28/109524/2011-284c Změna Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
28/109524/2011-284
Změna
Českého účetního standardu č. 703 - Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
ze dne 15. 12. 2011
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 703 - Transfery, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010
1. V bodu 1. se za slova „při používání účetních metod“ vkládá slovo „vybranými“ a za slova „účetními jednotkami“ se vkládá slovo „zejména“.
2. V bodu 1. první tabulka zní:
„
--------------------------------------------------------- -----------------
Číslo   Název položky rozvahy              Syntetický účet
položky
rozvahy
--------------------------------------------------------- -----------------
C.IV.1.  Příjmový účet organizačních složek státu     222
C.IV.2.  Zvláštní výdajový účet              223
B.III.13. Běžné účty státních fondů            224
B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231
B.III.9. Běžný účet                    241
D.III.5. Dodavatelé                    321
D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  345
B.II.16. Pohledávky za vybranými ústřed- ními vládními  346
     institucemi
D.III.21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
B.II.17. Pohledávky za vybranými místními vládními    348
     institucemi
D.III.22. Závazky k vybraným místním vládním institucím  349
B.II.23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů         371
     spolufinancovaných ze zahraničí
D.III.29. Krátkodobé závazky z nástrojů          372
     spolufinancovaných ze zahraničí
B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery    373
D.III.30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery      374
B.II.27. Dohadné účty aktivní               388
D.III.33. Dohadné účty pasivní               389
C.I.1.  Jmění účetní jednotky              401
C.I.3.  Transfery na pořízení dlouhodo- bého majetku   403
A.IV.5.  Dlouhodobé pohledávky z nástrojů         468
     spolufinancovaných ze zahraničí
D.II.7.  Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných 458
     ze zahraničí
A.IV.7.  Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery    471
D.II.9.  Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery      472
--------------------------------------------------------- -----------------
“.
3. V bodu 1. ve druhé tabulce se slova „ústředních rozpočtů“ nahrazují slovy „vybraných ústředních vládních institucí“ a slova „územních rozpočtů“ se nahrazují slovy „vybraných místních vládních institucí“.
4. V bodu 2. v tabulce řádek první až třetí znějí:
„
---------------------------------------------
Bod 3. Vymezení pojmů
Bod 4. Obecné postupy účtování o transferech
Bod 5. Některé postupy účtování
---------------------------------------------
“.
5. V bodu 3.1. písmenu a) se za slova „v rámci dodavatelsko- odběratelských vztahů“ vkládají slova „, informace o otevření limitu výdajů v případě organizačních složek státu“.
6. V bodu 3.1. písmenu d) bodu 2. se v poznámce pod čarou č. 1 za slova „108/2006 Sb.,“ vkládají slova „o sociálních službách,“.
7. V bodu 3.1. se na konci textu písmene f) doplňují slova „, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku“.
8. Za bod 3.4. se doplňují body 3.5. a 3.6., které znějí:
„3.5. V případech, kdy bude od okamžiku poskytnutí nebo přijetí zálohy podle bodu 3.4. tato záloha vypořádána za období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé.
3.6. Informace o otevření limitu výdajů nebo o blokovaných prostředcích v případě organizačních složek státu se nepovažuje za významnou.“.
9. V bodu 4.8. se slova „Výnosy ústředních rozpočtů z transferů“ nahrazují slovy „Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů“ a slova „Výnosy územních rozpočtů z transferů“ se nahrazují slovy „Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů“.
10. Za bod 4.10. se vkládá nový bod 4.11., který zní:
„4.11. Příjemce transferu určeného na pořízení zásob, které v účetním období přijetí transferu nejsou spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku, účtuje o příslušné výši tohoto transferu prostřednictvím účtu 384 - Výnosy příštích období.“.
Dosavadní body 4.11. a 4.12. se označují jako body 4.12. a 4.13.
11. Bod 5.1. zní:
„5.1. Účtování u zprostředkovatele“.
12. V bodu 5.1.1. větě první a druhé se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“, na konci věty první se doplňují slova „nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ a ve větě druhé se za slova „zálohy na transfery“ vkládají slova „nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.
13. V bodu 5.1.2. větě první se za slova „MÁ DÁTI“ vkládají slova „příslušného syntetického“, slova „222 - Příjmový účet organizačních složek státu“ se nahrazují slovy „účtové skupiny 22, 23 nebo 24“, větě druhé se za slovo „DAL“ vkládají slova „příslušného syntetického“ a slova „223 - Zvláštní výdajový účet“ se nahrazují slovy „účtové skupiny 22, 23 nebo 24“.
14. Bod 5.2. zní:
„Účtování transferů s povinností finančního vypořádání - poskytovatel“.
15. V bodu 5.2.1. se slovo „Poskytnuté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé poskytnuté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.
16. V bodu 5.2.2. se slova „nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky“ zrušují, větě druhé a poslední se slovo „Poskytnuté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé poskytnuté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.
17. V bodu 5.2.3. se slova „nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky“ zrušují, slovo „Poskytnuté“ se nahrazuje slovy „Krátkodobé poskytnuté“ a na konci textu věty třetí a poslední se doplňují slova „nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.
18. Bod 5.3. zní:
„Účtování transferů s povinností finančního vypořádání - příjemce“.
19. V bodu 5.3.1. se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a na konci textu bodu se doplňují slova „nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.
20. V bodu 5.3.3 se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.
21. V bodu 5.3.3. písmenu b) se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.
22. V bodu 5.3.6. se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.
23. V bodu 5.3.6. písmenu b) se slovo „Přijaté“ nahrazuje slovy „Krátkodobé přijaté“ a za slova „zálohy na transfery“ se vkládají slova „nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.
24. Bod 5.4. zní:
„Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání - poskytovatel“.
25. V bodu 5.4.1. se slova „nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky“ zrušují.
26. V bodu 5.4.2. se slova „nebo účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky“ zrušují.
27. Bod 5.5. zní:
„Účtování transferů bez povinnosti finančního vypořádání - příjemce“.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit