MF-115 154/2012/28 Změna Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-115 154/2012/28
Změna
Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 21. 11. 2012
PID: MFCR2XKVQS
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 704 - Fondy účetní jednotky, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. prosince 2009.
1. V bodu 6.2.2. písmenu c) se slova „432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ nahrazují slovy „432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období“.
2. V bodu 6.3.2. písmenu d) se slova „432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“ nahrazují slovy „432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období“.
Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2013.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit