D-328 Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

Schválený:
D-328
Pokyn
Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
Referent:
Eva Lepšíková,
tel.: 257 044 241
Č. j.: 48/82 380/2009-482
ze dne 3. 11. 2009
I.
V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky došlo ke změně organizační struktury Policie České republiky. Za účelem předání všech pokutových bloků, tzn. nevyužitých (čistých) i s označením razítek zaniklých útvarů Policie ČR, nově zřízeným krajským ředitelstvím Policie ČR vydalo Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie pokyn čj. PPR-28052-1/ČJ-2008-99UD ze dne 22. 12. 2008. Záležitost týkající se výhradně pokutových bloků Služby cizinecké policie ČR byla řešena pokynem čj. HSPP-2923-1/ČJ-2008-9HPP ze dne 11. 12. 2008 vydaným Hospodářskou správou Policejního prezidia ČR.
Na základě těchto pokynů byly všechny pokutové bloky z bývalých krajských správ Policie ČR i z Oblastních ředitelství služby cizinecké policie ČR předány nově zřízeným krajským ředitelstvím Policie ČR. Pro hromadnou likvidaci pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek zaniklých útvarů Policie ČR, zejména okresních ředitelství Policie ČR, byl vydán Ministerstvem financí Pokyn č. D - 325 „Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky“ čj. 48/67 010/2009-482 ze dne 23. 9. 2009. Pokyn č. D - 325 se však nevztahuje na pokutové bloky předané k 1. 1. 2009 z Oblastních ředitelství služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR, neboť přijetím zákona č. 273/2008 Sb. nedošlo ke zrušení ani změně názvů (a tudíž ani úředních razítek) Oblastních ředitelství služby cizinecké policie ČR.
Zrušeny mohly být případně pouze některé útvary spadající do působnosti těchto oblastních ředitelství. Z tohoto důvodu nelze předmětné pokutové bloky plošně odepsat z evidence a fyzicky zlikvidovat. Pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných z Oblastních ředitelství služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a na základě projednání předmětné záležitosti s Policejním prezidiem ČR vydává Ministerstvo financí tento pokyn, na jehož základě bude dále postupováno.
II.
Postup pro manipulaci s pokutovými bloky Služby cizinecké policie ČR vrácenými krajskými ředitelstvími Policie ČR finančním úřadům
1. V případě, že pokutové bloky opatřené otisky razítek příslušných útvarů Služby cizinecké policie ČR byly již vráceny krajskými ředitelstvími Policie ČR příslušným finančním úřadům se žádostmi o provedení fyzické likvidace, dostaví se v termínu - do 13. 11. 2009 na příslušný finanční úřad zástupce příslušného krajského ředitelství Policie ČR a zástupce příslušného Oblastního ředitelství služby cizinecké policie ČR k posouzení platnosti otisků razítek na pokutových blocích. Platné pověření opravňující pracovníky obou institucí k posouzení otisků a platnosti razítek u pokutových bloků na finančních úřadech bude vystaveno pro Oblastní ředitelství služby cizinecké policie ČR Policejním prezidiem ČR; pro krajská ředitelství Policie ČR vystaví platné pověření jejich odborný útvar. Před započetím kontroly pokutových bloků příslušní pracovníci finančních úřadů převezmou od zástupců Policie ČR platné pověření a provedou kontrolu jejich služebních průkazů.
Pro posouzení platnosti pokutových bloků bude poskytnuta pracovníky finančních úřadů potřebná součinnost spočívající mj. v předkládání svazků pokutových bloků zástupcům Policie ČR k nahlédnutí a posouzení. Po ukončení kontroly pokutových bloků bude vypracován protokol o stavu, podepsaný pracovníkem příslušného finančního úřadu zabezpečujícím agendu pokutových bloků na finančním úřadu a dalšími zúčastněnými osobami.
2. V termínu - do 30. 11. 2009 zašle příslušné krajské ředitelství Policie ČR příslušnému finančnímu úřadu dodatek k již předložené žádosti o odpis a fyzickou likvidaci pokutových bloků, ve kterém bude dle soupisů specifikováno rozdělení pokutových bloků - na platné pokutové bloky - určené pro jinou organizační složku (Policejní prezidium ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie ČR) a neplatné pokutové bloky - určené k odpisu a fyzické likvidaci.
3. Zároveň se soupisem platných pokutových bloků předloží krajské ředitelství Policie ČR finančnímu úřadu žádost o evidenční převod platných pokutových bloků na Finanční úřad pro Prahu 7 s určením pro Policejní prezidium ČR a příslušné Oblastní ředitelství služby cizinecké policie ČR. V žádosti musí být uvedeno, že z hlediska dalšího využití jsou pokutové bloky pro krajské ředitelství Police ČR sice dále nepoužitelné, ale jsou platné při využití Policejním prezidiem ČR. Pro cílové převzetí pokutových bloků bude v žádosti specifikováno konkrétní Oblastní ředitelství služby cizinecké policie ČR. 4. Příslušný finanční úřad zašle Finančnímu úřadu pro Prahu 7 dopis se soupisem pokutových bloků a žádostí krajského ředitelství Policie ČR pro evidenční převod platných pokutových bloků. V kopii jej zašle dotčeným finančním ředitelstvím a Policejnímu prezidiu ČR: PO BOX 6, 150 05 Praha 5 (Odbor rozpočtu a účetnictví, pí Bc. Ozimá). Evidenční převod předmětných pokutových bloků na Finanční úřad pro Prahu 7 bude dokončen do 31. 12. 2009.
5. Za účelem převzetí platných pokutových bloků příslušným Oblastním ředitelstvím služby cizinecké policie ČR od příslušného finančního úřadu vypracuje Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení pro jmenovitého pracovníka příslušného Oblastního ředitelství služby cizinecké policie ČR pověření k fyzickému převzetí pokutových bloků. Pracovník Oblastního ředitelství služby cizinecké policie ČR se tímto pověřením a služebním průkazem na finančním úřadu předávajícím pokutové bloky prokáže (viz odst. 8 Pokynu č. D - 95), předloží finančnímu úřadu soupis pokutových bloků (totožný se soupisem evidenčně převáděných na Finanční úřad pro Prahu 7), zásobník nebo evidenční list pokutových bloků a pokutové bloky od příslušného finančního úřadu fyzicky převezme. Pověření k převzetí a soupis pokutových bloků zůstane založen na příslušném finančním úřadu předávajícím pokutové bloky. Fyzické převzetí pokutových bloků Oblastním ředitelstvím služby cizinecké policie od finančního úřadu bude provedeno do 31. 12. 2009.
III.
Postup pro manipulaci s pokutovými bloky Služby cizinecké policie ČR dosud nevrácenými finančním úřadům
1. V případě, že pokutové bloky předané Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie krajským ředitelstvím Policie ČR nebyly dosud vráceny zpět finančním úřadům, posouzení platnosti těchto pokutových bloků bude provedeno na příslušných krajských ředitelstvích Policie ČR. V záležitosti platných pokutových bloků bude dále postupováno dle bodů 3, 4 a 5 části II s tím rozdílem, že fyzické převzetí pokutových bloků Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie (viz bod 5) nebude provedeno z finančních úřadů, ale přímo z krajských ředitelství Policie ČR.
2. Neplatné pokutové bloky protokolárně předají krajská ředitelství Policie ČR zároveň se žádostmi a uvedením důvodů pro odpis a fyzickou likvidaci příslušným finančním úřadům v termínu do 30. 11. 2009.
IV.
Fyzická likvidace pokutových bloků
Fyzická likvidace pokutových bloků bude zabezpečována na úrovni příslušných finančních úřadů. Dohled nad průběhem fyzické likvidace na jednotlivých finančních úřadech bude zabezpečen příslušnými finančními ředitelstvími, do jejichž působnosti finanční úřady spadají. Dle potřeby se pracovníci finančních ředitelství fyzické likvidace zúčastní.
O provedení fyzické likvidace pokutových bloků budou pořízeny protokolární zápisy. Finanční úřady vypracují protokolární zápisy ve trojím vyhotovení. Jeden výtisk zůstane na finančních úřadech provádějících fyzickou likvidaci pokutových bloků, další dvě vyhotovení budou zaslána příslušným finančním ředitelstvím. Tato si ponechají pro vlastní potřebu jeden výtisk za každý finanční úřad, druhý výtisk bude souhrnně za všechny finanční úřady provádějící fyzickou likvidaci zaslán z příslušných finančních ředitelství odboru 48 Ministerstva financí.
Likvidace všech pokutových bloků znehodnocených otisky neplatných razítek Služby cizinecké Policie ČR bude dokončena v termínu do 31. 3. 2010. Náklady spojené s fyzickou likvidací pokutových bloků budou hrazeny z rozpočtu finančních úřadů zabezpečujících fyzickou likvidaci.
V.
Podle pokynu č. D - 328 postupují všechny územní finanční orgány a všechny příslušné útvary Policie ČR.
VI.
Vzory předávacích protokolů pokutových bloků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto pokynu.
Mgr. Peter Chrenko, v. r.
náměstek ministra financí
Příloha:
vzory protokolů


Související dokumenty