D-251 Sdělení k postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle ust. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
D-251
Pokyn
Sdělení k postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odebrané množství podzemní vody dle ust. § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Referent:
Ing. Pavel Skála,
tel.: 257 044 025
Čj.: 522/6 048/2003
ze dne 14.2.2003
Ministerstvo financí z důvodu jednotného postupu finančních úřadů při vybírání poplatků za odběr podzemních vod dle ustanovení § 88 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), vydává v souladu s usnesením vlády č. 1271 ze dne 16.12. 2002 tento metodický pokyn.
Vybírání poplatku provádí místně příslušný finanční úřad podle sídla subjektu, který platí zálohy za odběr podzemní vody (dále jen "poplatník"). Tomuto finančnímu úřadu předloží poplatník poplatkové přiznání.
Vzhledem ke skutečnosti neexistence schváleného vzoru poplatkového přiznání, jehož vydání není v kompetenci ústředního vodoprávního úřadu ani Ministerstva financí nebo územního finančního orgánu, je nutno pečlivě dbát na dodržení základních náležitostí podání dle ustanovení § 21 zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní"), a příslušného ustanovení vodního zákona. Musí být tedy zřejmé kdo podání činí, čeho se podání týká a co se podáním navrhuje, tj.
a) přesné označení poplatníka včetně vlastnoručního podpisu poplatníka,
b) údaje o skutečném množství odebrané vody,
c) údaje o výši zaplacených záloh,
d) účel užití odebrané podzemní vody (pro stanovení jednotkové výše poplatku) a výpočet skutečné výše poplatku,
e) číslo bankovního účtu na který bude vrácen přeplatek (v případě existence přeplatku je poplatkové přiznání současně i žádostí o vrácení přeplatku).
Použití případného přeplatku na úhradu záloh na příští období je možné pouze tehdy, když o to poplatník výslovně požádá.
Převedení případného přeplatku na úhradu jiných nedoplatků a vrácení přeplatku jinému poplatníku než tomu, který zálohy platil, je nepřípustné.
Pokud chybí v poplatkovém přiznání některé z výše uvedených náležitostí, znemožňující jeho projednání, zejména pokud nebude zřejmé v souladu s ustanovením § 21 zákona o správě daní, kdo podání činí, čeho se podání týká a co se podáním navrhuje, finanční úřad vyzve poplatníka ve smyslu ustanovení § 21 odst. 8 zákona o správě daní k odstranění vad a stanoví mu lhůtu, která s ohledem na skutečnost, že se jedná o úkon jednoduchý a zvláště naléhavý, přičemž jeho splnění je v zájmu vrácení přeplatku poplatníkovi, může být i kratší 8 dnů. V zájmu poplatníka učiní finanční úřad před zasláním výzvy úkon k navázání neformálního kontaktu s poplatníkem (telefon, fax, e-mail), s cílem urychlit doplnění potřebných chybějících údajů.
Bude-li poplatkové přiznání poplatníkem opraveno ve stanovené lhůtě, hledí se na ně tak, jako by bylo předloženo bez vady v den původního podání.
Bude-li poplatkové přiznání opraveno až po uplynutí lhůty, považuje se podané dnem, kdy bylo opraveno.
V případě, že nebude vyhověno výzvě finančního úřadu vůbec, bude na podání hleděno, jako by nebylo učiněno ve smyslu ustanovení § 21 odst. 9 zákona o správě daní a přeplatek nebude vrácen.
Při výpočtu poplatku za skutečně odebrané množství (tj. jednotková výše poplatku vynásobená skutečným odběrem podzemní vody) je třeba zohlednit dle ustanovení § 88 odst. 5 vodního zákona odběr menší než zde uvedená množství (např. při výši odběru z jednoho zdroje rovnajícímu se 6000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 měsíčně v kalendářním roce již podléhá poplatku 1 m3 odběru).
Pokud podává poplatník poplatkové přiznání za odběr z jednoho zdroje na více místech, odběry se pro účely zpoplatnění sčítají, snížení se provede o množství vody, na které se platba nevztahuje - tj. odpočet ve výši 5999 m3 za kalendářní rok, případně 499 m3 měsíčně v kalendářním roce.
Při odběru z více zdrojů se pro účely zpoplatnění berou v úvahu pouze ty zdroje, kde roční skutečné odebrané množství dosáhlo hodnoty nejméně 6000 m3 a odpočte se u každého z těchto zdrojů od skutečně odebraného množství hodnota 5999 m3.
Skutečná výše poplatku, vypočteného podle sazeb uvedených v části "A" přílohy č. 2 vodního zákona, se za rok 2002 pro účely zásobování pitnou vodou a pro účely ostatního užití dosud nezpoplatněného podle Nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatkách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ve výši 35% vypočtené výše poplatku.
Po provedeném vyúčtování, přijetí doplatku nebo po případném vrácení přeplatku již není, s ohledem na platnou právní úpravu, v kompetenci finančního úřadu provádět jakékoliv dodatečné změny vyúčtování formou opravných prostředků, s výjimkou oprav zřejmých omylů a nesprávností.
Ministr financí:
Mgr. Bohuslav Sobotka v.r.

Související dokumenty