3791/13/7000-21000-10193 k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

Schválený:
3791/13/7000-21000-10193
Informace
k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013
Referent:
Ing. J. Doležalová,
tel.: 296 854 487
S účinností od 1. 1. 2013 zavádí zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, nové peněžité plnění v podobě pojistného na důchodové spoření (dále jen „pojistné“). Pojistné bude individualizováno za jednotlivé účastníky důchodového spoření a bude založeno na spořícím principu.
Pojistné za jednotlivé účastníky důchodového spoření budou odvádět:
- osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které hradí pojistné přímo na bankovní účet finančního úřadu,
- plátci pojistného (zaměstnavatelé) provádějící odvody za své zaměstnance, kteří jsou účastníky důchodového spoření.
Správu pojistného budou vykonávat orgány Finanční správy České republiky (finanční úřady). Pojistné se bude odvádět na bankovní účty finančních úřadů (seznam viz následující tabulky), které budou v České národní bance otevřeny od 1. 2. 2013. Postup pro OSVČ
OSVČ (účastníci důchodového spoření) zálohy na důchodové spoření neplatí. Již v roce 2013 však mohou hradit pojistné do limitu 100.000 Kč a to svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 31018 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla (DIČ) účastníka důchodového spoření (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob. Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149.
Z přijatého pojistného převedou finanční úřady penzijní společnosti účastníka na účet důchodového spoření částku maximálně ve výši limitu 100.000 Kč. Informace o reálné výši pojistného na důchodové spoření za rok 2013 bude uvedena v pojistném přiznání podávaném v roce 2014.
---------------------------------- ------------------------------------------
Název finančního úřadu       Bankovní spojení finančních úřadů
                  pro odvody pojistného na důchodové
                  spoření placené OSVČ
---------------------------------- ------------------------------------------
Finanční úřad
pro hlavní město Prahu        31018-77628031/0710

Finanční úřad
pro Středočeský kraj         31018-77628111/0710

Finanční úřad
pro Jihočeský kraj          31018-77627231/0710

Finanční úřad
pro Plzeňský kraj          31018-77627311/0710

Finanční úřad
pro Karlovarský kraj         31018-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj    31018-77621411/0710

Finanční úřad
pro Liberecký kraj          31018-77628461/0710

Finanční úřad
pro Královehradecký kraj       31018-77626511/0710

Finanční úřad
pro Pardubický kraj         31018-77622561/0710

Finanční úřad
pro Kraj Vysočina          31018-67626681/0710

Finanční úřad
pro Jihomoravský kraj        31018-77628621/0710

Finanční úřad
pro Olomoucký kraj          31018-47623811/0710

Finanční úřad
pro Moravskoslezský kraj       31018-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj    31018-47620661/0710

Specializovaný finanční úřad        -*
---------------------------------- ------------------------------------------ 
*Poznámky: Specializovaný finanční úřad nebude mít otevřený bankovní účet s PBÚ 31018 pro platby pojistného na důchodové spoření od OSVČ, protože je příslušný pro vybrané subjekty (právnické osoby).
Postup pro zaměstnavatele
Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární částce na příslušný účet finančního úřadu.
Platbu uhradí svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013 (viz tabulka) s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně).
Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149.
Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.
---------------------------------- ------------------------------------------
Název finančního úřadu         Bankovní spojení finančních
                    úřadů pro odvody pojistného
                    na důchodové spoření placené
                    zaměstnavatelem
                    
---------------------------------- ------------------------------------------
Finanční úřad
pro hlavní město Prahu         41013-77628031/0710

Finanční úřad
pro Středočeský kraj          41013-77628111/0710

Finanční úřad
pro Jihočeský kraj           41013-77627231/0710

Finanční úřad
pro Plzeňský kraj            41013-77627311/0710

Finanční úřad
pro Karlovarský kraj          41013-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj     41013-77621411/0710

Finanční úřad
pro Liberecký kraj           41013-77628461/0710

Finanční úřad pro
Královehradecký kraj          41013-77626511/0710

Finanční úřad
pro Pardubický kraj           41013-77622561/0710

Finanční úřad
pro Kraj Vysočina            41013-67626681/0710

Finanční úřad
pro Jihomoravský kraj          41013-77628621/0710

Finanční úřad
pro Olomoucký kraj           41013-47623811/0710

Finanční úřad
pro Moravskoslezský kraj        41013-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj     41013-47620661/0710

Specializovaný finanční úřad      41013-77620021/0710
---------------------------------- ------------------------------------------
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka Samostatného odboru evidence daní Generální finanční ředitelství

Související dokumenty

Zákony

397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření