FZ09/2012 Českého účetního standardu č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 50/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ09/2012
Úplné znění
Českého účetního standardu č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. Jana Svatošová,
tel.: 257 044 335
Ing. Jana Trávníčková,
tel.: 257 044 108
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání úplného znění Českého účetního standardu č. 018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, ve znění účinném k 1. 1. 2012.
Český účetní standard pro podnikatele č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
A.I. Základní kapitál
A.I.
1. Základní kapitál
3. Změny základního kapitálu
A.II. Kapitálové fondy
A.II.
1. Emisní ážio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
5. Rozdíly z přeměn společností
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A.III.
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
2. Statutární a ostatní fondy
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.
1. Nerozdělený zisk minulých let
2. Neuhrazená ztráta minulých let
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ - /
B.II. Dlouhodobé závazky
B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů
2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
3. Závazky – podstatný vliv
4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
6. Vydané dluhopisy
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
9. Jiné závazky
10. Odložený daňový závazek
B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
2. Obsahové vymezení
2.1. Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků uvedené v § 14, 14a, 15, 17, 18, 54 až 54b vyhlášky.
2.2. Pasiva podle bodu 2.1., dlouhodobé závazky se zbytkovou splatností jeden rok a kratší, které jsou vykazovány v položkách „B.III.1. Závazky z obchodních vztahů“ až „B.III.11. Jiné závazky“ a dlouhodobé bankovní úvěry se zbytkovou splatností jeden rok a kratší, které jsou vykazovány v položce „B.IV.3 Bankovní úvěry krátkodobé“, jsou účtovány v účtové třídě 4, která obsahuje
a) základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy, převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (vlastní kapitál),
b) rezervy,
c) dlouhodobé bankovní úvěry,
d) dlouhodobé závazky,
e) odložený daňový závazek a pohledávku,
f) účet individuálního podnikatele.
3. Postupy účtování
3.1. Vlastní kapitál
3.1.1. Na účtech účtových skupin 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy až 43 - Výsledek hospodaření se účtuje o vlastním kapitálu účetní jednotky.
3.1.2. Fondy se člení do účtových skupin podle toho, zda jsou tvořeny a doplňovány z kapitálových vkladů peněžních i nepeněžních (kapitálové fondy) nebo ze zisku (ostatní fondy). Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
3.1.3. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.I.1. Základní kapitál“ se zachycuje základní kapitál a jeho změny podle právní formy účetní jednotky a účtuje se na něm podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 012 Změny vlastního kapitálu. O zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu se účtuje až na základě zápisu v obchodním rejstříku.
3.1.4. Odděleně se na analytickém účtu sleduje
a) základní kapitál vytvořený vklady,
b) základní kapitál vytvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku,
c) u družstev základní kapitál v členění na zapsaný a nezapsaný,
d) a dále podle jednotlivých osob, které vložily vklad.
3.1.5. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.II.1. Emisní ážio“ se účtuje zejména rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a částkou, za kterou společnost akcie vydává (emisní kurs), popřípadě vkladů při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií, popřípadě nových vkladů. Dále se zde účtují další případy uvedené v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 012 Změny vlastního kapitálu.
3.1.6. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.II.2. Ostatní kapitálové fondy“ se účtují ostatní kapitálové vklady peněžní i nepeněžní, které při jejich vytvoření nezvyšují základní kapitál účetní jednotky a není pro ně v předcházejících účtech této účtové skupiny samostatný syntetický účet. Ve prospěch účtu se účtují také přijaté dary; u družstev rovněž členské podíly na družstevní bytovou výstavbu a státní příspěvek apod. Analytické účty se vedou podle jednotlivých kapitálových fondů s odděleným sledováním darů a členských podílů a státního příspěvku.
3.1.7. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“ se účtuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 008 Operace s cennými papíry a podíly a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 009 Deriváty.
3.1.8. Na příslušných účtech účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaných v položkách „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“, „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“ a „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ se účtuje zejména podle vyhlášky § 14a a 54 až 54b.
3.1.9. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.I.3. Změny základního kapitálu“ se účtuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 012 Změny vlastního kapitálu. Analytické účty se vedou podle jednotlivých osob, které se zavázaly vložením vkladu zvýšit základní kapitál.
3.1.10. Tvorba a čerpání fondů tvořených ze zisku (účtová skupina 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření) se řídí podle právní povahy účetní jednotky právními předpisy, společenskou smlouvou, stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, popřípadě představenstva akciové společnosti. V případě příslušného účtu účtové skupiny 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.III.1. Zákonný rezervní fond“ se analytické účty vedou podle jednotlivých ustanovení obchodního zákoníku, která stanoví povinnost vytvářet rezervní fond obchodní společnosti, a u příslušného účtu účtové skupiny 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.III.2. Statutární a ostatní fondy“ se vedou analytické účty podle jednotlivých fondů a dále podle jednotlivých druhů čerpání fondů tvořených ze zisku.
3.1.11. Příslušný účet účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření je určen k rozdělení účetního zisku, nebo vypořádání účetní ztráty podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, popřípadě jiným předpisem, rozhodnutím orgánů účetní jednotky či podle rozhodnutí individuálního podnikatele. Na vrub tohoto účtu se účtují i tantiémy a dividendy k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělení zisku v případech, kdy se na uvedené tituly netvoří zvláštní fondy ze zisku. Tento účet nesmí mít k okamžiku uzavření účetních knih zůstatek. Pokud k okamžiku uzavření účetních knih není rozhodnuto o použití výsledku hospodaření, převede se zůstatek tohoto účtu ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let“, popřípadě na vrub příslušného účtu účtové skupiny 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let“.
3.2. Na účtech účtové skupiny 45 - Rezervy se účtuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 004 Rezervy.
3.3. Dlouhodobé úvěry a dlouhodobé závazky
3.3.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 46 - Dlouhodobé bankovní úvěry vykazovaném v položce „B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé“ se účtuje o bankovních úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů úvěrů otevřených účetní jednotce.
3.3.2. Na příslušných účtech účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky se účtuje o závazcích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok. Analytické účty se vedou podle jednotlivých věřitelů.
3.3.3. Na příslušných účtech účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky vykazovaných v položce „B.II.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba“ nebo „B.II.3. Závazky - podstatný vliv“ respektive „B.III.2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba“ nebo „B.III.3. Závazky - podstatný vliv“ se zachycují závazky v rámci konsolidačního celku. Odděleně se na analytických účtech sledují závazky z kapitálových operací a z obchodního styku.
3.3.4. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky vykazovaném v položce „B.II.6. Vydané dluhopisy“ účtuje emitent dluhopisů vydané dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem určeným pro účtování pohledávek z emitovaných dluhopisů.
3.3.5. Účetní jednotka zvolí v rámci účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky účet, na kterém účtuje zejména při nájmu podniku nebo jeho části podle § 488b a následujících obchodního zákoníku podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s podnikem.
3.3.6. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky vykazovaném například v položce „B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy“ respektive „B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy“ se účtují přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
3.3.7. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky vykazovaném v položce „B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě“ se zachycují směnky vlastní a akceptované směnky cizí.
3.3.8. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky vykazovaném v položce „B.II.9. Jiné dlouhodobé závazky“ respektive „B.III.11. Jiné závazky“ se zachycují ostatní dlouhodobé dluhy neúčtované na předcházejících účtech účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky. V této položce se vykazují také závazky vyplývající z tichého společenství.
3.3.9. U pravidelně se opakujících zálohových plateb od uživatelů bytů a nebytových prostor (služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a nájemné či příspěvek vlastníka jednotky) lze účtovat o předpisu záloh.
3.4. Na příslušném účtu účtové skupiny 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka vykazovaném v položce „B.II.10. Odložený daňový závazek“ se účtují částky odloženého daňového závazku podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 003 Odložená daň.
3.5. Účtová skupina 49 - Individuální podnikatel
3.5.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 49 - Individuální podnikatel vykazovaném v položce „A.I.1. Základní kapitál“ se u fyzické osoby zachycují osobní vklady, včetně vkladu na začátku podnikatelské činnosti, výběrů individuálního podnikatele a přijatých darů. Při otevírání účetních knih se na tento účet převede zisk, popřípadě ztráta za předcházející účetní období se souvztažným zápisem na účtu určeném k zaúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Tento účet může nabýt pasivní, popřípadě i aktivní zůstatek.
3.5.2. Odděleně se sledují na analytických účtech přijaté dary, převedený zisk nebo ztráta.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit

Související dokumenty