MF-16 704/2012/11 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb., a vyhlášky č. 451/2011 Sb.

Schválený:
MF-16 704/2012/11
Sdělení
Ministerstva financí
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
dne 11. ledna 2012
Referent:
Ing. Hlavsová,
tel.: 257 042 627
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2012
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě. Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
                              Číslo    
           Název ukazatele            řádku        Kontrolní vazby
             text               r             
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Daňové příjmy5) 9)                    7110     

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku         
na státní politiku zaměstnanosti              7120     = ř. (7121 +7122)

v tom: pojistné na důchodové pojištění           7121     
pojistné na nemocenské pojištění                     
  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti      7122

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery   7130     = součtu ř. (7132 + 7134 až 7136)
celkem10)

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné    7132     
zemědělské politiky celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné          

zemědělské politiky celkem                 7134

příjmy z prostředků finančních mechanismů         7135     

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté    7136     
transfery celkem 6)
                                     ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,74
                                             =
                                     (součtu položek třídy 1 až 4
                                     části I.) sl. 1,2,3
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
                              7201     

                              7202     
                               -    

                              7299     
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci   7310     

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)         7320     

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb        7330     

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve      7342     
služebním poměru                      

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů   7347     
ústavních činitelů                     

Platy zaměstnanců v pracovním poměru            7349     

Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických              
pracovníků regionálního školství včetně příslušenství   7397

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně              
programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních   7350     = ř. (7351 + 7354)
programů2)                        
v tom: ze státního rozpočtu celkem             7351     = ř. (7352 + 7353)

v tom: institucionální podpora celkem3)          7352     

účelová podpora celkem3)                  7353     

podíl prostředků zahraničních programů2)          7354     

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu,     7371     
vývoje a inovací4)                    

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)    7372     

Institucionální podpora výzkumných organizací podle            
zhodnocení jimi dosažených výsledků4)           7373

Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve  7374     
výzkumu a vývoji4)                    

Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí          
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně         7390

Zahraniční rozvojová spolupráce              7391     

Program sociální prevence a prevence kriminality      7392     

Program protidrogové politiky               7393     

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity   7394     

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.   7395     
240/2000 Sb.                        

Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)   7396     

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez           
společné zemědělské politiky celkem            7430     = ř. (7431 + 7432)

v tom: ze státního rozpočtu                7431     

podíl rozpočtu Evropské unie                7432     

Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem      7440     = součtu ř. 7441 až 7446

v tom: přímé platby - předfinancování ze státního     7441     
rozpočtu                          

přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu     7442     

podpora venkova - ze státního rozpočtu           7443     

podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie       7444     

Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu      7445     

Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie  7446     
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti              

financovány z prostředků finančních mechanismů celkem   7450     = ř. (7451 + 7452)

v tom: ze státního rozpočtu                7451     

podíl prostředků finančních mechanismů           7452     
                                     = součtu výdajů
 Výdaje vedené v informačním systému programového     7510     za programy v části VIII.
 financování                               Fin 2-04 U (kromě kapitoly VPS)
 EDS/SMVS celkem                      
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů              7601     

Zvýšení stavu přijatých     dlouhodobých úvěrů         7602     

Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)     7603     

Další analytické údaje                          

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci   7650     
ve státní správě11)                    

z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě11)       7651     
-------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------


_______________
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřej- ných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 89 000 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 351 000 tis. Kč (týká se pouze kapitoly MPSV)
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády (týká se pouze kapitoly MZdr.)
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly SD)
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet (týká se pouze kapitoly OSFA)
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatní příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly OSFA)
11) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Kontrolní vazba u řádku č. 7130 platí pouze v případě, že se ukazatel rozpadá do dalších ukazatelů výčtem „v tom:“.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu