D-310 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993-2005

Schválený:
D-310
Pokyn
ze dne 7.4.2008
k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993 – 2005
Referent: Eva Lepšíková,
tel.: 257 044 241
Č.j.: 48/32 128/2008-482
I.
V návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo financí pokutové bloky pro orgány a úřady oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení
skl. č.
• 26 6100 - 26 6110 - Bloky na pokuty za přestupky
• 26 6121 - 26 6124 - Bloky na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
• 46 6100 - 46 6110 - Bloky na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
• 46 6121 - 46 6124 - Bloky na pokuty ukládané krajskými úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
V průběhu let 1993 - 2007 došlo k podstatným změnám v obsahové stránce i v grafické podobě používaných pokutových bloků.
K významné změně obsahu bloků na pokuty ukládané v blokovém řízení jak podle zákona o přestupcích, tak i podle zákona o správě daní a poplatků došlo zejména u hodnotových pokutových bloků. U těchto pokutových bloků byly především provedeny takové úpravy, které zvyšují právní jistotu přestupce při uložení pokuty.
Zapracované změny však neměly za následek doplnění povinných náležitostí rozhodnutí stanovených zákonem o přestupcích a zákonem o správě daní a poplatků, jelikož tyto náležitosti pokutové bloky obsahovaly a obsahují.
Od roku 2007 došlo u všech pokutových bloků i ke změně v grafickém provedení.
Ve skupinách
• Bloky na pokuty za přestupky (skl. č. 26 6100 - 26 6110)
• Bloky na pokuty za přestupky pro krajské a obecní úřady (skl. č. 46 6100 - 46 6110)
byly nově zavedeny pokutové bloky v nominálních hodnotách 200,- Kč, 300,- Kč, 400,- Kč a 2 500,- Kč a byl nově stanoven počet listů ve svazcích pokutových bloků dle příslušných nominálních hodnot.
S ohledem na výše uvedené změny by měly být především používány pokutové bloky roku výroby 2006 do vyčerpání skladových zásob, pokutové bloky s novou grafickou úpravou vydané pro rok 2007 a novější.
Pokutové bloky, které byly vydány do roku 2006, tzn. pokutové bloky roku výroby 1993 - 2005 nejsou neplatné a jejich případné použití při uložení blokové pokuty nemá za následek neplatnost takovéhoto rozhodnutí. Tyto starší vzory pokutových bloků (viz níže uvedený přehled) se však nedoporučuje dále používat a měly by být i s ohledem na jejich skladové zásoby, pro které nemají úřady a oprávněné orgány k ukládání blokových pokut další využití, fyzicky zlikvidovány.
Řada 26 - distribuce pokutových bloků zabezpečovaná územními finanční orgány:
• 26 6100 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené - vzor č. 1, 2, 3
• 26 6101 - 26 6106 - Bloky na pokuty za přestupky - vzor č. 1, 2, 3
• 26 6121 - 26 6124 - Bloky na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 1.
Řada 46 - distribuce pokutových bloků zabezpečovaná krajskými úřady:
• 46 6100 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené - vzor č. 1, 2
• 46 6101 - 46 6106 - Bloky na pokuty za přestupky - vzor č. 1, 2, 3
• 46 6121 - 46 6124 - Bloky na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 1, 2.
Rozhodnutí o příp. dalším používání či fyzické likvidaci pokutových bloků vydaných do roku 2006 je v kompetenci územních finančních orgánů a krajských úřadů.
U pokutových bloků určených k fyzické likvidaci není nárok na finanční kompenzaci ani na protihodnotu v podobě nových vzorů; tyto musí být do okamžiku fyzické likvidace zabezpečeny proti ztrátě, odcizení či zneužití (viz článek 13 Pokynu č. D-95), ve kterém se uvádí: „Pokutové bloky ztracené nebo odcizené nelze odepsat. Musí být vyúčtovány a zaplaceny v plné na nich vytištěné nominální hodnotě v Kč tomu úřadu, který pokutové bloky pro bloková řízení vydal“.
II.
Postup pro vracení pokutových bloků územním finančním orgánům (dále jen „ÚFO“)
Orgány a úřady oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních osobně předloží nebo zašlou do 30.6.2008 místně příslušným finančním úřadům nebo příslušným finančním ředitelstvím, od kterých pokutové bloky odebraly, písemný požadavek na zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků - plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu. V požadavku musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o pokutové bloky roku výroby 1993 - 2005.
Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků bude obsahovat:
Skladové číslo MFin, název, vč. nominální hodnoty v Kč, sérii/rok výroby, číslo prvního a posledního listu bloku ve svazku dle druhu pokutového bloku, počet ks svazků bloků, nom. hodnotu jednotlivých druhů bloků v Kč a celkovou hodnotu pokutových bloků v Kč požadovaných ke zpětvzetí.
Pracovníci ÚFO zkontrolují soupis pokutových bloků požadovaných ke zpětvzetí, odpisu a následné likvidaci se zásobou vedenou ve vlastní evidenci. Následně na to vyzvou příslušné orgány a úřady k fyzickému předání pokutových bloků. Po jejich převzetí a odsouhlasení se soupisem budou pokutové bloky převzaty na sklad příslušného ÚFO. Originál soupisu zůstane na příslušném ÚFO a kopie opatřená otiskem kulatého razítka a podpisem oprávněné osoby ÚFO bude vrácena příslušnému orgánu nebo úřadu. Stejným způsobem bude vyhotoven soupis pokutových bloků, které jsou na zásobách ÚFO.
III.
Postup pro vracení pokutových bloků obecním, městským, magistrátním a krajským úřadům
Orgány oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení po předchozím vyrozumění vrátí pokutové bloky - plyne-li výnos z pokut do rozpočtu krajských úřadů nebo obcí - místně příslušným obecním, městským, magistrátním a krajským úřadům, od kterých jim pokutové bloky byly vydány.
Za tímto účelem vyhotoví oprávněné orgány soupis bloků a ve dvojím vyhotovení jej předloží zároveň s pokutovými bloky výše uvedeným úřadům.
Soupis vracených pokutových bloků bude obsahovat:
Skladové číslo M Fin, název, vč. nominální hodnoty v Kč, sérii/rok výroby, číslo prvního a posledního listu bloku ve svazku dle druhu pokutového bloku, počet ks svazků bloků, nom. hodnotu jednotlivých druhů vracených bloků v Kč a celkovou hodnotu vrácených bloků v Kč.
Pracovníci shora uvedených úřadů zkontrolují soupis vracených bloků se zásobou vedenou u těchto orgánů ve vlastní evidenci, originál soupisu si ponechají a kopii opatřenou otiskem kulatého razítka a podpisem oprávněné osoby vrátí zpět orgánům, od kterých bloky převzali (dále jen „převzetí“). Obdobně budou sepsány pokutové bloky, které jsou na skladových zásobách úřadů.
Magistrátní úřady, městské úřady a obecní úřady provedou sumarizaci a soupis vrácených bloků ve dvojím vyhotovení a zároveň s pokutovými bloky je předají po předchozím projednání krajským úřadům. Tyto úřady potvrdí převzetí a po odsouhlasení pokutové bloky převezmou.
IV.
Fyzická likvidace pokutových bloků
Fyzická likvidace pokutových bloků bude zabezpečována na úrovni příslušných finančních ředitelství, příslušných finančních úřadů a příslušných krajských úřadů. Náklady spojené s fyzickou likvidací pokutových bloků budou hrazeny z rozpočtu úřadů zabezpečujících fyzickou likvidaci.
Za tímto účelem stanoví finanční ředitelství, finanční úřady a krajské úřady členy likvidační komise, kteří budou mít dohled nad zabezpečením vrácených pokutových bloků proti ztrátě, odcizení či zneužití (viz článek 13 Pokynu č. D-95) a její zástupci osobně při provádění fyzické likvidace budou účastni.
V případě již dříve stanovených stálých likvidačních komisí pro likvidaci pokutových bloků na základě povolení vydaného Ministerstvem financí, nebo likvidačních komisí pro nakládání s majetkem, není nutné nové členy likvidační komise volit.
Likvidace všech pokutových bloků roku výroby 1993 - 2005 bude dokončena v termínu do 31.12.2008. O jejím provedení budou pořízeny protokolární zápisy.
Finanční úřady vypracují protokolární zápis ve trojím vyhotovení. Jeden výtisk zůstane na finančních úřadech provádějících fyzickou likvidaci pokutových bloků, další dvě vyhotovení budou zaslána na příslušná finanční ředitelství. Tato si ponechají pro vlastní potřebu jeden výtisk za každý finanční úřad, druhý výtisk bude souhrnně za všechny finanční úřady provádějící likvidaci zaslán z příslušných finančních ředitelství odboru 48 Ministerstva financí.
Krajské úřady vypracují protokolární zápis o likvidaci pokutových bloků ve dvojím vyhotovení. Jeden výtisk si ponechají pro vlastní potřebu, druhý výtisk bude zaslán odboru 48 Ministerstva financí.
V.
Přehled pokutových bloků vydaných do roku 2006 je uveden v příloze č. 1 tohoto Pokynu; přehled pokutových bloků vydaných Ministerstvem financí na rok 2006 a 2007 pro územní finanční orgány a krajské úřady je uveden v příloze č. 2 tohoto Pokynu.
VI.
Podle Pokynu č. D-310 postupují všechny úřady a orgány oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních a všechny úřady a orgány, které pokutové bloky pro ukládání a vybírání pokut vydávají.
Mgr. Peter Chrenko, v. r.
náměstek ministra financí
 
Příloha č. 1
Přehled pokutových bloků vydaných Ministerstvem financí do roku 2006
---------- ---------------------------------------------------------------------- -------------------
Sklad.   Název tiskopisu                            Číslo
číslo                                       vzoru
tiskopisu
---------- ---------------------------------------------------------------------- -------------------
Číselná řada 26
---------- ---------------------------------------------------------------------- ------------------- 26 6100 Bloky na pokuty na místě nezaplacené 1, 2, 3 26 6101 Bloky v hodnotě 10,- Kč na pokuty za přestupky 1 26 6102 Bloky v hodnotě 20,- Kč na pokuty za přestupky 1 26 6103 Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky 1, 2, 3 26 6104 Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky 1, 2, 3 26 6105 Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky 1, 2, 3 26 6106 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky 1, 2, 3 ---------- ---------------------------------------------------------------------- ------------------- 26 6121 Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 1 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 26 6122 Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 1 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 26 6123 Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 1 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 26 6124 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 1 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ---------- ---------------------------------------------------------------------- -------------------
Číselná řada 46
---------- ---------------------------------------------------------------------- ------------------- 46 6100 Bloky na pokuty na místě nezaplacené 12 46 6101 Bloky v hodnotě 10,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními 12 úřady nebo obcemi 46 6102 Bloky v hodnotě 20,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními 12 úřady nebo obcemi 46 6103 Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními 12 úřady nebo obcemi Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými 3 úřady nebo obcemi 46 6104 Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními 12 úřady nebo obcemi Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými 3 úřady nebo obcemi 46 6105 Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky ukládané okresními 12 úřady nebo obcemi Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky ukládané krajskými 3 úřady nebo obcemi 46 6106 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky ukládané 12 okresními úřady nebo obcemi Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky ukládané 3 krajskými úřady nebo obcemi 46 6121 Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo 1 obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Bloky v hodnotě 50,- Kč na pokuty ukládané krajskými úřady nebo 2 obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 46 6122 Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo 1 obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Bloky v hodnotě 100,- Kč na pokuty ukládané krajskými úřady nebo 2 obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 46 6123 Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo 1 obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Bloky v hodnotě 500,- Kč na pokuty ukládané krajskými úřady nebo 2 obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 46 6124 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané okresními úřady nebo 1 obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty ukládané krajskými úřady nebo 2 obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů ---------- ---------------------------------------------------------------------- -------------------
 
Příloha č. 2
Přehled pokutových bloků vydaných Ministerstvem financí na rok 2006-2007
--------- -------------------------------------------------- ------------------------- ---------------------------
Číselná řada 26
--------- -------------------------------------------------- ------------------------- --------------------------- Sklad. Název tiskopisu Číslo vzoru Počet listů ve svazku číslo tiskopisu -------------------------- -------------------------- Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 --------- -------------------------------------------------- ------------------------- --------------------------- 26 6100 Bloky na pokuty 4 5 50 50 na místě nezaplacené 26 6103 Bloky v hodnotě 50,- Kč 4 5 50 50 na pokuty za přestupky 26 6104 Bloky v hodnotě 100,- Kč 4 5 50 30 na pokuty za přestupky 26 6105 Bloky v hodnotě 500,- Kč 4 5 50 20 na pokuty za přestupky 26 6106 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč 4 5 50 20 na pokuty za přestupky 26 6107 Bloky v hodnotě 200,- Kč -- 1 -- 30 na pokuty za přestupky 26 6108 Bloky v hodnotě 300,- Kč -- 1 -- 30 na pokuty za přestupky 26 6109 Bloky v hodnotě 400,- Kč -- 1 -- 30 na pokuty za přestupky 26 6110 Bloky v hodnotě 2 500,- Kč -- 1 -- 10 na pokuty za přestupky --------- -------------------------------------------------- ------------------------- --------------------------- 26 6121 Bloky v hodnotě 50,- Kč na 2 3 50 50 pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 26 6122 Bloky v hodnotě 100,- Kč na 2 3 50 50 pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 26 6123 Bloky v hodnotě 500,- Kč na 2 3 50 50 pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 26 6124 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na 2 3 50 50 pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů --------- -------------------------------------------------- ------------------------- ---------------------------
Číselná řada 46
--------- -------------------------------------------------- ------------------------- --------------------------- Sklad. Název tiskopisu Číslo vzoru Počet listů ve svazku číslo tiskopisu ------------------------- --------------------------- Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 --------- -------------------------------------------------- ------------------------- --------------------------- 46 6100 Bloky na pokuty 3 4 50 50 na místě nezaplacené 46 6103 Bloky v hodnotě 50,- Kč na 4 5 50 50 pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 46 6104 Bloky v hodnotě 100,- Kč na 4 5 50 30 pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 46 6105 Bloky v hodnotě 500,- Kč na 4 5 50 20 pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 46 6106 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na 4 5 50 20 pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 46 6107 Bloky v hodnotě 200,- Kč na -- 1 -- 30 pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 46 6108 Bloky v hodnotě 300,- Kč na -- 1 -- 30 pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 46 6109 Bloky v hodnotě 400,- Kč na -- 1 -- 30 pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi 46 6110 Bloky v hodnotě 2 500,- Kč na -- 1 -- 10 pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi --------- -------------------------------------------------- ------------------------- --------------------------- 46 6121 Bloky v hodnotě 50,- Kč na 3 4 50 50 pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 46 6122 Bloky v hodnotě 100,- Kč na 3 4 50 50 pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 46 6123 Bloky v hodnotě 500,- Kč na 3 4 50 50 pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 46 6124 Bloky v hodnotě 1 000,- Kč na 3 4 50 50 pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů --------- -------------------------------------------------- ------------------------- ---------------------------

Související dokumenty