V/1-13 548/83 Pokyny pro uplatňování nároků na snížení dánské daně z dividend podle Smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království a o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Schválený:
V/1-13.548/83
Pokyny
pro uplatňování nároků na snížení dánské daně z dividend podle Smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku č. 53/1983 Sb.
Referent:
Dr. Aleš
tel.: 5142260
z 19. srpna 1983
(Tř. zn. 304)
Dividendy, vyplácené dánskými společnostmi zahraničním akcionářům nebo společníkům, podléhají podle dánských vnitrostátních daňových předpisů dani vybírané srážkou ve výši 30 %.
Občané a organizace, mající bydliště či sídlo v ČSSR, mají podle článku 10 odst. 2 Smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království, o zamezení dvojího zdanění, nárok na snížení dánské daně z dividend na 15 %. Tato úleva se vztahuje na daň z dividend vyplácených počínaje 1. lednem 1983.
Za dividendy se ve smyslu cit. Smlouvy považuje čistý zisk, který kapitálové společnosti rozdělují svým akcionářům nebo společníkům. Jejich definice je uvedena v čl. 10 odst. 3 cit. Smlouvy.
Nárok na snížení daně podle článku 10 odst. 2 Smlouvy se v Dánsku nepřiznává automaticky. Čs. občané a čs. organizace musí o přiznání této daňové úlevy požádat písemně na úředním formuláři vzoru U 20 X, vydaném dánskou daňovou správou. Formulář je vytištěn v angličtině a v dánštině. Formulář se vyplní trojmo. První list (Copy 1) je určen pro dánské daňové úřady, druhý list (Copy 2) je určen pro federální ministerstvo financí ČSSR a třetí list (Copy 3) je určen pro žadatele.
Formulář musí být ve všech částech vyplněn přesně podle předtisku a řádně podepsán žadatelem (je-li žadatelem organizace, bude vedle podpisu otištěno její razítko) na přední straně vpravo dole. Na přední straně vlevo dole, na místě označeném (5), potvrdí správnost údajů dánská společnost nebo dánská banka.
Jestliže se žádá o vrácení daně z dividend vyplacených více společnostmi, musí být vyplněna samostatná žádost pro každou jednotlivou společnost vyplácející dividendy.
Na zadní straně 2. listu formulář v rubrice "For official use only" ("vyhrazeno pro úřední záznamy") potvrdí československá finanční správa, je-li žadatelem čs. organizace, nebo finanční odbor místně příslušného národního výboru, je-li žadatelem občan, že žadatel má ve smyslu článku 4 Smlouvy mezi vládou ČSSR a Dánskem, o zamezení dvojího zdanění, bydliště či sídlo v ČSSR. Potvrzení se napíše v češtině nebo ve slovenštině.
Řádně vyplněnou a podepsanou žádost opatřenou potvrzením finanční správy nebo finančním odborem národního výboru zašle žadatel s odvoláním na číslo tohoto výnosu federálnímu ministerstvu financí ČSSR v Praze 1, Letenská 15, PSČ 118 10, které žádost postoupí dánským daňovým úřadům.
Úroky a licenční poplatky placené dánskými dlužníky zahraničním věřitelům nepodléhají v Dánsku zdanění. Čs. příjemci proto nemusí v těchto případech žádat o osvobození od dánské daně nebo o její snížení.
Tímto výnosem se doplňují Pokyny pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, vydané výnosem federálního ministerstva financí ze dne 24. dubna 1980 čj. VI/1-317/80, který byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji, částka 5, z roku 1980, pod pořadovým číslem 21.
Ředitelka odboru:
Dr. Šebková, v. r.

Související dokumenty