. Zrušen
3.2. Jako ostatní kapitálové fondy jsou zaúčtovány fondy veřejného zdravotního pojištění podle jiného právního předpisu2) s výjimkou Základního fondu a Rezervního fondu. Zdrojem uvedených fondů jsou zejména prostředky veřejného zdravotního pojištění. Tyto fondy jsou určeny především k zabezpečení vlastní činnosti účetní jednotky. Tvorba a užití těchto fondů se účtuje přímo, tj. bez použití účtů nákladů a výnosů. Jednotlivé tituly tvorby a užití fondů jsou účtovány k okamžiku uskutečnění účetního případu bez ohledu na okamžik zaplacení.
3.3. Zrušen.
3.4. V okamžiku splnění dluhu z titulu pořízení dlouhodobého majetku se současně účtuje na vrub Fondu reprodukce majetku a ve prospěch Fondu majetku. Alternativně je možné účtovat uvedený převod mezi fondy v okamžiku pořízení dlouhodobého majetku. Vyřazení dlouhodobého majetku v zůstatkové ceně a odpisy se současně účtují ve prospěch Fondu reprodukce majetku a na vrub Fondu majetku.
3.5. Pro jednotlivé tituly tvorby a užití ostatních kapitálových fondů zřizuje účetní jednotka analytické účty. Na jednotlivé analytické účty účtuje v průběhu běžného účetního období narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Na konci účetního období v rámci účetní uzávěrky jsou analytické účty podle jednotlivých okruhů tvorby, resp. užití fondů převáděny na příslušný syntetický účet tohoto fondu vyjadřující výši jeho počátečního stavu na začátku běžného účetního období.
3.6. Účetní jednotka vymezí vnitřním předpisem obsahovou náplň jednotlivých analytických účtů pro tvorbu a užití jednotlivých kapitálových fondů.
3.7. Jednotlivé tituly tvorby a užití ostatních kapitálových fondů, resp. jejich následné snížení nebo opravy, jsou účtovány na vrub nebo ve prospěch příslušného analytického účtu podle jeho obsahového vymezení nebo na stejné straně příslušného učtu kladnou nebo zápornou částkou. Konkrétní postup účtování si stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem. Při stanovení účetního postupu je rozhodující vymezení jednotlivých položek podle jiného právního předpisu2).
3.8. Pokud ve vyúčtování podle faktur nebo jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do užití jednotlivých položek fondů (např. soukromé telefonní rozhovory) lze postupovat takto:
a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných dokladů, např. faktur, částky, které mají zaměstnanci, popř. jiné činnosti účetní jednotky, vyjma veřejného zdravotního pojištění uhradit, budou tyto částky zaúčtovány přímo na příslušné účty účtové třídy 3 jako pohledávky,
b) nezjistí-li se tyto částky před zaúčtováním příslušných dokladů, např. faktur, zaúčtují se částky užití fondů na příslušné analytické účty. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží již zaúčtované užití příslušných titulů fondů.
Konkrétní postup si stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem.
4. Fondy ze zisku a výsledek hospodaření minulých účetních období
4.1. Tato účtová skupina se používá pouze pro zaúčtování zdaňovaných činností. Účtová skupina obsahuje rovněž účty výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení, nerozděleného zisku nebo neuhrazené ztráty.
4.2. V případě, kdy účetní jednotka vykazuje v aktivech podíly vůči ovládaným osobám, je k této položce zaúčtováno jim odpovídající kapitálové krytí, které je vykazováno v položce „A.IV.1. Zdroj podílů v ovládaných osobách“.
5. Zrušen
6. Zrušen
7. Fondy veřejného zdravotního pojištění
7.1. V této účtové skupině se z fondů veřejného zdravotního pojištění podle jiných právních předpisů1),2) účtuje o Základním fondu a Rezervním fondu.
7.2. Dále účetní jednotky postupují přiměřeně podle tohoto standardu.
Český účetní standard č. 311
Smluvní zdravotní pojištění
Zrušen.
Český účetní standard č. 312
Zdaňovaná činnost
Při účtování o zdaňované činnosti postupují účetní jednotky přiměřeně podle Českých účetních standardů pro pojišťovny.
Český účetní standard č. 313
Opravné položky a rezervy v oblasti veřejného zdravotního pojištění
1. Opravné položky
1.1. Tvorba opravných položek podle § 21 odst. 1 vyhlášky a přechodného ustanovení o změně metody tvorby opravných položek se zaúčtuje ve prospěch příslušného účtu opravných položek v jednotlivých účtových skupinách majetku se souvztažným zápisem na vrub příslušného fondu, se kterým zaúčtované aktivum, k němuž je vytvářena opravná položka, věcně souvisí.
1.2. Opravná položka se zruší, popřípadě sníží zaúčtováním ve prospěch příslušného fondu souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu opravných položek v jednotlivých účtových skupinách majetku, pokud se neprokáže opodstatněnost její výše.
1.3. O tvorbě opravných položek u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se účtuje na vrub Provozního fondu a ve prospěch účtu opravných položek.
1.4. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Dojde-li k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku, účetní jednotka účtuje o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 10 % snížení hodnoty tohoto majetku, pokud není stanoveno jinak.
1.5. Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku, k němuž je opravná položka tvořena.
2. Rezervy
2.1. Tvorba rezerv podle § 23 odst. 1 a 2 vyhlášky se zaúčtuje na vrub příslušného fondu a ve prospěch účtu rezerv. Použití, snížení nebo zrušení rezerv se zaúčtuje ve prospěch příslušného fondu a na vrub účtu rezerv.
2.2. Rezervy nesmí mít aktivní zůstatek a není možné je používat k úpravám výše ocenění aktiv.
2.3. Výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost účetní jednotka ověřuje tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.
Český účetní standard č. 314
Postup účtování o majetku určeném k prodeji
1. K datu uskutečnění účetního případu podle § 25a odst. 2 vyhlášky účetní jednotka zruší dosud zaúčtované oprávky k majetku určenému k prodeji na vrub příslušného účtu oprávek a ve prospěch příslušného účtu majetku ve třídě 2. Obdobný postup účetní jednotka použije při zrušení opravných položek, které byly dosud k majetku určenému k prodeji vytvořeny.
2. K rozvahovému dni, případně k dalším okamžikům, které stanoví právní předpisy, se oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty majetku určeného k prodeji (dále jen “oceňovací rozdíl“) zaúčtuje na příslušný rozvahový účet vykazovaný v položce „A.II. Oceňovací rozdíly“ se souvztažným zápisem na příslušném analytickém účtu majetku určeného k prodeji.
3. Při prodeji nebo jiném úbytku se takto zaúčtovaný oceňovací rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného majetku určeného k prodeji.
4. Pokud rozhodnutím osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu, dojde ke změně původního záměru účetní jednotky majetek prodat, zruší účetní jednotka oceňovací rozdíl postupem uvedeným v bodě 3. Účetní jednotka dále pokračuje v odpisování s případnou změnou v odpisovém plánu, která zohlední míru opotřebení v období, ve kterém majetek nebyl odpisován.
1) Například zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy.

Související dokumenty