28/109524/2011-284d Změna Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
28/109524/2011-284
Změna
Českého účetního standardu č. 707 - Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
ze dne 15. 12. 2011
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 707 - Zásoby, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010
1. V bodu 1. se za slova „některými vybranými účetními jednotkami“ vkládá slovo „zejména“.
2. V bodu 1. první tabulce se pod řádek
„
---------------------------------------
B.I.10.  Ostatní zásoby   139
---------------------------------------
“
doplňují řádky, které znějí:
„
---------------------------------------
B.III.17. Pokladna       261

D.III.33. Dohadné účty pasivní 389

C.I.1.  Jmění účetní jednotky 401
---------------------------------------
“.
3. V bodu 1. druhé tabulce se pod řádek
„
---------------------------------------
A.I.4. Prodané zboží  504
---------------------------------------
“
vkládají nové řádky, které znějí:
„
---------------------------------------------------
A.I.6. Aktivace oběžného majetku      507

A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby   508

A.I.10. Náklady na reprezentaci       513

A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
-------------------------------------------------
“.
4. V bodu 1. druhé tabulce se číslo „A.I.22.“ nahrazuje číslem „A.I.25.“, číslo „A.I.23.“ se nahrazuje číslem „A.I.26.“, číslo „B.I.20.“ se nahrazuje číslem „B.I.12.“ a číslo „B.I.25.“ se nahrazuje číslem „B.I.17.“.
5. V bodu 1. druhé tabulce se řádky
„
--------------------------------------------------
B.I.9. Změna stavu nedokončené výroby    611

B.I.10. Změna stavu polotovarů        612

B.I.11. Změna stavu ostatních zásob      613

B.I.12. Změna stavu ostatních zásob      614

B.I.13. Aktivace materiálu a zboží      621

B.I.14. Aktivace vnitroorganizačních služeb  622

B.I.15. Aktivace dlouhodobého nehmotného   623
    majetku 

B.I.16. Aktivace dlouhodobého hmotného    624
    majetku
--------------------------------------------------
“
zrušují.
6. V bodu 2. v tabulce řádky první až třetí znějí:
„
------------------------------------------------------
Bod 3. Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách

Bod 4. Oceňování

Bod 5. Postup účtování
-----------------------------------------------------
“.
7. V bodu 4. se slovo „zásob“ zrušuje.
8. V bodu 4.3. se za slova „zásob lze“ vkládá slovo „též“.
9. Za bod 5.1.1. se vkládá nový bod 5.1.2., který zní:
„5.1.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 11 až 13 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti, případně ve významných případech účtu 384 - Výnosy příštích období, pokud nejsou tyto zásoby spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku v účetním období, ve kterém byly nabyty.“. Dosavadní body 5.1.2. až 5.1.16. se označují jako body 5.1.3. až 5.1.17.
10. Body 5.1.8. a 5.1.9. znějí:
„5.1.8. O zvýšení stavu zásob vlastní výroby účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby. O snížení stavu zásob vlastní výroby účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12.
5.1.9. S výjimkou případů uvedených v bodě 5.1.8. účtuje účetní jednotka o vytvoření zásob vlastní činností, včetně příchovků zvířat podle § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu zásob se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 507 - Aktivace oběžného majetku.“.
11. Bod 5.1.10. se zrušuje.
Dosavadní body 5.1.11. až 5.1.17. se označují jako body 5.1.10. až 5.1.16.
12. V bodu 5.1.10. se slova „vlastní výroby“ zrušují.
13. Za bod 5.2.1. se vkládá nový bod 5.2.2., který zní:
„5.2.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti, případně ve významných případech účtu 384 - Výnosy příštích období, pokud nejsou tyto zásoby spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku v účetním období, ve kterém byly nabyty.“.
Dosavadní body 5.2.2. až 5.2.11. se označují jako body 5.2.3. až 5.2.12.
14. Body 5.2.5 a 5.2.6. znějí:
„5.2.5. Je-li zjištěný stav zásob vlastní výroby k rozvahovému dni vyšší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby. Je-li zjištěný stav zásob vlastní výroby k rozvahovému dni nižší, než byl k prvnímu dni daného účetního období, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu na stranu MÁ DÁTI účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12. Obdobně postupuje účetní jednotka též v případě, že stanoví účtování k jinému okamžiku než k rozvahovému dni.
5.2.6. S výjimkou případů uvedených v bodě 5.2.5. účtuje účetní jednotka o vytvoření zásob vlastní činností včetně příchovků zvířat podle § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 507 - Aktivace oběžného majetku.“.
15. Bod 5.2.7. se zrušuje.
Dosavadní body 5.2.8. až 5.2.12. se označují jako body 5.2.7. až 5.2.11.
16. Za bod 5.2.7. se vkládá nový bod 5.2.8., který zní:
„5.2.8. K okamžiku úbytku materiálu z titulu prodeje účtuje účetní jednotka o nákladech na prodaný materiál na stranu MÁ DÁTI účtu 544 - Prodaný materiál se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu, a to ve výši ocenění podle bodu 4.3.“.
Dosavadní body 5.2.8. až 5.2.11. se označují jako body 5.2.9. až 5.2.12.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit