FZ02/2014 Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Schválený:
FZ02/2014
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
 
9/2014
Změna Českého účetního standardu č. 001 - Účty a zásady účtování na účtech pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 001 - Účty a zásady účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.
1. V bodu 2.2.1. písm. a) se slova „zástavním právem nebo“ zrušují a slovo „břemenem“ se nahrazuje slovem „právem“.
2. V bodu 2.2.1. písm. b) se za slovo „členění“ vkládají slova „pohledávek a“ a za slovo „jednotlivých“ se vkládají slova „dlužníků a“.
3. V bodu 2.2.1. písm. f) se slova „daňový základ“ nahrazují slovy „základ daně“.
4. V bodu 2.2.1. písm. i) se slovo „zejména“ nahrazuje slovem „například“.
5. V bodu 2.3.2. písm. b) se za slovo „najatý“ vkládají slova „a propachtovaný“.
6. V bodu 2.3.2. písm. l) se slovo „břemena“ nahrazuje slovem „práva“.
7. V bodu 2.4.3. se slova „platbě závazku“ nahrazují slovy „splnění peněžitého dluhu“, za slovo „zálohy“ se vkládají slova „a závdavku“ a slova „ , výpisy Střediska cenných papírů“ se zrušují.
Český účetní standard č. 001 - Účty a zásady účtování na účtech ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
10/2014
Změna Českého účetního standardu č. 002 - Otevírání a uzavírání účetních knih pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 002 - Otevírání a uzavírání účetních knih, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007 a ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.
1. V bodu 2.1.5. úvodní části se za slovo „hospodaření“ vkládají slova „vykazovaného v položce „A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/“ a příslušného účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaného v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/““.
2. V bodu 2.1.5. písm. a) bod 1. se za slova „popřípadě ve prospěch“ vkládají slova „(respektive na vrub)“, za slova „36 - Závazky ke společníkům,“ se vkládají slova „případně na vrub příslušného účtu účtové skupiny 35 - Pohledávky za společníky“ a za slova „ ; ve prospěch“ se vkládají slova „(respektive na vrub)“.
3. V bodu 2.1.6. se slova „společnosti nebo družstva,“ nahrazují slovy „korporace nebo“.
4. V bodu 3.2. se na konci textu písmen a) a b) doplňují slova „a příslušného syntetického účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaného v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ (§ 4 odst. 8 vyhlášky)”.
5. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „35 - Pohledávky za společníky“.
6. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „36 - Závazky ke společníkům“.
7. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“.
Český účetní standard č. 002 - Otevírání a uzavírání účetních knih ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
11/2014
Změna Českého účetního standardu č. 003 - Odložená daň pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 003 - Odložená daň, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.
1. V bodech 2.3. písm. a) a 3.3. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
2. V bodech 2.5. a 2.10. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
3. V bodu 2.9. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
4. V bodu 3.6. se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“.
5. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“.
Český účetní standard č. 003 - Odložená daň ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
12/2014
Změna Českého účetního standardu č. 004 - Rezervy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona 2. V bodu 3.4. se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-„jiný“ a poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje. pisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují Český účetní standard č. 004 - Rezervy ve znění podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ně-těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním která ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, období začínajícím dnem 1. ledna 2014. ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 004 - Rezervy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003.
1. V bodu 3.3. úvodní části se za slovo „společníky“ vkládají slova „obchodní korporace“.
2. V bodu 3.4. se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiný“ a poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
Český účetní standard č. 004 - Rezervy ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
13/2014
Změna Českého účetního standardu č. 006 - Kursové rozdíly pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 006 - Kursové rozdíly, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003.
1. V bodu 2.1. se slova „a 7“ nahrazují slovy „až 9“.
2. V bodu 2.2. písm. a) se slova „úhrada závazku“ nahrazují slovy „splnění peněžitého dluhu“.
3. V bodu 2.2. písm. e) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“ a slovo „půjčkou“ se nahrazuje slovem „zápůjčkou“.
4. V bodu 2.2. písm. f) se za slovo „záloh“ vkládají slova „a závdavků“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
5. V bodu 2.3. písm. c) se slova „společností a družstev“ nahrazují slovem „korporací“.
6. V bodu 3.3. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“, slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“, slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“, číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“ a slovo „půjčky“ se nahrazuje slovem „zápůjčky“.
Český účetní standard č. 006 - Kursové rozdíly ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
14/2014
Změna Českého účetního standardu č. 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.
1. V bodu 2.1. se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.
2. V bodu 2.3. se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“, slova „a obchodního“ se zrušují, za slovo „zákoníku“ se vkládají slova „ , zákona o obchodních korporacích“ a za slovo „škodu“ se doplňují slova „a újmu“.
Český účetní standard č. 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
15/2014
Změna Českého účetního standardu č. 008 - Operace s cennými papíry a podíly pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 008 - Operace s cennými papíry a podíly, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. prosince 2008 a ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. ledna 2009.
1. V bodu 2.1.2. se slova „trvá závazek“ nahrazují slovy „trvá dluh“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.
2. V bodu 2.3. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“ a slova „ve společnosti“ se nahrazují slovy „v obchodní korporaci“.
Český účetní standard č. 008 - Operace s cennými papíry a podíly ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
16/2014
Změna Českého účetního standardu č. 011 - Operace s obchodním závodem pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 011 - Operace s obchodním závodem, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007, ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. prosince 2008, ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. ledna 2009 a ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.
1. V názvu standardu se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.
2. V bodu 1. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“, slova „nájmu podniku“ se nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“ a slovo „obchodního“ se nahrazuje slovem „občanského“.
3. V bodech 2., 2.4.1., 2.11. a 2.12. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“.
4. V bodech 2.4.2. se slovo „společností“ nahrazuje slovy „obchodních korporací“.
5. V bodu 2.9. se slovo „společnosti“ nahrazuje slovy „obchodní korporace“ a na konci věty třetí se doplňují slova „obchodní korporace“.
6. V bodu 2.13. se za slovo „společníkům“ vkládají slova „obchodní korporace“.
7. V bodu 3. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
8. V bodu 3.1. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“, slova „převod závazku“ se nahrazují slovy „převzetí dluhu“ a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“.
9. V bodu 3.3. se slova „podniku nebo části podniku“ nahrazují slovy „obchodního závodu nebo jeho části“ a slovo „předané“ se zrušuje.
10. V bodu 4. se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“.
11. V bodu 4.1. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodnímu závodu“, slovo „obchodního“ se nahrazuje slovem „občanského“, slovo „pronajímatele“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“ a slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“.
12. V bodu 4.2. se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“, slovo „najatý“ se nahrazuje slovem „propachtovaný“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýř“, slova „užívání pronajímatel“ se nahrazují slovy „požívání propachtovatel“, slova „užívání nájemce“ se nahrazují slovy „požívání pachtýře“ a slovo „pronajímatele“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“.
13. V bodu 4.3. se slovo „nájemné“ nahrazuje slovem „pachtovné“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“, slovo „pronajímatele“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“, slovo „nájemnému“ se nahrazuje slovem „pachtovnému“ a slovo „pronajímatel“ se nahrazuje slovem „propachtovatel“.
14. V bodu 4.4. se slovo „nájemné“ nahrazuje slovem „pachtovné“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýř“, slovo „nájemného“ se nahrazuje slovem „pachtovného“, slovo „nájemným“ se nahrazuje slovem „pachtovným“, slovo „pronajímatel“ se nahrazuje slovem „propachtovatel“ a slovo „nájemcem“ se nahrazuje slovem „pachtýřem“.
15. V bodu 4.5. se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýře“, slovo „pronajímatelem“ se nahrazuje slovem „propachtovatelem“ a slovo „pronajímatele“ se nahrazuje slovem „propachtovatele“.
16. V bodu 4.6. se slova „nájmu nájemce“ nahrazují slovy „pachtu pachtýře“, slova „nájmu pronajímatel“ se nahrazují slovy „pachtu propachtovatel“ a slovo „pronajat“ se nahrazuje slovem „propachtován“.
17. V bodu 4.8. se slova „pronajímaného podniku“ nahrazují slovy „propachtovaného obchodního závodu“.
18. V bodu 4.9. se slovo „závazky“ nahrazují slovem „dluhy“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
19. V bodu 4.10. se slova „najatého podniku“ nahrazují slovy „propachtovaného obchodního závodu“, slovo „podniku“ se nahrazuje slovy „obchodního závodu“, slovo „nájemce“ se nahrazuje slovem „pachtýř“ a slovo „pronajímatel“ se nahrazuje slovem „propachtovatel“.
20. V bodu 4.11. se slovo „nájemce“ nahrazuje slovem „pachtýř“ a slovo „podnikem“ se nahrazuje slovy „obchodním závodem“.
21. V bodech, ve kterých je použita položka rozvahy „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“, se tato položka nahrazuje položkou „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací“.
22. V bodech, ve kterých je použita položka rozvahy „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“, se tato položka nahrazuje položkou „A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací“.
23. V bodech, ve kterých je použita položka rozvahy „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“, se tato položka nahrazuje položkou „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“.
Český účetní standard č. 011 - Operace s obchodním závodem ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
17/2014
Změna Českého účetního standardu č. 012 - Změny vlastního kapitálu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 012 - Změny vlastního kapitálu, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.
1. V bodu 2 se slova „společností a družstev“ nahrazují slovem „korporací“, za slovo „společníků“ se vkládají slova „obchodní korporace“, slovo „obchodního“ se nahrazuje slovem „občanského“ a za slovo „zákoníku,“ se vkládají slova „zákona o obchodních korporacích,“.
2. V bodu 3.1.1. písm. a) se slova „rezervní fond“ nahrazují slovy „fond ze zisku“, slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“ a slova „§ 163a odst. 3 obchodního zákoníku“ se nahrazují slovy „§ 249 zákona o obchodních korporacích“.
3. V bodu 3.1.3. písm. a) se věty druhá až poslední zrušují.
4. V bodu 3.2. se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.
5. V bodu 3.2.1. se za slovo „společnosti“ vkládají slova „s ručením omezeným“ a slova „§ 121 obchodního zákoníku“ se nahrazují slovy „§ 162 a násl. zákona o obchodních korporacích“.
6. V bodu 3.2.2. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
7. V bodu 3.3.2. se slova „s výjimkou nedělitelného fondu, popřípadě“ zrušují.
8. V bodu 3.4. se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.
9. V bodu 3.6. se na konci textu doplňují slova „- viz § 780 zákona o obchodních korporacích“.
10. V bodu 3.6.1. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
11. V bodu 3.6.4. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
12. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „35 - Pohledávky za společníky“.
13. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „36 - Závazky ke společníkům“.
Český účetní standard č. 012 - Změny vlastního kapitálu ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
18/2014
Změna Českého účetního standardu č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007.
1. V bodu 1. se položka rozvahy „B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ nahrazuje položkou „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“.
2. V bodu 3.4. se za slova „Ocenění souboru“ a slova „části souboru“ vkládá slovo „hmotných“.
3. V bodu 3.7. se za slovo „samostatné“ vkládá slovo „hmotné“.
4. Bod 4.5. zní:
„4.5. Postup účtování odpisů u majetku propachtovaného podle § 2349 a násl. občanského zákoníku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.
5. V bodu 4.8. se slova „základního stáda a tažných zvířat“ nahrazují slovy „dospělých zvířat a jejich skupin“ a slova „základního stáda“ se zrušují.
6. V bodu 4.9. se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýř“.
7. V bodu 5.1.1. písm. e) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
8. V bodu 5.1.4. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
9. V bodu 5.1.6. se na konci textu doplňují slova „nebo pachtýřem“.
10. V bodu 5.1.7. se za slovo „nájemcem“ vkládají slova „nebo pachtýřem“ a za slovo „pronajatý“ se vkládají slova „nebo propachtovaný“.
11. Bod 5.2. zrušen.
12. V bodu 5.3. se slova „základního stáda a tažných zvířat“ nahrazují slovy „dospělých zvířat a jejich skupin“.
13. V bodu 5.4. se slova „společnosti či družstva“ nahrazují slovem „korporace“.
14. V bodu 5.4.1. písm. c) se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.
15. V bodu 5.5. úvodní části se za slovo „nájemcem“ vkládají slova „nebo pachtýřem“ a za slovo „nájmu“ se vkládají slova „nebo pachtu“.
16. V bodu 5.5. písm. a) se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýř“, slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“, za slovo „pronájmu“ se vkládají slova „nebo pachtu“, za slovo „nájemné“ se vkládají slova „nebo pachtovné“ a za slova „najatého“ se vkládají slova „nebo propachtovaného“.
17. V bodu 5.5. písm. b) se za slovo „pronajímatel“ vkládají slova „nebo propachtovatel“, za slovo „pronajatého“ se vkládají slova „nebo propachtovaného“, za slovo „pronájmu“ se vkládají slova „nebo pachtu“ a za slovo „nájemné“ se vkládají slova „nebo pachtovné“.
18. Bod 5.6. zní:
„5.6. Postup účtování dlouhodobého majetku propachtovaného podle § 2349 a násl. občanského zákoníku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.
19. V bodu 6.3. se slovo „břemenem“ nahrazuje slovem „právem“, slovo „břemene“ se nahrazuje slovem „práva“, za slovo „souboru“ se vkládá slovo „hmotných“ a slovo „nemovitostem“ se nahrazuje slovy „nemovitým věcem“.
20. V bodu 6.5. se písmena a) a b) zrušují.
21. V bodu 6.5. písm. c) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
22. V bodu 6.5. písmeno d) zní:
„d) dlouhodobý majetek propachtovaný podle § 2349 a násl. občanského zákoníku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli.”.
23. V bodu 6.7. větě třetí se za slovo „najatý“ vkládají slova „a propachtovaný“ a slovo „břemena“ se nahrazuje slovem „práva“.
Český účetní standard č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
19/2014
Změna Českého účetního standardu č. 014 - Dlouhodobý finanční majetek pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 014 - Dlouhodobý finanční majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.
1. V bodu 1. se položka rozvahy „B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv“ nahrazuje položkou „B.III.4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv“.
2. V bodu 3.2. se slovo „emisního“ zrušuje, slova „do obchodní společnosti nebo družstva“ se nahrazují slovy „do obchodní korporace“ a slova „v obchodní společnosti nebo družstvu“ se nahrazují slovy „v obchodní korporaci“.
3. V bodech 4.1. a 4.1.1. písm. b) se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
4. V bodu 4.1.1. písm. c) se slovo „věcný“ zrušuje.
5. V bodu 4.4. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“.
6. Bod 4.5. zní:
„Postup účtování dlouhodobého majetku propachtovaného podle § 2345 a násl. občanského zákoníku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.”.
7. V bodu 5.2. se za slovo „záloh“ vkládají slova „a závdavků“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“.
8. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „36 - Závazky ke společníkům“.
Český účetní standard č. 014 - Dlouhodobý finanční majetek ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
20/2014
Změna Českého účetního standardu č. 015 - Zásoby pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 015 - Zásoby, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007, kdy se v bodu 4.4.1. slova „(§ 412 a následující obchodního zákoníku)“ zrušují.
Český účetní standard č. 015 - Zásoby ve znění této změny použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
21/2014
Změna Českého účetního standardu č. 016 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 016 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007, kdy se v bodu 3.5. slovo „(závazky)“ zrušuje a slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“.
Český účetní standard č. 016 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry ve znění této změny použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
22/2014
Změna Českého účetního standardu č. 017 - Zúčtovací vztahy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 017 - Zúčtovací vztahy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.
1. V bodu 1. se položka rozvahy „C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení“ nahrazuje položkou „C.II.4. Pohledávky za společníky“, položka rozvahy „C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení“ se nahrazuje položkou „C.III.4. Pohledávky za společníky“ a položka rozvahy „B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení“ se nahrazuje položkou „B.III.4. Závazky ke společníkům“,
2. V bodu 2.3. písm. a) se za slovo „zálohy“ vkládají slova „a závdavky“ a za slovo „záloh“ se vkládají slova „a závdavků“.
3. V bodu 2.3. písm. b) se za slovo „zálohy“ se vkládají slova „a závdavky“.
4. V bodu 2.3. písm. c) se slova „i ke společníkům v obchodních společnostech“ nahrazují slovy „i ke společníkům v obchodních korporacích“, slova „ke společnosti“ se nahrazují slovy „k obchodní korporaci“ a slova „společnostech a členům družstva“ se nahrazují slovem „korporacích“.
5. V bodu 2.3. písm. e) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“ a slova „ , pohledávky ze sdružení podle smlouvy o sdružení a pohledávky za členy družstva“ se nahrazují slovy „obchodní korporace a společníky sdruženými ve společnosti“.
6. V bodu 2.3. písm. f) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“ a slova „závazky ke společníkům, závazky ze sdružení podle smlouvy o sdružení a závazky ke členům družstva“ se nahrazují slovy „dluhy ke společníkům obchodní korporace a společníkům sdruženým ve společnosti“.
7. V bodu 2.3. písm. g) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“ a slovo „podniků“ se nahrazuje slovy „obchodních závodů“.
8. V bodu 2.3. písm. i) se slova „účastníky sdružení podle smlouvy o sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.
9. V bodu 3.1.1. se slova „v oblasti obchodních závazkových vztahů” zrušují a za slovo „zálohy“ se vkládají slova „a závdavky“.
10. V bodu 3.2.1. se slova „zde závazky“ nahrazují slovy „zde dluhy“, slovo „Závazek“ se nahrazuje slovem „Dluh“, za slovo „při“ se vkládá slovo „jeho“, slovo „závazku“ a slova „v oblasti obchodních závazkových vztahů“ se zrušují, za slovo „zálohy“ se vkládají slova „a závdavky“ a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“.
11. V bodu 3.2.2. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
12. V bodu 3.3.1. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
13. V bodech 3.3.2. a 3.3.3. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
14. V bodu 3.4.2. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
15. Bod 3.5.2. zrušen
16. Bod 3.5.5. zrušen
17. Bod 3.5.6. zrušen
18. Bod 3.6.3. zrušen
19. V bodu 3.6.4. se slova „dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí” nahrazují slovy „dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí“.
20. V bodu 3.8.1. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
21. V bodu 3.8.2. se slova „a členy družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.
22. V bodu 3.8.4. se slova „z půjček“ nahrazují slovy „ze zápůjček“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.
23. V bodu 3.8.5. se slova „účastníky sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.
24. V bodu 3.9.1. se slovo „půjček” nahrazuje slovem „zápůjček”.
25. V bodu 3.9.2. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“, slova „společnostech nebo členům v družstvech” se nahrazují slovem „korporacích“, slova „společnosti nebo družstva“ se nahrazují slovy „obchodní korporace“ a slova „společnostech a členy v družstvech“ se nahrazují slovem „korporacích“.
26. V bodu 3.9.3. se slova „z půjček“ se nahrazují slovy „ze zápůjček“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.
27. V bodu 3.9.4. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
28. V bodu 3.9.5. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.
29. V bodu 3.9.6. se slova „závazky k účastníkům sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti“.
30. V bodu 3.10.1. se slova „prodeje podniku“ nahrazují slovy „prodeje obchodního závodu“, slova „nájmu podniku“ se nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“ a slova „závazku z koupě podniku“ se nahrazují slovy „dluhu z koupě obchodního závodu“.
31. V bodu 3.10.4. písm. b) se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.
32. V bodu 3.10.4. písm. c) a d) se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.
33. V bodu 3.10.4. písm. e) větě první se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“ a větě poslední se slovo „musí“ nahrazuje slovem „může“.
34. V bodu 3.10.4. závěrečné části se slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovem „korporace“.
35. V bodech 3.11.1., 3.11.3. a 3.11.4. se za slovo „nájemné“ vkládají slova „a pachtovné“.
36. V bodu 3.11.5. se slova „vůči právnickým a fyzickým osobám“ zrušují.
37. V bodu 3.11.7. se slova „závazek k úhradě“ nahrazují slovem „dluh“, slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“ a slova „zvláštních právních předpisů1)“ se nahrazují slovy „jiného právního předpisu“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
38. V bodu 3.12.3. se slova „účastníky sdružení, které není právnickou osobou” nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“, slovo „závazkem“ se nahrazuje slovem „dluhem“ a slova „příslušnými účastníky sdružení“ se nahrazují slovy „příslušnými společníky sdruženými ve společnosti“.
39. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „36 - Závazky ke společníkům“.
40. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „35 - Pohledávky za společníky“.
41. V bodech, ve kterých je použit Český účetní standard pro podnikatele č. 011 jeho název zní:
„Český účetní standard pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.
Český účetní standard č. 017 - Zúčtovací vztahy ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
23/2014
Změna Českého účetního standardu č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.
1. V bodu 1. se rozvahová položka „A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ - /” nahrazuje položkami „A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/“ a „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“.
2. V bodech standardu, v kterých jsou níže uvedené položky použity se:
- položka „A.II.1. Emisní ážio“ nahrazuje položkou „A.II.1. Ážio“,
- položka „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“ nahrazuje položkou „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací“,
- položka „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“ nahrazuje položkou „A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací“,
- položka „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ nahrazuje položkou „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“,
- položka „A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku“ nahrazuje položkou „A.III. Fondy ze zisku“,
- položka „A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond“ nahrazuje položkou „A.III.1. Rezervní fond“ a
- položka rozvahy „B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení“ se nahrazuje položkou „B.II.4. Závazky ke společníkům“.
3. V bodu 2.2. úvodní části se slova „dlouhodobé závazky“ nahrazují slovy „dlouhodobé dluhy“.
4. V bodu 2.2. písm. a) se slova „rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní“ zrušují a za slovo „fondy“ se vkládají slova „ze zisku“.
5. V bodu 3.1.5. se za slovo „hodnotou“ vkládají slova „nebo výší ocenění podílu na základním kapitálu u kusové akcie podle zákona o obchodních korporacích“, za slovo „kterou“ se vkládá slovo „akciová“ a za větu první se vkládá věta „Obdobně je účtováno společností s ručením omezeným o vkladovém ážiu (rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a výší vkladu společníka).”.
6. V bodu 3.1.10. větě druhé se slova „obchodního zákoníku, která“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích, pokud“ a slova „obchodní společnosti“ se nahrazují slovy „obchodní korporace“.
7. V bodu 3.1.11. větě první se za slovo „hospodaření“ vkládají slova „vykazovaný v položce „A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/“, slova „obchodním zákoníkem“ se nahrazují slovy „zákonem o obchodních korporacích“ a slova „tantiémy a dividendy“ se nahrazují slovy „podíly na zisku“.
8. Za bod 3.1.11. se vkládá nový bod 3.1.12., který zní: „3.1.12. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaném v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ se účtuje v případě rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 36 - Závazky ke společníkům. Ve prospěch účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaném v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ se účtuje na základě rozhodnutí příslušného orgánu účetní jednotky o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtové skupiny 36 - Závazky ke společníkům, příslušného účtu účtové skupiny 35 - Pohledávky za společníky nebo příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření.“.
9. V bodu 3.3.2. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.
10. V bodu 3.3.3. se slova „zachycují závazky“ nahrazují slovy „zachycují dluhy“ a slova „sledují závazky“ se nahrazují slovy „sledují dluhy“.
11. V bodu 3.3.5. se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“ a slova „§ 488b a následujících obchodního“ se nahrazují slovy „§ 2349 a násl. občanského“.
12. V bodu 3.3.6. se za slova „účtují přijaté zálohy“ vkládají slova „a závdavky“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.
13. V bodu 3.3.8. se slova „také závazky“ nahrazují slovy „také dluhy“.
14. V bodu 3.4. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
15. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“.
Český účetní standard č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
24/2014
Změna Českého účetního standardu č. 019 - Náklady a výnosy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 019 - Náklady a výnosy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007 a ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.
1. V bodu 3.1.2. se slova „daňového základu“ nahrazují slovy „základu daně“.
2. V bodu 3.4. se slova „a členů družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“ a slova „zvláštních právních předpisů1)“ se nahrazují slovy „jiného právního předpisu“. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
3. V bodu 3.5.1. se za slovo „nákladů“ vkládají slova „včetně nákladů na soudní poplatky“.
4. V bodu 3.6.3. se slova „vztahující se na bezplatné plnění“ zrušují.
5. V bodu 3.6.4. úvodní části se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
6. V bodu 3.6.4. písm. a) se slovo „Obchodního“ nahrazuje slovem „občanského“.
7. V bodu 3.6.4. písm. b) se slovo „Občanského“ nahrazuje slovem „občanského“.
8. V bodu 3.6.4. písm. e) se slova „§ 355 Obchodního“ nahrazují slovy „§ 1992 občanského“.
9. V bodu 3.6.5. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
10. V bodu 3.7.5. se za slovo „zálohám“ vkládají slova „a závdavkům“.
11. V bodu 3.8.2. se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“, slovo „půjčky“ se nahrazuje slovem „zápůjčky“ a slovo „půjčka“ se nahrazuje slovem „zápůjčka“.
12. V bodu 3.9.2. se za slovo „zálohám“ vkládají slova „a závdavkům“.
13. V bodu 3.10.5. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
14. V bodu 4.1.2. se slova „Dividendy, podíly“ nahrazují slovem „Podíly“.
15. V bodu 4.1.3. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slova „dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým” se nahrazují slovem „novace“.
16. V bodu 4.5.2. písm. a) se slovo „Obchodního“ nahrazuje slovem „občanského“.
17. V bodu 4.5.2. písm. b) se slovo „Občanského“ nahrazuje slovem „občanského“.
18. V bodu 4.5.2. písm. e) se slova „§ 355 Obchodního“ nahrazují slovy „§ 1992 občanského“.
19. V bodu 4.6.4. se slovo „dividendy,“ a slova „ , nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek, dividendy“ zrušují, slovo „tohoto“ se nahrazuje slovem „finančního“ a slova „vedeného na účtech účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek” se zrušují.
20. V bodu 4.7.3. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“ a slovo „podnikem“ se nahrazuje slovy „obchodním závodem“.
21. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „35 - Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „35 - Pohledávky za společníky“.
22. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „36 - Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „36 - Závazky ke společníkům“.
23. V bodech, ve kterých je použit Český účetní standard pro podnikatele č. 011 jeho název zní:
„Český účetní standard pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.
Český účetní standard č. 019 - Náklady a výnosy ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
25/2014
Změna Českého účetního standardu č. 020 - Konsolidovaná účetní závěrka pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 020 - Konsolidovaná účetní závěrka, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010.
1. V bodu 4.2.4.1. se slova „závazky a“ nahrazují slovem „dluhy,“.
2. V bodu 4.2.4.2. písm. c) se slova „dividendy nebo“ zrušují.
3. V bodu 4.2.4.2. větě poslední se slova „z dividend, respektive“ zrušují.
4. V bodu 4.2.5. se slova „konsolidovaného podniku“ nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“, slovo „datum“ se nahrazuje slovem „den“ a slova „konsolidovaným podnikem“ se nahrazují slovy „konsolidovanou účetní jednotkou“.
5. V bodu 4.2.6. se za slovo „společníků“ vkládají slova „obchodní korporace“ a slova „konsolidovaných podniků“ se nahrazují slovy „konsolidovaných účetních jednotek“.
6. V bodu 5.1. písm. a) se slova „konsolidovaný podnik“ nahrazují slovy „konsolidovaná účetní jednotka“ a slova „konsolidovaného podniku“ se nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“.
7. V bodech 5.1. písm. ba) a bb) a 5.2. se slova „konsolidovaného podniku“ nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“.
8. V bodu 5.3. se slova „konsolidovaného podniku“ nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“ a slova „konsolidovaný podnik“ se nahrazují slovy „konsolidovanou účetní jednotku“.
9. V bodu 5.4. se slova „konsolidovaného podniku“ nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“ a slova „konsolidovaném podniku“ nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotce“.
10. V bodu 5.5. se slova „konsolidovaného podniku“ nahrazují slovy „konsolidované účetní jednotky“.
11. V bodu 5.6. se slova „Dividendy, respektive podíly“ nahrazují slovem „Podíly“.
12. V bodu 8.5. položce A.1.4. se slova „dividend a“ zrušují.
13. V bodu 8.5. položce B.4. se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
14. V bodu 8.5. v položce C.2.6. se slova „dividendy nebo“ a slova „dividend a“ zrušují.
15. V bodu 8.5. v položce C.3. se slova „dividendy a“ a slova „(investiční obchodní společnost od podniků a fondy)“ zrušují.
Český účetní standard č. 020 - Konsolidovaná účetní závěrka ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
26/2014
Změna Českého účetního standardu č. 021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.
1. V bodu 2.1.1. se poznámka pod čarou č. 1 zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, a za slovo „vyrovnání“ se vkládají slova „podle insolvenčního zákona“.
2. V bodu 2.2.1. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
3. V bodu 2.2.2. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
4. V bodu 3.1.1. se slova „zvláštního právního předpisu,2)“ nahrazují slovy „insolvenčního zákona“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
5. V bodu 3.2.1, se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „povinnosti“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
6. V bodu 3.2.2. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
7. V bodu 4.1.1. se slova „zvláštního právního předpisu,1)“ nahrazují slovy „insolvenčního zákona“.
8. V bodu 4.2.1. se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
9. V bodu 4.2.2. se za slovo „ocenění“ vkládají slova „podle insolvenčního zákona“.
10. V bodu 5.1.1. se poznámka pod čarou č. 5 zrušuje.
11. V bodu 5.1.2. se poznámky pod čarou č. 6 a 7 zrušují a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“.
12. V bodu 5.1.3. se slova „zvláštního právního předpisu,8)“ nahrazují slovy „zákona o státním podniku“.
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
Český účetní standard č. 021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
 
27/2014
Změna Českého účetního standardu č. 023 - Přehled o peněžních tocích pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch
Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 023 - Přehled o peněžních tocích, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003.
1. V bodu 3.3.1. položce A.1.4. a položce A.7. se slova „dividendy a“ zrušují.
2. V bodu 3.3.1. položce B.3. se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“.
3. V bodu 3.3.1. položce C.2.1. se slovo „emisního“ zrušuje a slova „rezervního fondu“ se nahrazují slovy „fondů ze zisku“.
4. V bodu 3.3.1. položce C.2.6. se slova „dividendy nebo“ zrušují.
5. V bodu 3.3.2. poznámce 6) písm. a) se za slovo „zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.
6. V bodu 3.3.2. poznámce 6) Brutto způsob písm. c) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
7. V bodu 3.3.2. poznámce 7) úvodní části se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“, slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
Český účetní standard č. 023 - Přehled o peněžních tocích ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit