V/1-7 493/88 Pokyny pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou ČLR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Schválený:
V 1-7 493/88
Pokyny
pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo na snížení daní podle smlouvy mezi vládou ČSSR a vládou ČLR o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Referent:
dr. Tůma,
tel.: 5142256
(Tř. zn. 304)
Pokyny čj. VI 1-317 80 pro uplatňování nároků na osvobození od daní nebo snížení daní podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění*) se doplňují takto:
Čínská lidová republika
Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána v` Praze dne 11. června 1987 a vstoupila v platnost dne 23. prosince 1987. Smlouva byla uveřejněna pod č. 41/1988 Sb.
Podle článku 28 odst. 2 se smlouva aplikuje v obou státech:
a) na daně, které se vybírají z příjmů za kalendářní rok 1988 a za další roky;
b) na daně vybírané srážkou u zdroje z příjmů vyplácených od 1. ledna 1988 včetně.
Podle článků 10, 11 a 12 smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou v druhém státě z dividend, úroků a licenčních poplatků.
Čs. občané nebo organizace, kteří jsou příjemci těchto příjmů z ČLR, uplatní nárok na snížení daňové sazby podle smlouvy na formuláři vydaném čínským ministerstvem financí. Formulář je vydáván v jazyce čínském a anglickém.
Žadatel vyplní tento formulář dvojmo a společně s potvrzením příslušné finanční správy o jeho bydlišti nebo sídle v ČSSR zašle tento čínskému plátci příjmu, který předá tyto doklady příslušnému čínskému daňovému úřadu, který je prověří a dá souhlas ke zdaňování sazbou podle smlouvy.
Finanční správa, kromě vydání samostatného potvrzení o bydlišti nebo sídle, potvrdí tuto skutečnost přímo na formuláři, kterým se o daňovou úlevu žádá.
Pokud bude žádost o snížení daní podle smlouvy podána dříve, než dojde k vyplacení příjmu, bude tento zdaněn již přímo při výplatě nižší sazbou uvedenou ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
V opačném případě bude daň sražena v plné výši podle čínských daňových předpisů. Rozdíl oproti dani podle smlouvy bude vrácen na dodatečnou žádost podle výše uvedeného postupu.
Formuláře na žádost je možno si vyžádat od OFS v Praze 1, Vodičkova 18, a od MěFS Bratislava, Žižkova 25, nebo přímo od čínského partnera.
Ředitel odboru daní a cen:
Ing. V. Grammetbauer, v. r.
*) uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/1980 pod č. 21.

Související dokumenty