MF-29 010/2012/11 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., a vyhlášky č. 451/2011 Sb.

Schválený:
MF-29 010/2012/11
Sdělení
Ministerstva financí
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
Referent:
Ing. Hlavsová,
tel.: 257 042 627
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2012 Zveřejňujeme úpravu obsahové náplně části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), která byla uveřejněna dne 11. ledna 2012 pod č.j. MF-16704/2012/11 ve Finančním zpravodaji č. 2/2012.
Schválený rozpočet na rok 2012, předkládaný dle bodu 1.3 přílohy č. 1 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb., je uváděn ve struktuře stanovené ve Sdělení (č.j. MF-16704/2012/11). Nadále se pak již od jednotlivých kapitol nebude požadovat uvádění dalších analytických údajů (čísla řádků 7650 a 7651) ve finančních výkazech Fin 2-04 U. Finanční výkazy k 31. 3. 2012 již budou bez této analytiky.
Sdělení je současně uveřejněno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz).
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu