D-233 Sdělení ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Schválený:
D-233
POKYN
- Sdělení ve věci místní příslušnosti správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Ministerstvo financí
Č.j. 522/29 637/2002
ze dne 17. dubna 2002
Ministerstvo financí z důvodu jednotného postupu, hospodárnosti a rychlosti řízení sděluje ve smyslu ust. § 127 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), že místní příslušnost správce daně při správě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ust. § 89 a násl. vodního zákona, v případě, že zálohy na tyto poplatky byly stanoveny dle zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen: "zákon č. 58/1998 Sb.") zrušeného od 1.1.2002 vodním zákonem, zůstává zachována, pokud
1. řízení bylo zahájeno rozhodnutím České inspekce životního prostředí v roce 2000 o stanovení záloh pro rok 2001, na základě zákona č. 58/1998 Sb., kdy stanovené zálohy budou vyúčtovány finančním úřadem v roce 2002 na základě poplatkového výměru vydaného vodoprávním úřadem, a
2. řízení bylo zahájeno rozhodnutím České inspekce životního prostředí v roce 2001 o stanovení záloh pro rok 2002, na základě zákona č. 58/1998 Sb., kdy stanovené zálohy budou vyúčtovány finančním úřadem v roce 2003 na základě poplatkového výměru vydaného vodoprávním úřadem,
včetně vyúčtování záloh, vymáhání a dokončení řízení.
Pokud zašlou vodoprávní úřady příslušné podklady finančním úřadům nově příslušným podle § 99 vodního zákona nebo pokud tyto finanční úřady obdrží úhrady záloh od znečišťovatelů ve věci poplatků ad 1. a 2. a dalších navazujících řízení, pak věc postoupí ve smyslu § 22 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dosud příslušným finančním úřadům.
Ředitel odboru 52 - Správy daní:
JUDr. Miloš Kolář v.r.
Vyřizuje:
Ing. Pavel Skála,
tel.: (02) 5704 4025

Související dokumenty