FZ05/2012 Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
FZ05/2012
Úplné znění
Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání úplného znění Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, ve znění účinném k 1. lednu 2012.
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o opravných položkách a vyřazení pohledávek za účelem docílení souladu při používání účetních metod vybranými účetními jednotkami zejména v položkách
Číslo položky
rozvahy    Název syntetického účtu      Syntetický účet

A.IV.2.    Opravné položky k dlouhodobým      141
       pohledávkám z postoupených úvěrů
A.IV.4.    Opravné položky k dlouhodobým      142
       pohledávkám z ručení
A.IV.6.    Opravné položky k ostatním        143
       dlouhodobým pohledávkám
A.I.1.    Opravné položky k nehmotným       151
       výsledkům výzkumu a vývoje
A.I.2.    Opravné položky k software        152
A.I.3.    Opravné položky k ocenitelným      153
       právům
A.I.4.    Opravné položky k povolenkám       154
       na emise a preferenčním limitům
A.I.6.    Opravné položky k ostatnímu       156
       dlouhodobému nehmotnému majetku
A.I.7.    Opravné položky k nedokončenému     157
       dlouhodobému nehmotnému majetku
A.II.1.    Opravné položky k pozemkům        161
A.II.2.    Opravné položky ke kulturním       162
       předmětům
A.II.3.    Opravné položky ke stavbám        163
A.II.4.    Opravné položky k samostatným movitým  164
       věcem a souborům movitých věcí 
A.II.5.    Opravné položky k pěstitelským      165
       celkům trvalých porostů
A.II.7.    Opravné položky k ostatnímu       167
       dlouhodobému hmotnému majetku
A.II.8.    Opravné položky k nedokončenému     168
       dlouhodobému hmotnému majetku
A.III.1.   Opravné položky k majetkovým       171
       účastem v osobách s rozhodujícím
       vlivem
A.III.2.   Opravné položky k majetkovým       172
       účastem v osobách s podstatným
       vlivem
A.III.3.   Opravné položky k dluhovým cenným    173
       papírům drženým do splatnosti
A.III.4.   Opravné položky k dlouhodobým      175
       půjčkám
A.III.7.   Opravné položky k ostatnímu       176
       dlouhodobému finančnímu majetku
A.III.8.   Opravné položky k pořizovanému      177
       dlouhodobému finančnímu majetku
B.I.2.    Opravné položky k materiálu       181
B.I.4.    Opravné položky k nedokončené výrobě   182
B.I.5.    Opravné položky k polotovarům      183
       vlastní výroby 
B.I.6.    Opravné položky k výrobkům        184
B.I.8.    Opravné položky ke zboží         185
B.I.10.    Opravné položky k ostatním zásobám    186
B.II.2.    Opravné položky k směnkám k inkasu    191
B.II.5.    Opravné položky k jiným pohledávkám   192
       z hlavní činnosti
B.II.6.    Opravné položky k poskytnutým      193
       návratným finančním výpomocem
       krátkodobým
B.II.1.    Opravné položky k odběratelům      194
B.II.7.    Opravné položky ke krátkodobým
       pohledávkám z postoupených úvěrů     195
B.II.8.    Opravné položky k pohledávkám
       z titulu daní a obdobných dávek     196
B.II.18.   Opravné položky k pohledávkám
       za účastníky sdružení          197
B.II.19.   Opravné položky ke krátkodobým
       pohledávkám z ručení           198
B.II.28.   Opravné položky k ostatním
       krátkodobým pohledávkám         199
C.I.3.    Transfery na pořízení dlouhodobého    403
       majetku

Číslo položky Název položky výkazu zisku a ztráty Syntetický účet
výkazu zisku
a ztráty

A.I.33.    Tvorba a zúčtování opravných položek   556
A.I.34.    Náklady z vyřazených pohledávek     557
B.I.11.    Výnosy z vyřazených pohledávek      643

