11/18 669/2011-115 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.

Schválený:
11/18 669/2011-115
Sdělení
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
ze dne 18. ledna 2011
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2011
Referent:
Ing. Š. Větrovská,
tel.: 257 042 846
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě. Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Název ukazatele                                  Číslo     Kontrolní vazby
text                                        řádku
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
                                          r          
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy5)                                  7110 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní         7120 = ř. (7121 +7122)
politiku zaměstnanosti
v tom: pojistné na důchodové pojištění                       7121 
pojistné na nemocenské pojištění                          7122 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem           7130 = součtu ř. 7132 až 7136
v tom:                                       7132 
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky
celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské          7134 
politiky celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů                     7135 
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery           7136 
celkem
                                             ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,73
                                             =
                                             (součtu položek třídy 1 až 4
                                             části I.) sl. 1,2,3
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
                          Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
                                          7201 
                                          7202 
                                            - 
                                          7299 
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
                               Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci               7310 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)                     7320 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                     7330 
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru          7342 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních          7347 
činitelů
Platy zaměstnanců v pracovním poměru                        7349 
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků              7397 
regionálního školství včetně příslušenství
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů              7350 = ř. (7351 + 7354)
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)
v tom: ze státního rozpočtu celkem                         7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální podpora celkem3)                       7352 
účelová podpora celkem3)                              7353 
podíl prostředků zahraničních programů2)                      7354 
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje              7371 
a inovací4) 
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum4)                7372 
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi         7373 
dosažených výsledků4) 
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu           7374 
a vývoji4) 
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí               7390 
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně
Zahraniční rozvojová spolupráce                           7391 
Program sociální prevence a prevence kriminality                  7392 
Program protidrogové politiky                            7393 
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity               7394 
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.         7395 
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky                7396 
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné            7430 = ř. (7431 + 7432)
zemědělské politiky celkem
v tom: ze státního rozpočtu                             7431 
podíl rozpočtu Evropské unie                            7432 
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem                   7440 = součtu ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu             7441 
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu                  7442 
podpora venkova - ze státního rozpočtu                       7443 
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie                   7444 
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu                   7445 
Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie               7446 
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány             7450 = ř. (7451 + 7452)
z prostředků finančních mechanismů celkem
v tom: ze státního rozpočtu                             7451 
podíl prostředků finančních mechanismů                       7452 
Výdaje vedené v informačním systému programového financování            7510 = součtu výdajů
EDS/SMVS celkem                                     za programy v části VIII. Fin 2-04 U
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním
rozpočtu)
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů                          7601 
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů                     7602 
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)                  7603 
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Další analytické údaje
----------------------------------------------------------------------------------     ------------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě9)      7650 
z toho:                                       7651 
Platy zaměstnanců ve státní správě9) 
---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

_______________
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
Kontrolní vazba u řádku č. 7130 platí pouze v případě, že se ukazatel rozpadá do dalších ukazatelů výčtem „v tom:“.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu