D-239 informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni

Schválený:
D-239
POKYN
ze dne 21. srpna 2002 Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni
Referent:
JUDr. D. Burešová,
tel. 257 043 383
Č.j. 521/90 882/2002
Ministerstvo financí k ulehčení situace daňovým subjektům, kterým způsobila povodeň škodu, upozorňuje na procesní možnosti úpravy jejich daňových platebních povinností:
1. v rámci platného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění změn a doplňků, (dále jen "ZSDP") je možné využít ustanovení § 55a ZSDP.
Podle tohoto ustanovení daňový subjekt může požádat o prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti. Poškození v důsledku povodní lze zřejmě považovat za dostatečné odůvodnění žádosti. Příslušenstvím se ve smyslu § 58 ZSDP rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty vzniklé nebo uložené podle daňového zákona. O žádostech o prominutí příslušenství, kde požadované prominutí dosáhne maximálně částky do 300 000 Kč v běžném kalendářním roce u jednoho daňového subjektu a jednoho druhu daňové povinnosti, rozhoduje podle vyhlášky MF č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně, finanční úřad. O částkách, které přesahují toto zmocnění, tedy částku 300.000 Kč, rozhoduje Ministerstvo financí; tyto žádosti se rovněž podávají u místně příslušného správce daně - finančního úřadu.
Obdobně se postupuje při promíjení odvodů stanovených podle rozpočtových pravidel. O prominutí těchto odvodů rozhoduje Ministerstvo financí.
2. nastane-li již splatnost daně, zálohy či jiné daňové povinnosti, může daňový subjekt požádat správce daně podle § 60 (posečkání) ZSDP, aby posunul datum splatnosti nebo splatnost celé povinné částky rozložil na splátky. Takto změněný termín splatnosti zaručí daňovém subjektu,
2.1. že nebude penalizován, bude hradit pouze úrok ve výši 140 % diskontu a
2.2. současně se tímto posunem zaručuje, že pokud bude platit rozhodnutí o posečkání, tzn. daňový subjekt plní podmínky, za kterých bylo posečkání povoleno, nelze vést pro posečkaný nedoplatek exekuci na majetek daňového subjektu.
3. další institut správy daní, který lze použít k ulehčení situace po povodni, je prominutí daňového nedoplatku podle § 65 ZSDP. Toto ustanovení umožňuje správcům daně prominout daňový nedoplatek jak z moci úřední, tak i na žádost daňového subjektu. Podmínkou tohoto postupu je ohrožení výživy daňového subjektu - fyzické osoby nebo osob na jeho výživu odkázaných. U právnických osob je podmínkou, že vymáhání daňového nedoplatku by vedlo k hospodářskému zániku dlužníka a výtěžek z likvidace by byl nižší než předpokládaný výnos příštích zdaňovacích období. Toto prominutí nedoplatku však není trvalé, pouze po dobu jeho trvání nevzniká penále a rovněž nelze nedoplatek exekuovat.
Pokud jsou splněny podmínky stanovené vyhláškou Ministerstva financí č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku, tak nevzniká při postupu podle bodů 1 až 3 poplatková povinnost.
Uvedená rozhodnutí správce daně podléhají kriteriím zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění.
Ing. Bc. Robert Szurman v.r.
Ústřední ředitel sekce 051

Související dokumenty