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
Bod 3. Obecná pravidla k postupům účtování o opravných položkách
Bod 4. Postup účtování o opravných položkách
Bod 5. Obecná pravidla k postupům účtování o vyřazení pohledávek
Bod 6. Postup účtování o vyřazení pohledávek
3. Obecná pravidla k postupům účtování o opravných položkách
3.1. Opravné položky se vykazují podle § 4 odst. 3 vyhlášky v rozvaze ve sloupci „Korekce“.
3.2. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku podle § 26 odst. 3 zákona za podmínek uvedených v § 13, 16, 18, 21, 23 a 65 vyhlášky.
3.3. Přechodné snížení hodnoty majetku se zobrazuje v účetnictví účetní jednotky průběžně k okamžiku zjištění, nejpozději však k rozvahovému dni s vazbou na inventarizaci majetku.
3.4. Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.
3.5. Opravné položky k neodpisovanému dlouhodobému majetku a k zásobám se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.
3.6. V případě, že účetní jednotka zjistí, že dočasné snížení hodnoty majetku je vyšší nebo nižší, než již dříve vytvořená opravná položka, upraví výši opravné položky. Zvyšuje-li se tímto výše ocenění majetku v účetnictví, včetně případných oprávek, může účetní jednotka provést pouze snížení opravné položky tohoto majetku; opravná položka nemůže mít aktivní zůstatek.
3.7. Opodstatněnost tvorby opravných položek a jejich výše účetní jednotka zjišťuje nejpozději k rozvahovému dni.
3.8. Při účtování o tvorbě, zvýšení, snížení či zrušení opravné položky k dlouhodobému majetku se nepřipouští kompenzace s oprávkami k tomuto majetku. Skutečnosti týkající se opravných položek k dlouhodobému majetku účtované podle bodů 4.1. a 4.2. jsou zohledňovány v odpisovém plánu.
3.9. V případě dlouhodobého majetku, jehož pořízení je zcela nebo částečně financováno z investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery, účetní jednotka, s výjimkou organizační složky státu, účtuje současně s okamžikem účtování o
a) tvorbě nebo zvýšení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to ve výši tvorby či zvýšení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku a
b) snížení nebo zrušení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši snížení či zrušení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.
3.10. K okamžiku vyřazení majetku, ke kterému je vytvořena opravná položka, účtuje účetní jednotka o zrušení této opravné položky podle bodu 4.2.
4. Postup účtování o opravných položkách
4.1. O tvorbě a zvýšení opravných položek účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 až 19.
4.2. O snížení a zrušení opravných položek účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 až 19 se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek.
5. Obecná pravidla k postupům účtování o vyřazení pohledávek
5.1. Ustanovení tohoto účetního standardu se nevztahují na inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele.
5.2. V případě zániku pohledávky z jiných důvodů než uvedených v bodě 5.1., např. z důvodu prekluze pohledávky nebo postoupení pohledávky účtuje účetní jednotka postupem uvedeným v bodě 6.1.
5.3. Postupem uvedeným v bodě 6.1. účtuje účetní jednotka také o částkách pohledávek
a) na základě příkazu správce daně k odpisu dané pohledávky podle jiného právního předpisu1),
b) u nichž účetní jednotka upustila od vymáhání podle jiného právního předpisu2),
c) u nichž náklady na jejich vymáhání by pravděpodobně přesáhly výtěžek z dané pohledávky,
d) u nichž došlo k jejich promlčení,
e) které jsou účetní jednotkou považovány za nedobytné v souladu s jejími vnitřními předpisy.
5.4. V případě účtování o vyřazení pohledávek podle bodu 5.2. nebo 5.3. účetní jednotka současně zaúčtuje zrušení, případně snížení opravné položky k této pohledávce podle bodu 4.2., a to nejpozději do konce příslušného čtvrtletí kalendářního roku.
5.5. V případě vyřazení pohledávky z dělené správy z titulu nedobytnosti této pohledávky účtuje organizační složka státu k tomuto okamžiku o vyřazení příslušného souvisejícího závazku z dělené správy na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického závazkového účtu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti. Současně tato organizační složka státu účtuje o tomto vyřazeném závazku na stranu MÁ DÁTI účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 912 - Vyřazené závazky.
6. Postup účtování o vyřazení pohledávek
6.1. O vyřazení pohledávek podle bodu 5.2. a 5.3. účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 557 - Náklady z vyřazených pohledávek účtují se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu pohledávek.
6.2. O pohledávkách1), o kterých bylo účtováno podle bodu 5.3., účtuje účetní jednotka v souladu s § 48 a § 50 písm. a) vyhlášky zároveň na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 911 - Odepsané pohledávky se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
6.3. O přijaté úhradě vyřazené pohledávky účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtových skupin 22, 23, 24 nebo 26 se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek. O částku provedené úhrady se sníží hodnota pohledávky na podrozvahových účtech.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
1) § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
2) Např. § 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Související dokumenty