MF-65 647/2013/39 o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události

Schválený:
MF-65 647/2013/39
ze dne 11. 6. 2013
Rozhodnutí
o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události
Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), z moci úřední rozhodl
takto:
Poplatníkům daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob postiženým povodní nebo záplavou, v jejichž důsledku byl vyhlášen dne 2. června 2013 nouzový stav rozhodnutím vlády České republiky č. 140/2013 Sb., (dále jen „mimořádná událost“)
promíjím
1. úhradu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav; výše skutečné škody musí být doložena posudkem pojišťovny v případě, že je tento majetek pojištěn, není-li pojištěn, posudkem znalce, které poplatník předloží současně s podáním daňového přiznání;
2. úhradu daně z příjmů fyzických osob poměrně připadající na dílčí základy daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu podle ustanovení § 7 a § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), nesnížené o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy podle ustanovení § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmů, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav; výše skutečné škody musí být doložena posudkem pojišťovny v případě, že je tento majetek pojištěn, není-li pojištěn, posudkem znalce, které poplatník předloží současně s podáním daňového přiznání;
3. příslušenství daně z příjmů fyzických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady zálohy na daň z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 38a zákona o daních z příjmů, jejíž splatnost nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013;
4. příslušenství daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu, je-li poplatníkovi povoleno posečkání úhrady této daně v důsledku mimořádné události a poplatník tuto daň zaplatí do 31. října 2013.
Odůvodnění:
V období od 2. června 2013 došlo k rozsáhlým povodním a záplavám na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy, pro která byl vládou vyhlášen nouzový stav rozhodnutím vlády České republiky č. 140/2013 Sb. Za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události se rozhodl ministr financí využít své pravomoci podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události, a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k zálohám na daň z příjmů fyzických osob a příslušenství daně z příjmů související s pozdní úhradou daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu.
S ohledem na to, že institut prominutí daně lze vztáhnout pouze plošně na všechny daňové subjekty, jichž se důvod prominutí týká, je nutné podmínky prominutí nastavit dostatečně obecně, ale zároveň spravedlivě. Proto se výše promíjené úhrady daně stanovuje s ohledem na výši způsobené škody na majetku používaném k dosahování zdanitelných příjmů. Výše prominuté úhrady daně je tak úměrná skutečné škodě na majetku, která poplatníkovi v důsledku povodní a záplav vznikla.
V případě daně je prominuta toliko úhrada této daně. Prominutí se tak dotýká pouze toho, co je poplatník povinen uhradit, nikoli toho, co je poplatník povinen tvrdit ve svém daňovém přiznání. Prominutím daně tak poplatníci, kteří naplní podmínky dané tímto rozhodnutím, získají nárok na to, aby snížili výši finanční částky, kterou by měli hradit daň z příjmů fyzických osob nebo daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události.
Prominutí úhrady daně se vztahuje na poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve smyslu ustanovení § 2 zákona o daních z příjmů a na poplatníky daně z příjmů právnických osob ve smyslu ustanovení § 17 zákona o daních z příjmů. Prominutí úhrady daně z příjmů fyzických osob se vztahuje na úhradu daně z příjmů fyzických osob vztahující se k příjmům dle ustanovení § 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Prominutí úhrady daně se nevztahuje na plátce daně podle ustanovení § 38c zákona o daních z příjmů, a to zejména při úhradě daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve smyslu ustanovení § 38d zákona o daních z příjmů a při úhradě daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve smyslu ustanovení § 38h zákona o daních z příjmů.
Škoda, která poplatníkovi vznikla, musí být doložena posudkem pojišťovny v případě, že je poškozený majetek pojištěn, není-li takový majetek pojištěn, posudkem znalce, které budou předloženy současně s podáním daňového přiznání na daň z příjmů právnických osob nebo daň z příjmů fyzických osob. Má-li poplatník majetek, který je pojištěn, i který není pojištěn, předloží ohledně pojištěného majetku posudek pojišťovny, ohledně nepojištěného majetku posudek znalce.
Je-li majetek poplatníka používán k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně, resp. příjmy podle ustanovení § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmů, pouze z části, uplatní se skutečná škoda na tomto majetku pouze v poměrné výši. Je-li majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob, který nebyl založen za účelem podnikání, používán k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně pouze z části, uplatní se skutečná škoda na tomto majetku pouze v poměrné výši.
Prominutí příslušenství podle bodu 3. se vztahuje pouze na poplatníky hradící zálohy na daň z příjmů fyzických osob podle ustanovení § 38a zákona o daních z příjmů, nikoliv na zálohy poplatníků daně z příjmů fyzických osob hrazené plátcem daně podle ustanovení § 38h zákona o daních z příjmů a zálohy hrazené poplatníky daně z příjmů právnických osob.
Prominutí příslušenství podle bodu 4. se vztahuje na poplatníky daně z příjmů fyzických osob i poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří se v důsledku povodní a záplav dostali do situace, která jim znemožnila včasnou úhradu této daně. To se týká pouze daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, jejíž původní den splatnosti nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu. Nejedná se tedy o případy, kdy je tato daň doměřena a je stanoven náhradní den splatnosti. S ohledem na to, že správce daně musí být schopen ověřit, zda dotyčná osoba byla skutečně postižena povodněmi nebo záplavami, je nezbytné individuální posouzení každého případu. K tomu slouží instrument žádosti o posečkání úhrady daně podle ustanovení § 156 daňového řádu. Prominutí příslušenství daně podle bodu 4. se tak bude vztahovat pouze na ty poplatníky, kteří o posečkání požádají a jejichž žádosti bude vyhověno z důvodu platební neschopnosti způsobené touto mimořádnou událostí. V této souvislosti je třeba uvést, že posečkání může být v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 daňového řádu povoleno i zpětně. Druhou podmínkou je, že daň je uhrazena nejpozději 31. října 2013. Za den úhrady se v souladu s ustanovením § 166 odst. 1 daňového řádu považuje den, kdy byla příslušná částka připsána na účet správce daně, resp. den, kdy částku hrazenou v hotovosti převzala příslušná úřední osoba. Z povahy věci se prominutí bude vztahovat především na úrok z posečkané částky podle ustanovení § 157 odst. 2 daňového řádu, případně úrok z prodlení podle ustanovení § 252 daňového řádu. Podle ustanovení § 260 odst. 2 daňového řádu se daň promíjí všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká.
Toto rozhodnutí je v souladu s ustanoveními § 260 odst. 3 a § 101 odst. 5 daňového řádu účinné okamžikem jeho zveřejnění ve Finančním zpravodaji.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 259 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné prostředky.
Ministr financí:
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád