28/107410/2011-281b Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2013

Schválený:
28/107410/2011-281
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2013
Referent:
Ing. Jana Svatošová,
tel.: 257 044 335
Ing. Jana Trávníčková,
tel.: 257 044 018
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českých účetních standardů č. 002, č. 003, č. 018 a č. 019 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jeho znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005, pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. 12. 2008, pod č. 7 ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. 1. 2009, pod č. 33 ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010 a pod č. 16 ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. 12. 2011; účetní jednotky použijí změněné znění standardu poprvé od 1. ledna 2013.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
1. V ČÚS č. 002 v bodě 2.1.4. se za slovo „zákona“ vkládají slova „a § 15a vyhlášky“ a slova „na vrub mimořádných nákladů, popřípadě ve prospěch mimořádných výnosů“ se nahrazují slovy „na příslušném účtu účtové skupiny 42-Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaném v položce „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let““.
2. V ČÚS č. 003:
- v bodě 2.1. se za slova „§ 59“ vkládají slova „a 15a“.
- v bodech 3.1. a 3.2. se slova „příslušných účtech“ nahrazují slovy „příslušném účtu“ a za slovo „hospodaření“ se vkládají slova „vykazovaném v položce „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let““.
3. V ČÚS č. 018:
- v bodě 1. se za položku „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let“ vkládá položka „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“.
- v bodě 2.1. se za slova „v § 14, 14a, 15,“ vkládají slova „15a,“.
- v bodě 3.1.10. větě první se za slova „tvořených ze zisku“ vkládají slova „a výsledek hospodaření minulých let“ a na konci textu bodu se doplňuje věta „V případě příslušných účtů účtové skupiny 42-Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaných v položkách „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ nebo „A.IV.2. Nerozdělená ztráta minulých let“ se analytické účty vedou tak, aby bylo možno vykázat položku „A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let“, která obsahuje podle vyhlášky § 15a zejména rozdíly ze změn použitých účetních metod, opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních období, pokud jsou významné a část odložené daně podle vyhlášky § 59 odst. 6 věty první.“.
4. V ČÚS č. 019:
- v bodě 2.1. se doplňuje věta „Postup při opravách v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné, obsahuje § 15a vyhlášky.“.
- bod 3.10.2. se zrušuje.
- v bodě 3.10.5. se slova „opravy nákladů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, jakož i“ zrušují.
- bod 4.7.2. se zrušuje.
- v bodě 4.7.3. se slova „oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, a dále“ zrušují.
- v bodě 6.1. se písmeno b) zrušuje.