MF-48218/2013/3901 o prominutí daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 z důvodu mimořádné události

Schválený:
MF-48218/2013/3901
Rozhodnutí
ze dne 19. 4. 2013
o prominutí daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 z důvodu mimořádné události
PID: MFCR3XEMSZ
Referent:
Mgr. Martin Dvořák,
tel.: 257 044 321
Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), z moci úřední rozhodl
takto:
Poplatníkům daně z nemovitostí - vlastníkům bytů v bytovém domě č. p. 39 v obci Frenštát pod Radhoštěm,
promíjím
z důvodu mimořádné události daň z nemovitostí včetně příslušenství, které sleduje osud této daně, na zdaňovací období roku 2013, jejímž předmětem jsou byty včetně podílu na společných částech stavby č. p. 39 stojící na parcele parc. č. st. 2244 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, zapsané na LV č. 4076 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín.
Odůvodnění:
Dne 17. 2. 2013 došlo na výše uvedené stavbě k mimořádné události - výbuchu plynu, který nemovitost poškodil natolik, že následně muselo být přistoupeno k její demolici.
Vzhledem k této skutečnosti se jeví žádoucím zmírnit tíživou situaci vlastníků bytů, kteří tímto přišli o přístřeší.
Po posouzení předmětné věci ministr financí shledal, že popsanou situaci lze posoudit jako mimořádnou událost ve smyslu výše citovaného ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Podle citovaného ustanovení daňového řádu se promíjí daň nebo příslušenství daně všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká.
Toto rozhodnutí je v souladu s ustanoveními § 260 odst. 3 a § 101 odst. 5 daňového řádu účinné okamžikem jeho zveřejnění ve Finančním zpravodaji.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 259 odst. 4 daňového řádu uplatnit opravné prostředky.
Ministr:
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád