MF-86 495/2012/12 Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

Schválený:
MF-86 495/2012/12
Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
Referent:
Petr Vais, tel.: 257 043 199
1
Obecný popis
Webový portál http://DotInfo.mfcr.cz, bude naplňovat legislativní povinnost MF, kterou stanoví zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ve kterém je zakotvena HLAVA III v dílu 5 povinnost „Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích“. Povinnost zveřejňování je dána § 18a:
„(1) Poskytovatel předává ministerstvu veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci 2, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu na to, jaké osoby jsou jejich původci. Poskytovatel je povinen zajistit úplnost dokumentů a údajů určených ke zveřejnění, jakož i vyloučení dokumentů a údajů podle odstavce 2, a předat je ministerstvu v elektronické podobě ve formátu, který stanoví ministerstvo sdělením ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo je zveřejňuje na svých internetových stránkách.“
Detailní technický popis předávání dat o dotacích a návratných finančních výpomocích z jednotlivých rezortů na portál MF je vystaven na adrese http://DotInfo.mfcr.cz/ (dokument EIS_DotInfo_pro_MF_ver_1_7.pdf).
2
Specifikace datových objektů
2.1 Vybrané údaje o dotacích vstupujících do IS DotInfo EDS přes obecné rozhraní
2.1.1 doDotace
Jedná se o základní data o dotaci nebo návratné finanční výpomoci (dále jen dotace) a místě realizace dotace. Tento tabulkový element bude povinný. Pokud již byla data o dotaci jednou zaslána, tak je nelze smazat, ale pouze doplňovat a opravovat.
   
2.1.2 doPoskytovatel
Jedná se o základní identifikační data poskytovatele dotace. Tento tabulkový element bude povinný. Bude obsahovat element IC, který bude jednoznačným identifikátorem poskytovatele dotace, dále základní údaje a adresu sídla poskytovatele dotace. Pokud již byla data poskytovatele dotace jednou zaslána, tak je nelze smazat, ale pouze doplňovat a opravovat.
   

2.1.3 doUcastnik
Jedná se o základní identifikační data účastníka dotace. Tento tabulkový element je povinný minimálně s hodnotami pravnickaOsoba, ic nebo rodneCislo, případně icZahranici. Bude obsahovat element jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li účastník (příjemce) dotace fyzickou osobou. Je-li tato fyzická osoba podnikatelem, tak je povinné také identifikační číslo (ic). Je-li účastník (příjemce) dotace právnickou osobou, pak je povinný i název, adresa sídla a ic. Pokud již byla data účastníka dotace jednou zaslána, tak je nelze smazat, ale pouze doplňovat a opravovat. Minimální adresa se týká položek kodLAU2, kodStatu, nazevObce, dorucovaciPosta, cisloPopisne, cisloEvidencni. Není však přípustné zasílat neúplnou adresu v případě, kdy se uživatel rozhodne adresu uvést. Z tohoto důvodu uvádíme níže u těchto elementů jejich popis povinnosti ve sloupci Popis a kontroly.
   2.1.4 doUcastnikIdentifikaceOsob
Jedná se o doplnující data účastníka dotace podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavce 3 písmeno e) - je-li (účastník) žadatel právnickou osobou, žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsahuje informaci o identifikaci:
1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
4. osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.
5. podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavce 3 písmeno j) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon o veřejných zakázkách.
Tento tabulkový element je nepoviný po dobu přechodné ho ustanovení MF. Povinost tabulkového elementu se bude po ukončení přechodného ustanovení řídit, hodnotou v elementu pravnickaOsoba (hodnota „A“) v tabulce doUcastnik .
Bude obsahovat element jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu trvalého pobytu, je-li účastník (příjemce) dotace fyzickou osobou. Je-li tato fyzická osoba podnikatelem, tak je povinné také identifikační číslo (IČ). Je-li účastník (příjemce) dotace právnickou osobou pak je povinný i název, adresapovin sídla a IČ.
Pokud již byla data účastníka dotace jednou zaslána, tak je nelze smazat, ale pouze doplňovat a opravovat.
Minimální adresa se týká položek kodLAU2, kodStatu, nazevObce, dorucovaciPosta, cisloPopisne, cisloEvidencni. Není však přípustné zasílat neúplnou adresu v případě, kdy se uživatel rozhodne adresu uvést. Z tohoto důvodu níže uvádíme u těchto elementů jejich popis povinnosti ve sloupci Popis a kontroly.
   


2.1.5 doPriloha
Jedná se o soubory s přílohami k dotacím. Tento tabulkový element je nepovinný. K jednomu záznamu o dotaci může být předán jeden nebo více souborů s přílohami. Pokud již byly soubory s přílohami jednou zaslány, tak je nelze smazat, pokud EIS pošle „přílohu“ znova (tj. se stejným elementem cisloPriloha) budou aktualizována pouze meta data, ale samotná příloha již aktualizována nebude.