28/115 402/2010-281b Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
28/115 402/2010-281
Změna
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
Ing. František Linhart,
tel.: 257 044 354
Ing. Hana Kubcová,
tel.: 257 042 576
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českého účetního standardu č. 115 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna Českého účetního standardu č. 115 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jeho znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004 a pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005.
Účetní jednotky použijí změněné znění Českého účetního standardu č. 115 při sestavení konsolidované účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2010 nebo později.
Změna Českého účetního standardu č. 115 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1. Bod 1.1. zní:
„1.1. V případě vymezení základních pojmů, například konsolidovaná účetní závěrka, konsolidační celek, konsolidující účetní jednotka, konsolidovaná účetní jednotka, účetní jednotka pod společným vlivem a účetní jednotka přidružená, účetní jednotka postupuje podle příslušných ustanovení zákona a vyhlášky.“.
2. Bod 1.2. se zrušuje.
3. Bod 7. zní:
„7. Společné ustanovení
Pokud se k prvnímu dni účetního období mění vymezení některého pojmu v souvislosti se sestavením konsolidované účetní závěrky, například konsolidovaná účetní závěrka, konsolidační celek, konsolidující účetní jednotka, konsolidovaná účetní jednotka, účetní jednotka pod společným vlivem a účetní jednotka přidružená, potom se použije v dotčených ustanoveních tohoto standardu vymezení příslušného pojmu v souladu s úpravou podle zákona a vyhlášky.“.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit