MF-94954/2012/28b Změna Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-94954/2012/28b
Změna
Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 9. 11. 2012
PID: MFCR2XHREL
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 707 - Zásoby, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.
1. V bodu 3.2. se číslo „16“ nahrazuje slovem „18“.
2. V bodu 4.1. písmenu c) se slova „bezúplatného nabytí od účetních jednotek, které jsou vybranými účetními jednotkami, lze pro naplnění principu efektivity jako reprodukční pořizovací cenu použít cenu, kterou byly tyto zásoby vyskladněny u předávající účetní jednotky“ nahrazují slovy „nabytí zásob v případech uvedených v § 25 odst. 6 zákona účetní jednotka navazuje na výši jejich ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala“.
3. V bodu 5.1.2. se slovo „, výpůjčky“ zrušuje.
4. Za bod 5.1.11. se vkládají dva nové body 5.1.12. a 5.1.13., které znějí:
„5.1.12. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch jiné vybrané účetní jednotky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob.
5.1.13. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 543 - Dary se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob.“.
Dosavadní body 5.1.12. až 5.1.16. se označují jako body 5.1.14. až 5.1.18.
5. V bodu 5.1.18. se číslo „139“ nahrazuje číslem „138“.
6. V bodu 5.2.2. se slovo „, výpůjčky“ zrušuje.
7. Za bod 5.2.8. se vkládají dva nové body 5.2.9. a 5.2.10., které znějí:
„5.2.9. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch jiné vybrané účetní jednotky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží.
5.2.10. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 543 - Dary se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží.“.
Dosavadní body 5.2.9. až 5.2.12. se označují jako body 5.2.11. až 5.2.14.
Český účetní standard č. 707 - Zásoby ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2013.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit