251/1 928/1996 Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

Schválený:
251/1 928/1996
Pokyn
Ministerstva financí
ze dne 22. ledna 1996
k uplatňování Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku č. 31/1994 Sb. a Protokolu k ní č. 64/1994 Sb.
ing. J. Kudlík,
tel.: 2454 2639
Ministerstvo financí vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Polskem tento pokyn:
Čl.1
Smlouva mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána ve Varšavě dne 24. června 1993 a vstoupila v platnost dnem 20. prosince 1993. Podle článku 29 se její ustanovení provádějí v obou státech takto:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na částky vyplácené k 1. lednu 1994 nebo později,
b) pokud jde o ostatní daně z příjmu a daně z majetku, na daně ukládané za daňový rok počínající dnem 1. ledna 1994 nebo později.
Čl.2
Podle článků 10, 11 a 12 smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. Úroky (článek 11) z tzv. vládních úvěrů jsou ve státě zdroje ze zdanění vyjmuty.
Při výplatě non-rezidentům uplatňuje polská daňová správa automaticky srážku daně u dividend, licenčních poplatků a úroků a osvobození u úroků z vládních úvěrů podle smlouvy. Český příjemce uvedených příjmů se musí při uplatnění nároku na sníženou sazbu (popř. osvobození) prokázat potvrzením o daňovém domicilu v ČR. Pro potvrzení lze použít český formulář MFin 5232, který příjemci potvrdí příslušný správce daně.
Doporučuje se informovat polského plátce daně o existenci smlouvy o zamezení dvojího zdanění a doručit mu potvrzení o domicilu v dostatečném předstihu před výplatou příslušných příjmů.
Ředitel odboru 25:
Ing. Václav Grammetbauer, v.r.

Související dokumenty