D-345 ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků

Schválený:
D-345
Pokyn
ze dne 29. 11. 2010
ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků
Č.j.: 43/123 039/2010-431
Dnem 1. 1. 2011 nabude účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým bude nahrazen zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“). Z tohoto důvodu nebude možné od 1. 1. 2011 aplikovat některé pokyny řady D, které se na zákon o správě daní a poplatků odvolávají.
S účinností ke dni 31. 12. 2010 ruším s ohledem na výše uvedené, případně s ohledem na neaktuálnost, veškeré níže uvedené pokyny řady D:
• Pokyn č. D-31 o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona o správě daní a poplatků
• Pokyn č. D-110 o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem
• Pokyn č. D-114 - Prokazování prostředků získaných osvobozením od daně z nemovitostí
• Pokyn č. D-128 o ustanovení § 13b zákona o dani z nemovitostí po novele zákona s účinností od 1. 1. 1995
• Pokyn č. D-144 o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení
• Pokyn č. D-147 k provádění fyzické likvidace neplatných přísně zúčtovatelných tiskopisů opatřených federální měnou (Kčs)
• Pokyn č. D-159 k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízení
• Pokyn č. D-219 o registraci daňových subjektů
• Pokyn č. D-233 - Sdělení Ministerstva financí ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
• Pokyn č. D-236 - Sdělení Ministerstva financí k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a.s.
• Pokyn č. D-238 - Přiznání k dani darovací při bezúplatném nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a z veřejných sbírek v souvislosti s povodní v srpnu roku 2002 a přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví družstev
• Pokyn č. D-239 - Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni
• Pokyn č. D-251 - Sdělení Ministerstva financí k postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle ust. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění p.p.
• Pokyn č. D-308 o stanovení lhůt v daňovém řízení
• Pokyn č. D-310 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005
• Pokyn č. D-325 - Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
• Pokyn č. D-328 - Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
• Pokyn č. D-329 k postupu správce daně vůči ručitelům
• Rozhodnutí č.j. 151/32 859/1995 o prominutí silniční daně, ze dne 19. 5. 1995
V případě, že některým z pokynů výše uvedených se ruší pokyn, resp. pokyny dříve vydané, zůstávají tato ustanovení nedotčena.
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí ČR

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád