MF-26 186/2013/11 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-26 186/2013/11
Sdělení
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 16. ledna 2013
Referent:
Ing. Hlavsová,
tel.: 257 042 627
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2013
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Název ukazatele            Číslo řádku       Kontrolní vazby
text                  r            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Daňové příjmy 5) 9)                    7110 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a       7120 = ř. (7121 +7122)
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

v tom: pojistné na důchodové pojištění          7121 

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek       7122 
na státní politiku zaměstnanosti

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté       7130 = součtu ř. (7132 + 7134 až 7136)
transfery celkem

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez        7132 
společné zemědělské politiky celkem

příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci       7134 
společné zemědělské politiky celkem

příjmy z prostředků finančních mechanismů         7135 

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a       7136 

přijaté transfery celkem 6) 10)
                                ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,74
                                =
                                (součtu položek třídy 1 až 4
                                části I.) sl. 1,2,3
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                             7201 
                             7202 
                        -        
                             7299 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za           7310       
provedenou práci                      

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)        7320       

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb        7330       

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek        7342       
ve služebním poměru                    

Platy zaměstnanců v pracovním poměru            7347       
odvozované od platů ústavních činitelů           

Platy zaměstnanců v pracovním poměru            7349       
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem          7350       = ř. (7351 + 7354)
včetně programů spolufinancovaných z            
prostředků zahraničních programů 2)            
v tom: ze státního rozpočtu celkem             7351       = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální podpora celkem 3)          7352       
účelová podpora celkem 3)                 7353       
podíl prostředků zahraničních programů 2)         7354       

Účelová podpora na programy aplikovaného          7371       
výzkumu, vývoje a inovací 4)                

Účelová podpora na specifický vysokoškolský        7372       
výzkum 4)                         

Institucionální podpora výzkumných organizací       7373       
podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)        

Institucionální podpora na mezinárodní           7374       
spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)            

Vratky přeplatků splátek návratných            7390       
finančních výpomocí poskytnutých              
v letech 1991 až 1995 včetně                

Zahraniční rozvojová spolupráce              7391       

Program sociální prevence a prevence            7392       
kriminality                        

Program protidrogové politiky               7393       

Podpora projektů integrace příslušníků romské       7394       
komunity                          

Zajištění přípravy na krizové situace podle        7395       
zákona č. 240/2000 Sb.                   

Výdaje na očkování a Pandemický plán České         7396       
republiky 7)                        

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské        7430       = ř. (7431 + 7432)
unie bez společné zemědělské politiky celkem        

v tom: ze státního rozpočtu                7431       

podíl rozpočtu Evropské unie                7432       

Výdaje na společnou zemědělskou politiku          7440       = součtu ř. 7441 až 7446
celkem                           
v tom: přímé platby - předfinancování ze          7441       
státního rozpočtu                     

přímé platby - dofinancování ze státního          7442       
rozpočtu                          

podpora venkova - ze státního rozpočtu           7443       

podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské         7444       
unie                            

Společná organizace trhu - ze státního           7445       
rozpočtu                          

Společná organizace trhu - podíl rozpočtu         7446       
Evropské unie                       

Výdaje na společné projekty, které jsou          7450       = ř. (7451 + 7452)
zčásti financovány z prostředků finančních         
mechanismů celkem                     
v tom: ze státního rozpočtu                7451       
podíl prostředků finančních mechanismů           7452       

Výdaje vedené v informačním systému            7510       = součtu výdajů za programy v části VIII.
programového financování EDS/SMVS celkem                  Fin 2-04 U
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů              7601       

Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů         7602       

Změna stavu na účtech státních finančních         7603       
aktiv 8)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 153 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 185 000 000 Kč (týká se pouze kapitoly MPSV)
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády (týká se pouze kapitoly MZdr.)
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly SD)
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet (týká se pouze kapitoly OSFA)
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly OSFA)
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu