D-325 Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Schválený:
D-325
Pokyn
ze dne 23.9.2009
Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Referent:
Eva Lepšíková,
tel.: 257 044 241
Čj.: 48/67 010/2009-482
I.
S účinností od 1.1.2009 vstoupil v platnost nový zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb., na jehož základě došlo ke změně organizační struktury Policie České republiky. Bývalé krajské správy Policie ČR byly transformovány do organizačních složek státu, kterými jsou v rámci jednotlivých krajů krajská ředitelství Policie ČR. V této souvislosti a na základě jednání Policejního prezídia ČR a Ministerstva financí došlo dle stanoveného jednotného postupu k protokolárnímu předání všech pokutových bloků útvarů Policie ČR, jejichž činnost byla ukončena k 31.12.2008 (dále jen „zaniklé útvary Policie ČR“), nově zřízeným krajským ředitelstvím Policie ČR s účinností od 1.1.2009.
Pokutové bloky opatřené otisky neplatných služebních razítek zaniklých útvarů Policie ČR, zejména okresních ředitelství Policie ČR, lze považovat za pokutové bloky znehodnocené, u nichž může být proveden jejich odpis z evidence a následná fyzická likvidace (viz odst. 14 Pokynu č. D-95). Za účelem zamezení administrativní i časové náročnosti spojené s předkládáním individuálních žádostí z krajských ředitelství Policie ČR příslušným finančním úřadům, následným zasíláním těchto žádostí na Ministerstvo financí ke stanovisku, až po konečné vyřízení celé záležitosti na finančních úřadech, Ministerstvo financí vydává pokyn, na jehož základě bude provedena hromadná fyzická likvidace pokutových bloků na příslušných finančních úřadech a to dle níže uvedeného postupu.
II.
Postup pro předkládání žádostí a vracení pokutových bloků finančním úřadům
Krajská ředitelství Policie ČR osobně předloží nebo zašlou do 31. 10. 2009 místně příslušným finančním úřadům, od kterých byly pokutové bloky zaniklým útvarům Policie ČR vydány, písemný požadavek na zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků, s uvedením všech zaniklých útvarů Policie ČR, za které budou pokutové bloky krajská ředitelství Policie ČR vracet.
V požadavku musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o pokutové bloky znehodnocené otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, které již nelze dále použít. Fyzicky budou pokutové bloky krajskými ředitelstvími Policie ČR předány až na základě výzvy příslušných finančních úřadů. Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků krajskými ředitelstvími Policie ČR na finanční úřady bude obsahovat:
1. Přesné názvy zaniklých útvarů Policie ČR.
2. Vyplněné předávací protokoly dle jednotlivých druhů a nominálních hodnot pokutových bloků vč. závěrečné rekapitulace.
Pracovníci finančních úřadů zkontrolují soupis pokutových bloků požadovaných ke zpětvzetí, odpisu a následné fyzické likvidaci se zásobou vedenou ve vlastní evidenci. Následně na to vyzvou příslušná krajská ředitelství Policie ČR k fyzickému předání pokutových bloků. Po jejich převzetí a odsouhlasení se soupisem budou pokutové bloky převzaty na sklad příslušného finančního úřadu. Originál soupisu zůstane na příslušném finančním úřadu a kopie opatřená otiskem kulatého razítka s podpisem oprávněné osoby finančního úřadu bude vrácena příslušnému krajskému ředitelství Policie ČR.
III.
Fyzická likvidace pokutových bloků
Fyzická likvidace pokutových bloků bude zabezpečována na úrovni příslušných finančních úřadů. Za tímto účelem stanoví finanční úřady členy likvidační komise, kteří budou mít dohled nad zabezpečením vrácených pokutových bloků proti ztrátě, odcizení či zneužití (viz článek 13 Pokynu č. D - 95) a kteří budou osobně při provádění fyzické likvidace přítomni. V případě již dříve stanovených stálých likvidačních komisí pro likvidaci pokutových bloků na základě povolení vydaného Ministerstvem financí opětovné stanovení členů likvidačních komisí není nutné.
Dohled nad zdárným průběhem fyzické likvidace na jednotlivých finančních úřadech bude zabezpečen příslušnými finančními ředitelstvími, do jejichž působnosti finanční úřady spadají. Dle potřeby se pracovníci finančních ředitelství fyzické likvidace zúčastní. O provedení fyzické likvidace pokutových bloků budou pořízeny protokolární zápisy. Finanční úřady vypracují protokolární zápisy ve trojím vyhotovení. Jeden výtisk zůstane na finančních úřadech provádějících fyzickou likvidaci pokutových bloků, další dvě vyhotovení budou zaslána příslušným finančním ředitelstvím. Tato si ponechají pro vlastní potřebu jeden výtisk za každý finanční úřad, druhý výtisk bude souhrnně za všechny finanční úřady provádějícími fyzickou likvidaci zaslán z příslušných finančních ředitelství odboru 48 Ministerstva financí.
Likvidace všech pokutových bloků znehodnocených otisky neplatných razítek zaniklých útvarů Policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb. bude dokončena v termínu do 31. 12. 2009.
Náklady spojené s fyzickou likvidací pokutových bloků budou hrazeny z rozpočtu finančních úřadů zabezpečujících fyzickou likvidaci.
IV.
Tento pokyn se netýká fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky razítek Služby cizinecké policie ČR vrácených krajským ředitelstvím Policie ČR.
Další manipulace s těmito pokutovými bloky bude řešena samostatným pokynem vydaným Ministerstvem financí.
V.
Podle Pokynu č. D - 325 postupují všechny územní finanční orgány a všechny příslušné útvary Policie ČR.
VI.
Vzory tiskopisů předávacích protokolů pokutových bloků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto pokynu.
Mgr. Peter Chrenko, v. r.
náměstek ministra financí
Příloha
Vzory tiskopisů
          

Související dokumenty