R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování

Schválený:
R 1-2010
Pokyn
ze dne 7. 6. 2010
k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
Referent:
Jan Petr,
tel.: 257 042 396
Č.j.: 12/61 319/2010-125
Čl. 1
Předmět úpravy
Tento pokyn obsahuje postup Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“), správce programu a účastníka programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., (dále jen „vyhláška“).
Obdobně pokyn upravuje postup pro programy nebo akce (projekty) s účastí státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo fondů NATO nebo z prostředků finančního mechanismu nebo z úvěru se státní zárukou.
Pokyn popisuje používání informačního systému programového financování, který se člení na: Evidenční dotační systém a systém Správy majetku ve vlastnictví státu. Tyto systémy ministerstva slouží pro potřeby evidence řídicích dokumentací a k zajištění předávání informací k přípravě a realizaci státního rozpočtu a k plnění a realizaci plateb v pověřených bankovních ústavech. Tyto systémy současně navazují na budovaný IISSP (Integrovaný informační systém Státní pokladny - řídicí systém pro přípravu a realizaci státního rozpočtu).
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto pokynu jsou dále vysvětleny pojmy uvedené ve vyhlášce:
a) správce programu (titulu), dále jen „správce“, je útvar správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel (poskytovatel), který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů (titulů), případně řídící orgán nebo zprostředkující subjekt, pokud jsou k některým činnostem správcem zmocněni,
b) účastník programu (dále jen „účastník“) je organizační složka státu nebo jí zřízená příspěvková organizace financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce s použitím prostředků státního rozpočtu včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, fondů NATO nebo z prostředků finančního mechanismu nebo úvěrů poskytnutých se státní zárukou,
c) informační systém programového financování (dále jen informační systém) se člení na Evidenční dotační systém (dále EDS) a Správu majetku ve vlastnictví státu (dále SMVS). Obě části obsahují tituly (titul se v modulu EDS dále dělí na dotační titul, dotační subtitul, příp. podmnožinu dotačního subtitulu; v modulu SMVS se titul dále dělí na výdajový titul, výdajový subtitul, příp. podmnožinu výdajového subtitulu),
d) titul je označení pro program nebo část programu podle vyhlášky, které se používá pro potřeby informačního systému,
e) akcí (projektem) (dále jen „akce“) se rozumí realizace věci na základě souboru věcných, časových a finančních podmínek a za účelem pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně souvisejících neinvestičních nákladů. Pojem projekt je používán ve smyslu § 3 písm. j) rozpočtových pravidel.
f) subtitul (podprogram) je část titulu (programu) stanovená správcem po dohodě s ministerstvem k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu; každý titul (program) obsahuje nejméně jeden subtitul (podprogram),
g) v informačním systému se pro pojem akce používá název projekt; akce je vymezená část subtitulu (podprogramu) stanovená správcem, která vede k realizaci cílů uvedených ve schválené dokumentaci programu (titulu),
h) investiční záměr je přípravná dokumentace pro evidenci akce v informačním systému a pro případnou registraci akce,
i) dokumentace akce jsou technické a ekonomické podklady a doklady pro rozhodování správce o účasti státního rozpočtu na financování přípravy a realizace akce,
j) programovým financováním se ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel rozumí činnosti spojené s pořízením nebo technickým zhodnocením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku; pro účely sledování úplnosti akcí se připouští uvádět v informačním systému i další náklady nezbytné pro jejich pořízení nebo užívání včetně souvisejících nákladů na opravy. V informačním systému nemusí být uváděny programy nebo akce s pouze neinvestičními výdaji, pokud nejsou financovány v rámci programového financování; na základě rozhodnutí správce kapitoly mohou být v systému uvedeny i finančně náročné opravy a údržby objektů, strojů a zařízení,
k) indikátor je kvalitativní měřitelný ukazatel uvedený v dokumentaci akce, který specifikuje konkrétní měřitelný cíl nebo měřitelný efekt; indikátor musí obsahovat výchozí a cílovou hodnotu (vyjádřenou v měrných jednotkách) a dále závazný termín dosažení měřitelného cíle nebo efektu,
l) cíl akce je kvalitativní neměřitelný ukazatel, který specifikuje konkrétní důvod realizace, včetně kvalitativních dopadů a efektů dané realizace,
m) parametr je ukazatel uvedený v dokumentaci akce, který specifikuje obsah nebo formu realizace akce a vyjadřuje se v měrných jednotkách a hodnotách (např. fyzikálních, technických, časových, atd.),
n) evidence akce jsou činnosti správce ve smyslu § 5 odstavce 1 písm. a) vyhlášky, kdy správce akci eviduje v informačním systému a posuzuje obsah investičního záměru; v případě, že nesplňuje zcela jeho požadavky vyplývající z dokumentace programu (titulu), vrátí investiční záměr k doplnění nebo sdělí, že se státní rozpočet nebude na akci podílet,
o) registrace akce je proces, jehož výsledkem je dokument, ve kterém správce na základě posouzení investičního záměru registruje akci v informačním systému jako limit výdajů na danou akci, stanoví podmínky pro přípravu a realizaci akce; hodnoty položky(žek) rozpočtové skladby uvedené v registraci akce nejsou závazné, pokud poskytovatel nestanoví jinak; k vydání změny registrace akce, kde se nemění závazné parametry a je tedy vydávána jako technická změna, není nutná žádost příjemce,
p) rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) je dokument vydaný správcem podle § 14 rozpočtových pravidel pro fyzické a právnické osoby (včetně příspěvkových organizací zřízených organizační složkou státu) po provedení předběžné řídící kontroly po vzniku závazku, která ověřuje hospodárnost účasti státního rozpočtu, tedy závazku státu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek se vydává na základě žádosti účastníka programu, ve které dokládá splnění podmínek stanovených v registraci akce a další doklady stanovené správcem dokumentující plnění cílů programu; hodnoty položky(žek) rozpočtové skladby uvedené v rozhodnutí nejsou závazné, pokud poskytovatel nestanoví jinak; k vydání změny rozhodnutí, kde se nemění závazné parametry a je tedy vydáváno jako technická změna, není nutná žádost příjemce,
q) stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „stanovení výdajů“) je dokument, kterým správce podle § 5 odstavce 1 písm. d) vyhlášky stanoví (po provedení předběžné řídící kontroly po vzniku závazku, která ověřuje hospodárnost účasti státního rozpočtu, tedy závazku státu) věcný, časový a finanční rámec účasti prostředků státního rozpočtu a podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce; hodnoty položky(žek) rozpočtové skladby uvedené ve stanovení výdajů nejsou závazné, pokud poskytovatel nestanoví jinak; k vydání změny stanovení výdajů, kde se nemění závazné parametry a je tedy vydáváno jako technická změna, není nutná žádost příjemce,
r) realizace akce obsahuje termín zahájení a termín ukončení, přičemž závazný termín ukončení akce stanovuje správce; termínem ukončení akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, nebo byl vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval, případně s ní souhlasil, nebo prohlášením účastníka, že toto není úředně požadováno; v případě, že se nejedná o stavbu, je za termín ukončení akce považován termín převzetí věci nebo jiný úkon stanovený správcem;
s) termín ukončení financování akce stanovuje správce a po něm již nemůže účastník provádět žádné další úhrady; současně musí mít ukončeno i financování z ostatních zdrojů; tento termín následuje po termínu realizace akce stanoveném správcem a nemůže být delší než termín předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce účastníkem,
t) závěrečné vyhodnocení akce je činnost stanovená v § 6 vyhlášky, kterou účastník programu dokládá správci splnění obsahu rozhodnutí nebo stanovení výdajů,
u) expertizní posouzení je podrobné technicko-ekonomické posouzení investičního záměru odbornými útvary správce, znalci nebo odbornými organizacemi; předmětem zkoumání je technické řešení, jeho náročnost po stránce řešení, materiálů, ekonomické, po stránce ucelenosti řešení, návratnosti apod.; expertizní posouzení musí obsahovat závěr, ve kterém posuzovatel vyjádří, zda předložený investiční záměr je optimálním a nejhospodárnějším návrhem pořízení věci (služby apod.) nebo zda je investiční záměr třeba doplnit či dopracovat,
v) řídící dokumentace je dokumentace, která slouží k řízení realizace akce např. registrace akce atd.,
w) podmnožina dotačního nebo výdajového subtitulu je rezervní možnost členění subtitulu, která se zatím nepoužívá (toto členění je nutné z hlediska zachování konzistence a možnosti navázaní na členění dle Cílově orientovaného rozpočtování),
x) zadáním akce se rozumí zadávací podmínky ve smyslu § 17 písm. l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Čl. 3
Dokumentace programu
1. Dokumentaci programu předkládá správce v listinné a elektronické formě ministerstvu v rozsahu stanoveném v § 12 rozpočtových pravidel a v § 3 vyhlášky. Pokud je programové financování vedeno ve státním rozpočtu jako jeden souhrnný závazný ukazatel, mohou být dokumentace průběžně zpracovávány s tím, že správce musí při předložení ministerstvu dokladovat zabezpečení zdrojů financování v rámci výdajů stanovených státním rozpočtem na příslušný rok a ve střednědobém výhledu, přičemž ani v následujících letech nelze počítat s výrazným zvýšením výdajů, pokud je neschválila vláda. Cíle programu musí navazovat na cíle obsažené v příslušném operačním programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, finančního mechanismu nebo z fondů NATO v případě, že jsou tyto projekty součástí programu. Pokud tyto cíle programu nejsou v souladu s obsahem operačního programu, je nezbytné dokumentaci programu upravit.
2. V dokumentaci programu (v členění na dotační a výdajový titul nebo dotační a výdajový subtitul) správce uvede zejména:
a) identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky a číselný kód stanovený po dohodě s ministerstvem,
b) termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu,
c) členění na podprogramy (subtituly), případně jejich podmnožiny, včetně číselných kódů stanovených po dohodě s ministerstvem,
d) specifikaci věcných cílů programu a jejich zdůvodnění; dosažení cílů se kontroluje při závěrečném vyhodnocení programu, včetně zdůvodnění,
e) bilanci potřeb a zdrojů financování programu (titulu) a jeho podprogramů (subtitulů) podle přílohy č. 1 vyhlášky, včetně účasti státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, finančního mechanismu nebo fondů NATO,
f) obsah investičního záměru, obsah žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, obsah stanovení výdajů nebo rozhodnutí, obsah dokumentace akce a systém kritérií pro jeho posouzení z hlediska zabezpečení a realizace cílů programu a hospodárného vynakládání prostředků,
g) možnost použití dodavatelského úvěru u příspěvkových organizací, pokud je schválen ministerstvem, a pouze na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (§ 62 odst. (3) rozpočtových pravidel),
h) kritéria pro zadání akce,
i) pravidla pro poskytování prostředků státního rozpočtu, případně záloh dodavatelům (včetně jejich vyúčtování) a na úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního rozpočtu, možnosti úhrad daně z přidané hodnoty účastníkem z prostředků státního rozpočtu, a to včetně systému kontroly tohoto čerpání; při úhradách daně z přidané hodnoty se postupuje podle § 14 odstavce 11 rozpočtových pravidel,
j) vymezení kontrolní činnosti správce podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), případně předpisů a požadavků Evropské komise nebo Kanceláře Finančního mechanismu u programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie nebo z prostředků finančního mechanismu při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, jinými peněžními prostředky státu a prostředky státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, finančního mechanismu nebo z fondů NATO ve fázi přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu (titulu), podprogramu (subtitulu) a akce.
3. Správce předkládá ministerstvu dokumentaci programu ve formě, která odpovídá pravidlům zabezpečení ochrany utajovaných informací podle zvláštního právního předpisu, například zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, nebo zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
4. Program spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (tj. operační program) může obsahovat jeden nebo více programů podle § 12 rozpočtových pravidel. Tyto operační programy schvaluje vláda, která stanoví povinnosti organizačním složkám státu (resortům) dodržovat podmínky pro čerpání prostředků státního rozpočtu krytých prostředky EU a zapracovat je do svých rozhodnutí či stanovení výdajů, a dále akceptovat povinnosti při kontrole a vykazování čerpání apod., dle pokynů jednotlivých řídících orgánů, které spravují jednotlivé operační programy. Předkládaná dokumentace programu bude zpracována na základě příslušného operačního programu a doplněna o požadavky vyplývající z rozpočtových pravidel a vyhlášky.
5. U programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie správce zajistí, aby jeho činnost respektovala princip oddělení funkcí v souladu s přímo aplikovatelným právním předpisem Evropských společenství, tj. článkem 58 písm. b) nařízení Rady Evropského společenství č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Evropského společenství č. 1260/1999.
6. Programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které podle právních předpisů Evropské komise podléhají schválení Evropskou komisí, mohou být Evropské komisi předloženy až po souhlasu ministerstva, případně vlády.
7. Programy spolufinancované z finančního mechanismu podléhající schválení Kanceláři Finančního mechanismu, předloží správce ministerstvu dříve, než je předložena Kanceláři Finančního mechanismu.
8. U Programu (dotačního/výdajového titulu) s účastí státního rozpočtu na jeho financování vyšší než 5 000 000 000 Kč nebo programu (dotačního/výdajového titulu), o němž vláda rozhodla, že slouží k naplnění programového prohlášení vlády, správce předloží dokumentaci k projednání ve vládě spolu se stanoviskem ministerstva. Ministerstvo ve svém stanovisku k dokumentaci programu rovněž stanoví požadavky na doložení podkladů pro vyslovení souhlasu se závěrečným vyhodnocením programu.
9. Pokud je program současně programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie nebo finančního mechanismu nebo NATO, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu se stanoviskem Evropské komise nebo Kanceláře Finančního mechanismu.
10. V případě, že program obsahuje veřejnou podporu, je nezbytná notifikace u Evropské komise, popřípadě stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
11. Ministerstvo ve smyslu § 3 vyhlášky do 30 dnů od předložení posoudí dokumentaci, a pokud není dostačující, vyžádá si její doplnění nebo žádost zamítne. V případě, že je dostačující, ministerstvo stanoví:
a) výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, přičemž výše prostředků státního rozpočtu musí odpovídat částkám obsaženým v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie,
b) cíle programu, jejichž splnění bude dokladováno při závěrečném vyhodnocení programu,
c) další podmínky pro konání výběrových řízení z hlediska hospodárnosti a efektivnosti použití prostředků státního rozpočtu,
d) další požadavky na doložení hospodárnosti vynakládaných prostředků, které budou předloženy při závěrečném vyhodnocení programu k provedení souhlasu.
12. Pokud správce zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci programu (dotačního/výdajového titulu) v souladu se schválenou dokumentací programu, předloží ministerstvu žádost o změnu této dokumentace obsahující návrh příslušných změn a jejich odůvodnění. V případě programu (dotačního/výdajového titulu) uvedeného v odst. 8) se žádost o změnu předkládá k projednání ve vládě. Správce nemůže realizovat změny před jejich schválením ministerstvem resp. vládou. Požádat o změnu údaje lze v době platnosti údaje ve schválené dokumentaci programu (dotačního/výdajového titulu).
Čl. 4
Závěrečné vyhodnocení programu
1. Závěrečné vyhodnocení programu lze předložit až po závěrečném vyhodnocení všech akcí, které program obsahuje. Jiný postup je možný pouze se souhlasem ministerstva a pouze za předpokladu, že již nebudou čerpány prostředky státního rozpočtu. V programu nemohou být zahájeny akce, které nebudou ukončeny do doby ukončení programu.
2. Pro závěrečné vyhodnocení programu předloží správce ministerstvu doklady podle § 4 vyhlášky:
a) přehled o skutečném čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které byly nebo měly být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO na formuláři v příloze č. 1 vyhlášky; součástí zprávy bude i hodnocení předfinancování akcí ze státního rozpočtu a jejich skutečné krytí prostředky EU, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,
b) zprávu o plnění cílů programu (titulu) stanovených ve schválené dokumentaci programu.
3. Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo sdělí správci požadavky na dopracování závěrečného vyhodnocení. Pokud program schválila vláda, předloží správce závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od vyjádření ministerstva. U programů, kde byly použity prostředky EU, z finančních mechanismů nebo z fondů NATO, je nezbytné doložit hodnocení nebo stanovisko příslušného řídícího orgánu o splnění všech povinností vyplývajících z operačního programu.
Čl. 5
Obsah investičního záměru
1. Obsah investičního záměru je uveden pouze jako osnova. Jeho skutečný rozsah a nezbytný obsah stanoví správce programu v dokumentaci programu.
2. Investiční záměr akce je souborem podkladů, který akci věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje nezbytnost výše vynakládaných prostředků s vymezením nezbytných parametrů, indikátorů a cílů pro její posouzení.
3. Investiční záměr akce, kterým se zhodnocuje nebo pořizuje dlouhodobý hmotný majetek, obsahuje zpravidla:
a) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí, přičemž správce je ověřuje v náhledu katastru,
b) zdůvodnění nezbytnosti akce, v případě pořízení nemovitosti stavebně technický popis pořizované nemovitosti včetně charakteristiky pozemku a jejich předpokládané využití,
c) u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje také popis současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity, v případech rekonstrukce či stavby musí doložit i fotodokumentaci, jejíž rozsah určí poskytovatel a která zachycuje stav před zahájením veškerých stavebních prací či úprav,
d) jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí, pro část stavební se zdůvodní požadavky na stavebně technické řešení stavby, souhrnné požadavky na nové plochy a prostory, apod., vycházející ze zdokumentovaných potřeb (z pasportu stávajících objektů, stavebního programu, z předpokládané dislokace, z dokladů KHS, HZS apod.); u akcí, u kterých není stavební část se dokládá, popisuje a zdůvodňuje pouze část technologická,
e) hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci příp. jiných,
f) do celkové ceny akce musí být započítány veškeré souvisící náklady tak, aby po realizaci byla akce plně funkční a mohla tak začít plnit svůj účel. Celkové výdaje musí obsahovat i předpoklad nákladů na pořízení funkční vybavenosti - např. vestavné skříně, vybavení přístroji, nábytkem atd., stanovení podílu vlastních zdrojů a požadovanou výši dotace,
g) v případě, že akce má nároky na související výdaje (tj. na funkční vybavenost), musí pro jejich pořízení být součástí tohoto záměru záměry zpracované podle odst. 3 nebo 4 podle povahy souvisejících výdajů,
h) termínem ukončení akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, nebo byl vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval, případně s ní souhlasil, nebo prohlášením účastníka, že toto není úředně požadováno,
i) účastník si musí sám na své náklady zabezpečit veškerý budoucí provoz (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod.,
j) účastník musí zajistit, aby investiční záměr poskytl údaje o celé požadované částce prostředků (nikoliv pouze na její část či etapu),
k) zhodnocení přínosu realizace akce k řešení problému zaměstnanosti se hodnotí pouze u akce, při jejíž realizaci je jedním z cílů vznik nových pracovních míst,
l) podrobné hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků,
m) další doklady stanovené správcem,
n) jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků z rozpočtu Evropské unie nebo finančního mechanismu,
4. Investiční záměr projektu, kterým se zhodnocuje nebo pořizuje dlouhodobý nehmotný majetek, obsahuje zpravidla:
a) zdůvodnění nezbytnosti akce, jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí,
b) stanovení termínů, indikátorů, cílů a parametrů akce,
c) vyčíslení nákladů,
d) stanovení podílu vlastních zdrojů a požadovanou výši dotace,
e) do celkové ceny akce musí být započítány veškeré souvisící náklady tak, aby po realizaci byla akce plně funkční či použití schopná, tj. výdaje na akci musí obsahovat i náklady na pořízení funkční vybavenosti - např. hardware, vybavení přístroji atd.,
f) v případě, že akce má nároky na související výdaje (tj. na funkční vybavenost), musí pro jejich pořízení být součástí tohoto záměru i záměry zpracované dle odst. 4 podle povahy souvisejících výdajů,
g) termínem ukončení akce se rozumí doba potřebná k úplnému zprovoznění akce. To znamená, že pokud má akce nároky podle písm. f) tohoto odstavce, rozumí se termínem dokončení nejpozdější termín stanovený v jednom ze záměrů. Stejný termín dokončení může být uveden ve více souvisících záměrech,
h) požadavky na zabezpečení budoucího provozu v roce následujícím po roce pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku,
i) schémata určená správcem,
j) případně další doklady stanovené správcem,
k) jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků z rozpočtu Evropské komise nebo Kanceláře Finančního mechanismu.
Čl. 6
Evidence akce
1. Za evidovanou akci je považována každá akce, která má přidělené úplné identifikační číslo akce (13-ti místné identifikační číslo akce) a má stav akce E2.
2. Evidence akce se provede:
a) převedením akce z portálu do přehledu projektů nebo
b) vytvořením akce v přehledu projektů.
3. Evidovat akci lze pouze:
a) má-li plné finanční krytí akce včetně provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku,
b) jako součást návrhu rozpočtového opatření bez zabezpečení plného finančního krytí akce s tím, že po provedení rozpočtového opatření bude akce plně finančně kryta včetně provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku.
4. Pouze pokud je akce evidovaná (stav E2) a je v souladu s odst. 3 písm. a) lze nad ní provádět další činnosti směřující k uvolnění prostředků (registrace akce atd.).
Čl. 7
Registrace akce
1. Přípravu a realizaci akce zajišťuje účastník v rámci údajů vymezených v:
a) dokumentaci programu,
b) registraci akce,
c) stanovení výdajů nebo rozhodnutí,
2. Registrace akce je proces, jehož výsledkem je dokument, ve kterém správce na základě posouzení investičního záměru a dalších podkladů podle přílohy č. 2 vyhlášky registruje akci v informačním systému a stanoví ve smyslu § 5 odstavce 1b) vyhlášky podmínky účasti státního rozpočtu, zejména časové a finanční limity pro zadání a realizaci akce. Tento dokument správce vydává po provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku, kdy ověřuje možnosti a hospodárnost financování akce. Pokud při zpracování dalších dokumentů přípravy a realizace akce (např. při zpracování zadání akce, projektové dokumentace apod.) dojde ke změně, při níž se zjistí překročení limitů výdajů stanovených v registraci akce, je nezbytné provést změnu registrace akce. Změnu registrace akce lze provést, jen pokud nebylo vydáno rozhodnutí nebo stanovení výdajů. V případě potřeby změny registrace akce po vydání stanovení výdajů nebo rozhodnutí se musí uvést nová výše příslibu financování akce v podmínkách aktuálně vydávaného rozhodnutí nebo stanovení výdajů.
3. Akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které podle právních předpisů Evropských společenství podléhají schválení Evropskou komisí, jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů (pokud jejich výše přesáhne 100 mil. Kč) a mohou být Evropské komisi předloženy až po vydání stanoviska ministerstva na základě žádosti správce. Žádost předložená ministerstvu bude obsahovat celý rozsah akce spolu se stanoviskem řídícího orgánu (čestné prohlášení).
4. Akce financované z prostředků finančního mechanismu se předkládají (pokud jejich výše přesáhne 100 mil. Kč) ke schválení Kanceláři Finančního mechanismu až po vydání stanoviska ministerstva.
5. U akcí podle odstavce 3 a 4 se investičním záměrem rozumí dokumentace podle přímo aplikovatelného právního předpisu Evropské komise nebo požadavků Kanceláře Finančního mechanismu.
6. Pro vydání registrace akce předloží organizační složka státu investiční záměr akce včetně příloh stanovených vyhláškou a ostatní účastníci žádost o dotaci včetně příloh stanovených vyhláškou; obsah investičního záměru a žádosti o dotaci stanoví správce v dokumentaci programu; součástí žádosti o dotaci je vždy investiční záměr a formuláře podle přílohy č. 2 vyhlášky, případně další doklady stanovené správcem v dokumentaci programu.
7. Správce po předložení investičního záměru nebo žádosti o dotaci podle odstavce 6, u akcí s účastí státního rozpočtu nižší než 100 000 000 Kč, v termínech stanovených v dokumentaci programu:
a) eviduje akci zápisem do informačního systému, a to buď v části SMVS, pokud se jedná o organizační složku státu nebo jí zřízenou příspěvkovou organizaci, nebo v části EDS, pokud se jedná o dotace pro právnické osoby (včetně státních podniků), vyjma státních příspěvkových organizací, a fyzické osoby,
b) po posouzení investičního záměru nebo žádosti o dotaci podle kritérií stanovených v dokumentaci programu pro výběr akcí stanoví závazné termíny, parametry, indikátory nebo cíle akce, výši účasti státního rozpočtu a podmínky pro další přípravu a realizaci akce,
c) vystaví registraci akce (viz vzor formuláře v příloze č. 3 vyhlášky), nebo nevystaví registraci akce, pokud zjistí, že žádost nebo investiční záměr jsou nedostatečné, vrátí žádost nebo investiční záměr k doplnění, anebo může oznámit, že se státní rozpočet na financování akce nebude podílet.
8. U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů, požádá správce ministerstvo o souhlas s vydáním registrace akce a současně předloží závěry expertizního posouzení investičního záměru. Správce vydá z informačního systému registraci akce, u které po předchozím projednání s ministerstvem vyplní i část za ministerstvo (vyjma č.j. a data). U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů spolufinancovaných z prostředků EU nebo finančního mechanismu, které mají charakter velkého projektu, předloží správce stanovisko Evropské komise nebo Kanceláře finančního mechanismu nebo řídícího orgánu (čestné prohlášení).
9. Ministerstvo registraci akce potvrdí, a tím vydá souhlas, anebo vrátí s požadavky na doplnění. Pokud ministerstvo vydá souhlas, může správce u registrace akce v informačním systému doplnit platnost dnem vydání souhlasu ministerstva a následně ji vydat účastníkovi.
10. U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů, požádá správce ministerstvo o souhlas se zadáním akce. K tomu doloží ministerstvu návrh zadání akce v listinné a elektronické podobě s návrhem výše budoucího závazku vyplývajícího z rozpočtu akce. Bez souhlasu ministerstva nelze zadání akce vyhlásit.
11. U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů nebo individuálně posuzovaných dotací, ministerstvo kontroluje podmínky a kritéria (např. zda při výběrových řízeních nejsou aplikována neopodstatněná a diskriminační kritéria) v zadávacích dokumentacích veřejných zakázek na akcích před jejich zveřejněním a v případě nesouhlasu požaduje jejich úpravu. Po uskutečnění výběrového řízení předkládá správce ministerstvu písemnou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Ministerstvo doporučuje správcům u akcí, které jsou financovány formou systémově posuzovaných výdajů nebo systémově posuzovaných dotací, kontrolovat podmínky a kritéria (např. zda při výběrových řízeních nejsou aplikována neopodstatněná a diskriminační kritéria) v zadávacích dokumentacích veřejných zakázek na akcích před jejich zveřejněním a v případě nesouhlasu požadovat jejich úpravu, přičemž správce může žádat i o zastoupení v hodnotící komisi. Dále ministerstvo doporučuje, aby v rámci váhy kriterií pro hodnocení veřejných zakázek byla stanovena výše nabídkové ceny minimálně ve váze 60% a subjektivně hodnocená kritéria neměla v úhrnu vyšší váhu než 20% a současně by správce neměl akceptovat nepřiměřené nabídky ve formě „sankcí“ a záruk“, které by neúměrně převážily váhu kriteria cena.
12. Ministerstvo může požadovat po správci u akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů nebo individuálně posuzovaných dotací, stanovení přísnějších podmínek pro konání výběrových řízení.
13. Správce před registrací akce provede kontrolu údajů o příjemci v systému ARES.
14. Správce může provést registraci akce na základě kladného posouzení investičního záměru nebo žádosti o dotaci a následně postupně vydávat stanovení výdajů nebo rozhodnutí dle doložených dokumentů požadovaných správcem (např. na dokumentaci, inženýrskou činnost, zadání akce apod.). Registraci akce (změnu) je možné vydat, pouze pokud ještě nebylo vydáno stanovení výdajů nebo rozhodnutí. V případě, že již bylo vydáno stanovení výdajů nebo rozhodnutí, není možné vydat změnu registrace akce, ale je možné vydat stejné stanovení výdajů nebo rozhodnutí a po předběžné řídící kontrole uvést do podmínek změnu výše příslibu financování akce (individuálního nebo limitovaného příslibu).
15. Pro financování akcí v informačním systému platí zásada, že roční souhrn výdajů státního rozpočtu u všech evidovaných akcí, registrovaných akcí, u akcí s vydaným rozhodnutím, stanovením výdajů nebo závěrečným vyhodnocením akce nesmí být větší, než je aktuální hodnota závazného ukazatele výdajů na financování programů.
Čl. 8
Financování akce
1. Organizační složka státu financuje přípravu a realizaci akce v souladu se stanovením výdajů organizační složky státu vydaným správcem (po splnění podmínek vyplývajících z registrace akce). Správce stanoví podmínky realizace akce, včetně její přípravy ve stanovení výdajů po posouzení výsledků zadání akce a dokumentace akce a jejího vlivu k naplnění cílů dokumentace programu. Ve stanovení výdajů může správce stanovit postupné uvolňování prostředků, přičemž stanovení výdajů je možné vydat pouze v okamžiku, kdy je již známa konkrétní výše závazku (proběhl již výběr dodavatele) a to pouze na výši známého závazku.
2. Fyzická nebo právnická osoba financuje realizaci akce v souladu s rozhodnutím vydaným správcem po posouzení:
a) žádosti účastníka vypracované v souladu s podmínkami uvedenými v registraci akce,
b) dokumentace akce, jejíž obsah stanoví správce na základě dokumentace programu.
3. Vydání dokumentů uvedených v odstavci 1 a 2 je podmíněno:
a) kladným posouzením dokumentace programu ministerstvem,
b) souhlasem Evropské komise nebo Kanceláře Finančního mechanismu u akcí uvedených v čl. 7 odst. 3 a 4,
c) souhlasem ministerstva v případě, že je akce financována formou individuálně posuzovaných výdajů nebo individuální dotací, které mimo jiné stanoví i požadavky na vyslovení souhlasu se závěrečným vyhodnocením akce.
4. K žádosti o souhlas ministerstva podle odstavce 3 písm. c) přikládá správce návrh příslušného dokumentu s dokumentací akce nebo s výsledkem expertizního posouzení dokumentace akce a u akcí spolufinancovaných z prostředků EU nebo finančního mechanismu vyjádření příslušného řídícího orgánu o provedené kontrole hospodárnosti navržené výše prostředků a zabezpečení spolufinancování. V rozhodnutí nebo stanovení výdajů může správce stanovit postupné uvolňování prostředků vydáním stanovení výdajů nebo rozhodnutí na část výdajů uvedených v registraci akce do výše závazků vyplývajících z návrhů smluv (vzešlých z výběrového řízení) a do výše stanovených ročních objemů. Správce vydá z informačního systému EDS/SMVS rozhodnutí nebo stanovení výdajů, u kterého po předchozím projednání s ministerstvem vyplní i část za ministerstvo (vyjma č.j. a datum). Ministerstvo buď stanovení výdajů nebo rozhodnutí potvrdí, a tím vydá souhlas, či stanovení výdajů nebo rozhodnutí vrátí s požadavky na doplnění. Pokud ministerstvo vydá souhlas, může správce ve stanovení výdajů nebo v rozhodnutí v systému EDS/SMVS doplnit platnost a následně vydat účastníkovi.
5. Souhlas ministerstva podle odstavce 3 písm. c) se požaduje rovněž v případě změny závazných ukazatelů financování akce nebo podmínek.
6. Pokud účastník zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem registrace akce, na základě kterého bylo vydáno rozhodnutí nebo stanovení výdajů, neprodleně o tom informuje správce nebo zprostředkující subjekt a požádá ho, aby rozhodl o změně příslušného dokumentu. Požádat o změnu rozhodnutí nebo stanovení výdajů lze v době platnosti údaje, který má být upraven a to nejpozději do termínu ukončení akce nebo financování akce stanoveného správcem v rozhodnutí nebo ve stanovení výdajů.
7. Po závěrečném vyhodnocení akce lze změnit ještě účinné podmínky (např. dobu udržení zaměstnanosti, dobu nezcizení pořízeného majetku apod.), které byly vydané k rozhodnutí nebo stanovení výdajů, pokud nedošlo k porušení rozpočtové kázně, a za předpokladu zabezpečení majetku pořízeného z prostředků státního rozpočtu proti jeho znehodnocení, přičemž u projektů spolufinancovaných z EU nebo finančního mechanismu je vyžadován souhlas Evropské komise, Kanceláře Finančního mechanismu nebo řídícího orgánu, aby následně nedošlo ze strany těchto orgánů k požadavku vrácení poskytnutých prostředků.
8. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávním celkem financuje realizaci akce prostřednictvím svého zřizovatele, pokud nebude dohodnuto jinak, a to až po splnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 250/2000 Sb.
Čl. 9
Čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programů
1. Správce zabezpečuje financování akce prostřednictvím banky formou:
a) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (formulář České národní banky) na úhradu faktur dodavatele nebo kupních smluv z výdajových účtů státního rozpočtu vedených Českou národní bankou pro organizační složku státu nebo příspěvkovou organizaci a právnickou osobu ve vlastnictví státu.
b) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu v listinné podobě pro poskytnutí dotace na úhradu faktur dodavatele nebo kupních smluv, které vybrané bance předloží účastník, tj. právnická nebo fyzická osoba.
c) Příkazu k převodu prostředků na účet účastníka, který vybrané bance předloží poskytovatel, případně zprostředkující subjekt.
2. K poskytování prostředků ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) uzavírá ministerstvo smlouvy s vybranými bankami.
3. Výše limitu od počátku roku podle odstavce 1 písm. b) je uvedena ve sloupci 5 a 6 Pokynu k nastavení rozpočtového limitu. Pro zvýšení nebo snížení stanoveného limitu se použije další Pokyn k nastavení rozpočtového limitu s novým číslem jednacím. Ve sloupci 3 a 4 se uvede výše změny a ve sloupci 5 a 6 se nasčítá nový limit od počátku roku. Pokud není stanoveno jinak, budou čerpány nejprve prostředky rezervního fondu (pokud na akci existují), potom prostředky NNV na řádku XXXXa, následně XXXXb. Jako poslední se čerpají prostředky na řádcích, které obsahují schválený, resp. upravený rozpočet.
4. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu podle odstavce 1 písm. b) předkládá účastník na pobočce vybrané banky. Účastník může prostředky státního rozpočtu čerpat do výše stanoveného limitu po předložení originálu nebo ověřené kopie faktury, případně kupní smlouvy, a vyplněním příkazu k úhradě na formuláři banky. Na faktuře musí být, kromě náležitostí daňového dokladu, uveden název a identifikační číslo akce vedené v informačním systému EDS/SMVS. Název a identifikační číslo akce může na fakturu doplnit účastník. Uvedená specifikace provedených prací a rozsah fakturované dodávky musí být v souladu s dokumentací akce.
5. Příkaz k převodu prostředků na účet účastníka podle odstavce 1 písm. c) vystavuje a předkládá správce, případně zprostředkující subjekt vybrané bance.
6. Příkazem k úhradě a Příkazem k převodu prostředků na účet účastníka podle odstavce 1 písm. c) lze převádět prostředky v českých korunách (CZK) pouze na bankovní účet vedený pobočkou banky v České republice.
7. Správce zasílá v průběhu roku na účet ministerstva u vybrané banky zálohy postupně podle vývoje čerpání prostředků ve vybrané bance a orientačního splátkového kalendáře. Je povinností správce sledovat vývoj čerpání prostředků v bance a dbát na dostatečný minimální zůstatek na účtu. Rovněž je nezbytné zabezpečit, aby na účet nebyly posílány prostředky, které nejsou nezbytné pro aktuální čerpání, a tím se zbytečně nezvyšovaly nároky na státní rozpočet a potažmo na jeho dluh.
8. Jestliže správce poskytne vybrané bance z výdajového účtu státního rozpočtu vedeného Českou národní bankou zálohu na úhrady podle odstavce 1 písm. b) nebo c), vrátí mu vybraná banka nevyčerpanou zálohu před koncem rozpočtového roku na účet, ze kterého byla záloha poskytnuta. 9. Ministerstvo zajistí, aby správce měl přístup k informaci o aktuální výši čerpání prostředků státního rozpočtu průběžně, případně dohodne se správcem jiný postup.
10. Účastník musí od správce obdržet vždy všechny platné Pokyny k nastavení rozpočtového limitu (i záporné) a tyto předložit ve správném pořadí vybrané bance. Specifický symbol je v případě příkazu k převodu prostředků na účet příjemce povinný vždy, u Pokynu k nastavení rozpočtové limitu není povinný, přičemž funkcionalita evidence etap se používá pouze u programů dohodnutých s ministerstvem. Seznam titulů, kde bude evidováno čerpání na etapy, zašle vybrané bance správce v dostatečném předstihu před první úhradou. Číslo etapy se uvádí do pole Specifický symbol a může mít formát „1“ - „99“. U proplácení smluv je povinnou přílohou kupní smlouva a Pokyny pro platební příkaz uvedené v příloze č. 4 tohoto pokynu.
11. Vracení prostředků (vratky) a zpětné přeúčtování vyplacených prostředků na účtu vedeném u vybrané banky není možné. Přečerpané prostředky v rámci aktuálního rozpočtového roku se vracejí na výdajový účet rezortu, ze kterého byly poskytnuté zálohy do vybrané banky odeslány. Přečerpané prostředky předchozího rozpočtového roku se vracejí na příjmový účet poskytovatele.
12. Pokyny k nastavení rozpočtového limitu i Příkazy k převodu prostředků jsou označeny číslem jednacím. Toto číslo jednací je unikátní pro každý dokument vystavený správcem.
Čl. 10
Závěrečné vyhodnocení akce
1. Účastník předloží správci dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce ve lhůtě stanovené správcem v rozhodnutí nebo stanovení výdajů.
2. Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce obsahuje doklady stanovené v § 6 vyhlášky, tj.:
a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce na formulářích dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., a na formulářích dle přílohy č. 2 vyhlášky (u systémově posuzovaných výdajů a dotací je možné po dohodě s ministerstvem a správci dohodnout změnu formuláře, na kterých probíhají vyúčtování a finanční vypořádání),
b) dosažené hodnoty indikátorů, parametrů nebo dosažení cílů akce a údaje o splnění podmínek stanovených v rozhodnutí nebo ve stanovení výdajů,
c) údaje o financování akce a další doklady prokazující hospodárnost skutečně vynaložených prostředků,
d) další dokumenty a doklady stanovené správcem v rozhodnutí nebo ve stanovení výdajů, hodnocení dosaženého cíle a efektivnosti vynaložených prostředků.
3. Správce provede kontrolu údajů uvedených v dokumentaci závěrečného vyhodnocení z hlediska dodržení podmínek rozhodnutí nebo stanovení výdajů, a v případě zjištění nedostatků vyzve účastníka k jejich odstranění. Pokud nezjistí nedostatky, závěrečné vyhodnocení akce ukončí vydáním závěrečného vyhodnocení akce. Pro vydání závěrečného vyhodnocení akce se sčítají sloupce jednotlivých roků, u kterých je vykázána skutečnost i včetně aktuálního roku. Současně musí být vyplněn sloupec skutečnost projektu. Systém vyhodnotí u všech údajů, kterých se týká závěrečné vyhodnocení akce, hodnoty vzniklé porovnáním údajů posledně platného rozhodnutí na doplněné skutečnosti. Tyto hodnoty (sloupec označen jako „vyhovuje“) je možné manuálně měnit, přičemž poskytovatel nese odpovědnost za jejich věcnou správnost. V případě zjištění nedodržení podmínek rozhodnutí nebo stanovení výdajů, které správce kvalifikuje jako porušení rozpočtové kázně, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu5). Současně s tímto zjištěním a hodnocením závěrečného vyhodnocení akce závěrečné vyhodnocení akce ukončí.
4. Závěrečné vyhodnocení akce financované formou individuální dotace nebo individuálně posuzovaného výdaje organizační složky státu vydá správce z informačního systému, přičemž po předchozím projednání s ministerstvem vyplní i část za ministerstvo (vyjma č.j. a datum) a předloží ho k souhlasu ministerstvu, které ověří splnění požadavků, které stanovilo při vydání souhlasu se zadáním akce, stanovením výdajů nebo s rozhodnutím.
5. Ministerstvo buď závěrečné vyhodnocení akce potvrdí, a tím vydá souhlas, nebo závěrečné vyhodnocení akce vrátí s požadavky na doplnění. Pokud ministerstvo vydá souhlas, může správce v závěrečném vyhodnocení akce v systému doplnit platnost a následně vydat účastníkovi.
6. V případě, že na akci bylo vydáno rozhodnutí nebo stanovení výdajů podle vyhlášky č. 560/2006 Sb. (nebo také podle vyhlášky 40/2001 Sb.), o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a akce byla dokončena v době platnosti nové vyhlášky a nedošlo přitom ke změně rozhodnutí nebo stanovení výdajů, může správce u těchto akcí provést závěrečné vyhodnocení na základě dokladů dle původně platného předpisu (i vyhlášky č. 560/2006 Sb.). Před vydáním závěrečného vyhodnocení akce v informačním systému je nezbytné provést formální změnový řídící dokument, aby se načetla původní data v rozhodnutí nebo stanovení výdajů do nového formátu nebo jiným způsobem stanoveným správcem programu.
Čl. 11
Informační systém
1. Informační systém je systém ministerstva sloužící pro potřeby evidence akcí, vydávání řídících dokumentů a platebních dokladů, přičemž i zajišťuje předávání informací o plnění a realizaci plateb v pověřených bankovních ústavech. Informační systém bude integrovanou součástí IISSP (Integrovaný informační systém Státní pokladny - řídící systém pro sestavování a realizaci státního rozpočtu). Obsahuje vybrané údaje přípravy a realizace dotačních a výdajových titulů nebo subtitulů, případně podmnožiny subtitulů a akcí (dále jen ”vstupní údaje“).
2. U akcí spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie předává vstupní údaje správce také do monitorovacího systému strukturálních fondů spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.
3. Účastník předloží v listinné a elektronické podobě vstupní údaje akce správci dle jeho pokynů. Ke zpracování vstupních údajů akce dosud neevidované v informačním systému je možné využít vstupní off-line formulář, který vygeneruje správce pro daný subtitul z informačního systému. K úpravě vstupních údajů akce již evidované v informačním systému je možné využít formulář, který vygeneruje správce z informačního systému v agendě Přehled projektů EDS/SMVS. Akce jsou po odeslání zařazeny do portálu systému, kde mají Typ projektu E0, nemají identifikační číslo a nemají vyplněné některé povinné položky. Po vyplnění Typu projektu z E0 na E1 se akce přesune do agendy Přehled projektů EDS/SMVS, kde může dále nabývat následujících stavů: (E0 Akce na portálu EDS/SMVS) E1 Akce se posuzuje, E2 Žádost vyhovující (určena k financování - zařazena do SR), E3 Žádost vyhovující (pod čarou), E4 Žádost nevyhovující.
4. Typy akcí mohou nabývat v informačním systému hodnot, viz údaje v příloze č. 5 tohoto pokynu.
5. Změny vstupních údajů v informačním systému průběžně provádí správce v resortní nebo pracovní databázi; převod dat z rezortní databáze do pracovní provádí resort, z pracovní do schválené databáze provádí převod dat odvětvoví pracovníci ministerstva zpravidla jednou týdně. Aktualizace dat pro čerpání prostředků prostřednictvím vybraných bank je prováděna denně z údajů schválené databáze. Odvětvový pracovník ministerstva tedy může po dohodě se správcem provést přesun do schválené databáze operativně dle potřeby.
6. Výdaje na financování programů celkem jsou závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu, jehož změnu lze provést jen rozpočtovým opatřením podle § 24 rozpočtových pravidel. Při přenosu do databáze ministerstva je nutné mít ve shodě databázi s ukazateli rozpočtu včetně profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů. Profilující nároky z nespotřebovaných výdajů, které vznikají nečerpáním prostředků běžného roku se po záznamu skutečnosti roku zapisují do řádku XXXXa, včetně minulého roku a programové (agregátní) do řádku XXXXb. Pokud nejsou u zdrojů nároky (řádky s „a“ nebo s „b“), tak nároky na těchto řádcích nevzniknou. V rámci programového financování a skutečností je možné vyplňovat pouze státní rozpočet (závazné ukazatele) nebo všechny řádky uvedené v bilanci akce. Při vyplňování skutečností nemusí být bilance akce vybilancována (tzn., nemusí se rovnat součet všech zdrojů a potřeb) a po překlopení aktuálního roku databáze se před vydáním řídícího dokumentu musí bilance vyrovnat.
7. Pokud nebude s ministerstvem (odvětvovými odbory) dohodnuto jinak, pracují správci na resortní části databáze spravované ministerstvem v tzv. on-line režimu. Tato část databáze je pak resortem převáděna do pracovní databáze a odvětvovými pracovníky ministerstva převáděna po ověření správnosti dat a jejich souladu s platnými ukazateli do schválené databáze. Všechny oficiální výstupy jsou prováděny ministerstvem výhradně ze schválené databáze a zasílají se do vybrané banky pouze údaje s platnými Pokyny k nastavení rozpočtového limitu a Příkazy. V případě tzv. dávkového zpracování dat bude postup upraven individuálně s příslušným správcem. Odpovědnost za správnost a aktuálnost vstupních údajů v informačním systému mají správci.
8. Z jakékoliv databáze nelze vyřadit akci, na kterou byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu. Správce nemůže bez předchozího souhlasu ministerstva (administrátora informačního systému na straně ministerstva) změnit identifikační číslo akce ani číselný kód programu (titulu nebo subtitulu).
9. V informačním systému je nutné, aby každý vystavený dokument ze systému (registrace akce, rozhodnutí, stanovení výdajů, závěrečné vyhodnocení akce, pokyn k nastavení rozpočtového limitu nebo příkaz k převodu prostředků na účet příjemce) měl vždy unikátní číslo jednací v rámci dané kapitoly.
Čl. 12
Společná ustanovení
Pro účely kontroly použití prostředků státního rozpočtu se všechny doklady a Zprávy o závěrečném vyhodnocení akce nebo programu archivují nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce nebo programu, pokud není jinými předpisy stanovena doba delší.
Čl. 13
Platnost metodického pokynu
1. Tento Pokyn je platný dnem vydání ve Finančním zpravodaji, t.j. 15. 6. 2010.
2. Dnem vydání tohoto Pokynu ve Finančním zpravodaji pozbývá platnosti Pokyn č. R 2-07.
Ing Bohdan Hejduk, v. r.
náměstek ministra
 
Příloha 1
Formuláře pro přípravu dokumentace programu
1.
Přehled formulářů pro přípravu dokumentace programu
P 09 310 Identifikační údaje a systém řízení programu
P 09 320 Harmonogram přípravy a realizace programu
P 09 340 Specifikace cílů programu
P 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování programu
D 09 310 Identifikační údaje a systém řízení dotačního titulu
D 09 320 Harmonogram přípravy a realizace dotačního titulu
D 09 340 Specifikace cílů dotačního titulu
D 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního titulu
V 09 310 Identifikační údaje a systém řízení výdajového titulu
V 09 320 Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu
V 09 340 Specifikace cílů výdajového titulu
V 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového titulu
D 09 210 Identifikační údaje a systém řízení dotačního subtitulu
D 09 220 Harmonogram přípravy a realizace dotačního subtitulu
D 09 240 Specifikace cílů dotačního subtitulu
D 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního subtitulu
V 09 210 Identifikační údaje a systém řízení výdajového subtitulu
V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace výdajového subtitulu
V 09 240 Specifikace cílů výdajového subtitulu
V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového subtitulu
Poznámka: Formuláře P 09 320, P 09 340, P 09 370, D 09 320, D 09 340, D 09 370, V 09 320, V 09 340, V 09 370, D 09 220, D 09 240, D 09 270, V 09 220, V 09 240 a V 09 270 jsou formuláře dynamické.
2.
Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu
 
Příloha 2
Formuláře pro evidenci akce (projektu) v informačním systému
1.
Přehled formulářů pro evidenci akce (projektu) v informačním systému
Formuláře pro EDS/ISPROFIN
S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)
S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)
S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)
S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
Formuláře pro SMVS/ISPROFIN
S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)
S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)
S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)
S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
Poznámka: Formuláře S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 160 jsou formuláře dynamické výběrem z číselníku
Zkratky:
EDS - Evidenční dotační systém - část Informačního systému programového financování pro dotace
SMVS - Správa majetku vlastnictví státu - část Informačního systému programového financování pro Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
2.
Vzory formulářů pro evidenci akce (projektu) v informačním systému


 
Příloha 3
Výstupy z informačního systému pořizované správcem programu
1.
Přehled výstupů z informačního systému pořizované správcem programu
Registrace akce (projektu)
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu
Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)
 
Příloha 4
Pokyny pro platební příkaz
Příloha č: ----- Smlouvy ------


Příkazce platby (kupující):
Název:
IČ:

Příjemce platby (prodávající):

Název / Jméno a příjmení:
IČ / rodné číslo:


Číslo projektu (Identifikační číslo EDS):


Zdroj a typ výdaje:
(uveďte dle Pokynu k nastavení rozpočtového limitu, například: SR kapitálové)

Částka:


Bankovní spojení příjemce platby:
Předčíslí:
Číslo účtu:
Kód banky:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Konstantní symbol:

Dne:

Podpis příkazce platby             Podpis příjemce platby
 
Příloha 5
Řídící dokumenty ISPROFIN EDS/SMVS
ISROFIN EDS
---------------------- -------------------------------------------- -------------------- --------------- Typ Řídící dokumentace Popis Přípustná forma Označení financování (zkratka typu) ---------------------- -------------------------------------------- -------------------- --------------- Registrace akce Registraci akce provádí správce rozpočtové Ex ante / Ex post EA1 / EP1 kapitoly dle § 12 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), po předchozí kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 13 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole, jako individuální příslib pro další přípravu projektu. Registrace akce Registraci akce (změna) provádí správce Ex ante / Ex post EA2 / EP2 (změna) rozpočtové kapitoly dle § 12 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), po předchozí kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 13 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole, jako individuální příslib pro další přípravu projektu. Registrace akce U financování akcí ex ante může Ex ante EA3 a Rozhodnutí o provést správce rozpočtové kapitoly poskytnutí dotace současně registraci akce dle § 12 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla) a po předchozí kontrole podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole, jako individuální příslib pro další přípravu akce. Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., po předchozí kontrole výše rozpočtového závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Použije se i v případě dílčích úhrad dle rozhodnutí a změn rozhodnutí. Rozhodnutí o Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává Ex ante / Ex post EA4 / EP4 poskytnutí dotace poskytovatel dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), po předchozí kontrole výše rozpočtového závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 14 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Použije se i v případě dílčích úhrad dle rozhodnutí a změn rozhodnutí. Rozhodnutí o Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) Ex ante/ Ex post EA5 / EP6 poskytnutí dotace vydává poskytovatel dle § 14 zákona č. (změna) 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), po předchozí kontrole výše rozpočtového závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 14 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Použije se i v případě dílčích úhrad dle rozhodnutí a změn rozhodnutí. Závěrečné vyhodnocení Vydává správce rozpočtové kapitoly dle Ex ante / Ex post EA8 / EP8 akce § 6 vyhláškyč. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, po kontrole předložených dokladů od účastníka programu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole a náležitostí stanovených § 6 vyhlášky č.560/2006 Sb. ---------------------- -------------------------------------------- -------------------- --------------- ISPROFIN SMVS ---------------------- -------------------------------------------- -------------------- --------------- Registrace akce Registraci akce provádí správce rozpočtové Ex ante EA1 kapitoly dle § 12 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.,(rozpočtová pravidla), po předchozí kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 13 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole, jako individuální příslib pro další přípravu projektu. Registrace akce Registraci akce (změna) provádí správce Ex ante EA2 (změna) rozpočtové kapitoly dle § 12 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.,(rozpočtová pravidla), po předchozí kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., §13 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole, jako individuální příslib pro dal- ší přípravu projektu. Registrace akce U financování akcí ex ante může Ex ante EA3a a Rozhodnutí o provést správce rozpočtové kapitoly poskytnutí dotace současně registraci akce dle § 12 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), a po předchozí kontrole podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole, jako individuální příslib pro další přípravu akce. Vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., po předchozí kontrole výše rozpočtového závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Použije se i v případě dílčích úhrad dle rozhodnutí a změn rozhodnutí. Registrace akce a U financování akcí ex ante může Ex ante EA3b Stanovení výdajů na provést správce rozpočtové kapitoly financování akce současně registraci akce dle § 12 odst. 5 organizační složky zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová státu pravidla), po předchozí kontrole podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole, jako individuální příslib pro další přípravu akce. Vydat Stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu dle § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a po předchozí kontrole výše rozpočtového závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Použije se i v případě dílčích úhrad dle rozhodnutí a změn rozhodnutí. Rozhodnutí o Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává Ex ante EA4a poskytnutí dotace poskytovatel dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), a po předchozí kontrole výše rozpočtového závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 14 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Použije se i v případě dílčích úhrad dle rozhodnutí a změn rozhodnutí. Stanovení výdajů na Správce rozpočtové kapitoly stanoví Ex ante EA4b financování akce výdaje na financování akce (projektu) organizační složky organizační složky státu dle § 5 odst. státu 1 písm. c) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a po předchozí kontrole výše rozpočtového závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., §14 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Použije se i v případě dílčích úhrad dle rozhodnutí a změn rozhodnutí. Rozhodnutí o Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) Ex ante EA6a poskytnutí dotace vydává poskytovatel dle § 14 zákona č. (změna) 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), a po předchozí kontrole výše rozpočtového závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 14 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Použije se i v případě dílčích úhrad dle rozhodnutí a změn rozhodnutí. Stanovení výdajů na Správce rozpočtové kapitoly stanoví Ex ante EA6b financování akce výdaje na financování akce organizační organizační složky složky státu dle § 5 odst. 1 písm. c) státu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního (změna) rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a po předchozí kontrole výše rozpočtového závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., § 14 prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole. Použije se i v případě dílčích úhrad dle rozhodnutí a změn rozhodnutí. Závěrečné vyhodnocení Vydává správce programu dle § 6 Ex ante EA 8 akce vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, po kontrole předložených dokladů od účastníka programu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole a náležitostí stanovených § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., v platném znění. ---------------------- -------------------------------------------- -------------------- ---------------
 
Příloha 6
Přehled řádků bilance akce
použité zkratky:
IISSP
Integrovaný informační systém státní pokladny
ICT
informační a komunikační technologie
NFV
návratná finanční výpomoc
NNV
nároky z nespotřebovaných výdajů
OSFA
kapitola Operace státních finančních aktiv
OSS
organizační složka státu
PPP
Partnerství veřejného a soukromého sektoru
ČKA
Česká konsolidační agentura
ČMZRB
Českomoravská záruční a rozvojová banka
ČD
České dráhy
EHP
Evropský hospodářský prostor
EU
Evropská unie
VDS
výdaje a dotace ze státního rozpočtu
VPS
kapitola Všeobecná pokladní správa
SD
kapitola Státní dluh
ISPA
předvstupní fond EU
PHARE
předvstupní fond EU
SAPARD
předvstupní fond EU

Souhrn finančních potřeb a zdrojů projektu
Neinvestiční bilance projektu
501s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu Obsahuje náklady na zpracování investičního záměru. 5011 Náklady dokumentace projektu Obsahuje náklady na pořízení dokumentace pro územní a stavební řízení podle stavebního řádu a dokumentace skutečného provedení stavby. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu Obsahuje náklady služeb podle mandátních smluv, kdy se investorská organizace nechá zastupovat ve stavebním řízení, ve výkonu stavebního dozoru, v zabezpečení přípravy výběrových řízení apod. v případech, kdy jde o činnosti zabezpečující pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku. 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu Obsahuje vlastní náklady přípravy a realizace akce 5019 Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu Obsahuje náklady nezahrnuté do výše uvedených řádků. 503s Mzdové náklady a povinné pojistné 5030 Mzdové náklady a platy Obsahuje mzdové a ostatní osobní náklady, platy zaměstnanců, odstupné, odchodné a náhrady mezd a platů. 5031 Ostatní platby za provedenou práci 5032 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Obsahuje povinné pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem. 5039 Jiné mzdové náklady a povinné pojistné 505s Náklady na materiál, vodu a energie 5050 Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku) 5051 Náklady na studenou vodu 5052 Náklady na teplo 5053 Náklady na plyn 5054 Náklady na elektrickou energii 5055 Náklady na pevná paliva 5056 Náklady na pohonné hmoty a maziva 5057 Náklady na teplou vodu 5058 Náklady na ostatní paliva a energie 507s Náklady na nákup služeb 5070 Náklady na služby pošt 5071 Náklady na telekomunikační a radiokomunikační služby 5072 Náklady na služby bankovních ústavů 5073 Náklady na nájemné 5074 Náklady na nájemné za půdu 5075 Náklady na konzultační, poradenské a právní služby 5076 Náklady na školení a vzdělávání 5077 Náklady na služby zpracování dat 5078 Náklady na služby ostatní výše neuvedené 509s Náklady budov a staveb 5090 Náklady pořízení stavebních objektů Obsahuje náklady na drobné objekty nezařazované do majetku 5091 Náklady obnovy stavebních objektů Obsahuje náklady údržby a oprav stavební části staveb tj. činností, kterými se udržuje tento hmotný majetek v provozuschopném stavu (neprovádí se jeho zhodnocení). 5093 Náklady obnovy provozních souborů ICT 5095 Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT 5099 Jiné náklady stavební a technologické části staveb 511s Náklady na stroje, zařízení a inventář 5110 Náklady pořízení dopravních prostředků Obsahuje neinvestiční náklady na pořízení všech druhů dopravních prostředků. 5111 Náklady obnovy dopravních prostředků Obsahuje neinvestiční náklady na opravy a údržbu všech druhů dopravních prostředků. 5112 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT Obsahuje neinvestiční náklady na pořízení hardware a ostatních zařízení výpočetních a informačních systémů. 5113 Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT Obsahuje neinvestiční náklady na opravy a údržbu hardware a ostatních zařízení výpočetních a informačních systémů. 5114 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT Obsahuje neinvestiční náklady pořízení technologické části staveb kromě ICT. 5115 Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT Obsahuje náklady údržby a oprav technologické části staveb tj. činností, kterými se udržuje tento hmotný majetek v provozuschopném stavu (neprovádí se jeho zhodnocení). 5116 Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů 5117 Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů 5119 Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář 513s Náklady na nehmotný majetek 5130 Náklady pořízení programového vybavení Obsahuje neinvestiční náklady na pořízení programového vybavení (software) výpočetních a informačních systémů. 5131 Náklady obnovy programového vybavení Obsahuje neinvestiční náklady na obnovu programového vybavení (software) výpočetních a informačních systémů. 5132 Náklady na ocenitelná práva 5133 Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti 5139 Jiné náklady na nehmotný majetek Obsahuje neinvestiční náklady vynaložené na pořízení a obnovu ocenitelných průmyslových, autorských a jiných práv, výsledků výzkumné a obdobné činnosti. 515s Ostatní náklady realizace projektu 5154 Úroky z úvěrů bez státní záruky Obsahuje úrokové náklady neinvestičních úvěrů a úrokové náklady hrazené před a po dokončení akce. 5155 Úroky z úvěrů se státní zárukou Obsahuje úrokové náklady úvěrů, na které poskytla záruku vláda. 5156 Úroky z dodavatelských úvěrů Obsahuje úrokové náklady dodavatelských úvěrů, pokud jsou specifikovány v příslušné smlouvě. 5157 Náklady na nákup akcií a majetkových podílů 5159 Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu 517s Rezerva v nákladech 5170 Rezerva na změny věcné 5171 Rezerva na změny cenové 5172 Rezerva na kursové vlivy 5179 Jiný než výše uvedený druh rezervy 519s Splátky návratných finanční výpomocí (NFV) ze stát. rozpočtu 5190 Splátky NFV 521s Splátky úvěrů se stát. zárukou určených nevládnímu sektoru 5210 Splátky úvěrů se stát. zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 5211 Splátky úvěrů se stát. zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 5219 Splátky úvěrů se stát. zárukou přijaté jinými než uvedenými subjekty 523s Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP 5230 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru 5231 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem 5232 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí 5239 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru 525s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 5250 Splátky úvěrů bez stát. záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 5251 Splátky úvěrů bez stát. záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 5259 Splátky úvěrů bez stát. záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty 527s Ostatní finanční potřeby 5270 Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci 5271 Splátky dodavatelských úvěrů 5279 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 529s Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení 5290 Splátky jistin úvěrů se stát. zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) 5291 Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD 5292 Splátky jistin úvěrů se stát. zárukou přijatých jinými subjekty 5293 Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) 5294 Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD 5295 Úroky z úvěrů se stát. zárukou přijatých jinými subjekty 5299 Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry 531s Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou 5310 Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou 5311 Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou 5319 Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR 551s Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru 5510 Úvěry se stát. zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 5511 Úvěry se stát. zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 5512 Úvěry se stát. zárukou zpět. čerpání. 5513 Úvěry se stát. zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty 553s Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru 5530 Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA) 5531 Úvěry se státní zárukou přijaté ČD 5539 Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům 555s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) 5550 NFV - rozpočet kapitoly správce programu Obsahuje neinvestiční výdaje kapitoly správce programu obsažené ve schváleném rozpočtu, včetně jeho úprav rozpočtovými opatřeními. 5550a NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu. 5550b NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 5550v NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 5551 NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA Obsahuje neinvestiční výdaje převedené z kapitoly OSFA rozpočtovým opatřením. 5551a NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků OSFA na projektu. 5551b NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 5551v NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA - NFV - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 5552 NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU Obsahuje neinvestiční výdaje kryté zdroji strukturálních fondů. 5552a NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu krytých zdroji strukturálních fondů. 5552b NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytých zdroji strukturálních fondů. 5552v NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 5553 NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Obsahuje neinvestiční výdaje kryté zdroji Fondu soudržnosti EU. 5553a NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu krytého zdroji Fondu soudržnosti EU 5553b NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji Fondu soudržnosti EU 5553v NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 5554 NFV - použití zdrojů jiných fondů EU Obsahuje neinvestiční výdaje kryté zdroji jinými fondy EU. 5555 NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů Obsahuje neinvestiční výdaje kryté zdroji Finančních mechanismů. 5555a NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu krytého zdroji Finančních mechanismů. 5555b NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji Finančních mechanismů. 5555v NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 5556 NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS 5559 NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů 557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 5570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu Obsahuje neinvestiční výdaje kapitoly správce programu obsažené ve schváleném rozpočtu, včetně jeho úprav rozpočtovými opatřeními. 5570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu. 5570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 5570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 5571 VDS - převody z kapitoly OSFA Obsahuje neinvestiční výdaje převedené z kapitoly OSFA rozpočtovým opatřením. 5571a VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků kapitoly OSFA na projektu. 5571b VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/titulu 5571v VDS - převody z kapitoly OSFA - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda 5572 VDS - převody z kapitoly VPS Obsahuje neinvestiční výdaje převedené z kapitoly VPS rozpočtovým opatřením. 5572a VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků VPS na projektu. 5572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 5572v VDS - převody z kapitoly VPS - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 5573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Obsahuje neinvestiční výdaje kryté zdroji strukturálních fondů. 5573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu krytého zdroji strukturálních fondů EU. 5573b VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji strukturálních fondů EU. 5573v VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 5574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Obsahuje neinvestiční výdaje kryté zdroji Fondu soudržnosti. 5574a VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu krytého zdroji Fondu soudržnosti. 5574b VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji Fondu soudržnosti. 5574v VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda 5575 VDS - použití zdrojů jiných fondů EU Obsahuje neinvestiční výdaje kryté zdroji jinými fondy EU. 5576 VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů Obsahuje neinvestiční výdaje kryté zdroji Finančních mechanismů. 5576a VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu krytého zdroji Finančních mechanismů. 5576b VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji Finančních mechanismů. 5576v VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 5577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 5578 VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů 5579 VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů 557J VDS - převody z kapitoly SD Obsahuje neinvestiční výdaje převedené z kapitoly SD rozpočtovým opatřením. 557Ja VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu Obsahuje neinvestiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků kapitoly SD na projektu. 557Jb VDS - převody z kapitoly SD - NNV programu/titulu Obsahuje neinvestiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 557Jv VDS - převody z kapitoly SD - vázání prostředků Obsahuje neinvestiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 559s RF - celkem 5595 RF - ostatní 5596 RF - rozpočet kapitoly správce programu 5597 RF - použití zdrojů strukturálních fondů EU 5598 RF - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 5599 RF - použití zdrojů Finančních mechanizmů 561s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) 5610 VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA) 5611 VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČD 5612 VPS - realizace státních záruk jiných subjektů 5613 VPS - zdroje určené pro územní rozpočty 5614 VPS - zdroje určené pro státní fondy 5615 VPS - vládní rozpočtová rezerva 5619 VPS - jiné účelově určené položky 563s Zdroje kapitoly Operace státních fin. aktiv (OSFA) 5630 OSFA - úvěry přijaté Českou republikou 5631 OSFA - převody z Fondu národního majetku 5632 OSFA - zdroje určené specielními zákony Obsahuje neinvestiční výdaje převáděné do kapitol rozpočtovým opatřením. 5639 OSFA - jiné účelově určené položky 565s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 5650 SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů přijatých ČR 5659 SD - jiné výše neuvedené zdroje Obsahuje neinvestiční výdaje převáděné do kapitol rozpočtovým opatřením. 566s Předpokládané zdroje financování 5660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK Obsahuje neinvestiční výdaje převáděné do kapitol rozpočtovým opatřením. 567s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 5670 Použití prostředků Fondu reprodukce majetku 5679 Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu Obsahuje neinvestiční výdaje účastníka pro financování spoluúčasti na realizaci projektů. 569s Úvěry poskytnuté bez státní záruky 5690 Úvěry bez stát. záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 5691 Úvěry bez stát. záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 5699 Úvěry bez stát. záruky přijaté jinými než výše uvedenými subjekty 571s Dotace z územních rozpočtů 5710 Dotace z rozpočtu obce 5711 Jiné dotace z ÚSC 5712 Dotace z rozpočtu kraje 573s Dotace poskytnuté ze státních fondů 5730 Dotace ze Státního fondu životního prostředí 5731 Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 5732 Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení 5739 Dotace z jiných státních fondů 575s Jiné zdroje tuzemské 5750 Příspěvky přijaté na sdruženou akci 5751 Dodavatelské úvěry 5759 Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené 577s Dotace z fondů EU programovací období 2004-2006 5771 Dotace z fondu PHARE 5772 Dotace z fondu SAPARD 5773 Dotace z fondu ISPA 579s Dotace poskytnuté z fondů EU 5791 Dotace z fondu soudržnosti EU 5792 Dotace ze strukturálních fondů EU 5793 Dotace z jiných zdrojů fondů EU 5794 Dotace z fondu pro regionální rozvoj EU 5795 Dotace z evropského sociálního fondu EU 5796 Dotace z kohezního fondu EU 5797 RF - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 581s Dotace z fondů NATO 5810 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice 5819 Dotace z jiných fondů NATO 583s Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí 5830 Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi 5831 Dotace poskytnuté ze zahraničí nevládními organizacemi 5839 Jiné než výše uvedené dotace ze zahraničí 585s Návratné finanční výpomoci z EU (NFV) 5853 NFV - ze zdrojů fondu PHARE 5854 NFV - ze zdrojů fondu SAPARD 5855 NFV - ze zdrojů fondu ISPA 5856 NFV - ze zdrojů fondu pro regionální rozvoj EU 5857 NFV - ze zdrojů evropského sociálního fondu EU 5858 NFV - ze zdrojů kohezního fondu EU
Investiční bilance projektu
601s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu Obsahuje náklady na zpracování investičního záměru. 6011 Náklady dokumentace projektu Obsahuje náklady na pořízení dokumentace pro územní a stavební řízení podle stavebního řádu nebo jiných předpisů a dokumentace skutečného provedení stavby. 6012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu Obsahuje náklady služeb podle mandátních smluv, kdy se investorská organizace nechá zastupovat ve stavebním řízení, ve výkonu stavebního dozoru, v zabezpečení přípravy výběrových řízení apod. v případech, kdy jde o činnosti zabezpečující pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku. 6013 Náklady na výkup nemovitého majetku Obsahuje náklady na výkup pozemků, které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby, tj. stavba bude na pozemku umístěna. 6014 Náklady inženýrské činnosti projektu Obsahuje vlastní náklady na zabezpečení inženýrské činnosti. 6019 Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu Obsahuje náklady, které se nedají jinde zařadit, např. náklady na architektonické a urbanistické soutěže, náklady na výběrová řízení při zadávání inženýrských činností, vypracování projektové dokumentace staveb, strojů a zařízení apod. Uvádí se rovněž náklady na geologické průzkumy, poplatky za vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení apod. 609s Náklady budov a staveb 6090 Náklady pořízení stavebních objektů Obsahuje náklady pořízení nových stavebních objektů uvedených ve schválené dokumentaci stavby. Stavbou se rozumí pořízení a technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku účtové tř. 021 budovy, haly a stavby. 6091 Náklady obnovy stavebních objektů Obsahuje náklady na technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku účtové tř. 021 budovy, haly a stavby. 6092 Náklady pořízení provozních souborů ICT Obsahuje náklady pořízení provozních souborů informačních a komunikačních technologií uvedených ve schválené dokumentaci stavby. 6093 Náklady obnovy provozních souborů ICT Obsahuje náklady na technické zhodnocení provozních souborů informačních a komunikačních technologií uvedených ve schválené dokumentaci stavby. 6094 Náklady pořízení provozních souborů jiných než ICT Obsahuje náklady pořízení souhrnu všech provozních souborů uvedených ve schválené dokumentaci stavby kromě ICT. 6095 Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT Obsahuje náklady na technické zhodnocení všech provozních souborů uvedených ve schválené dokumentaci stavby kromě ICT. 6096 Náklady na zajištění dodávek energií 6097 Náklady úplatného převodu nemovitého majetku Obsahuje náklady na úplatné převody nemovitostí, které jsou nezbytnou podmínkou realizace stavby, tj. vykoupené budovy a stavby budou odstraněny. 6099 Jiné náklady stavební a technologické části staveb Obsahuje náklady, které se nedají jinde zařadit. 611s Náklady na stroje, zařízení a inventář 6110 Náklady pořízení dopravních prostředků 6111 Náklady obnovy dopravních prostředků Obsahuje náklady na technické zhodnocení dopravních prostředků. 6112 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT Obsahuje náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení pro informační a komunikační technologie. 6113 Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT Obsahuje náklady na technické zhodnocení strojů, přístrojů a zařízení pro informační a komunikační technologie. 6114 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT 6115 Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT 6116 Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů 6117 Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů Obsahuje náklady na technické zhodnocení uměleckých děl a předmětů. 6119 Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář Obsahuje náklady, které se nedají jinde zařadit. 613s Náklady na nehmotný majetek 6130 Náklady pořízení programového vybavení Obsahuje náklady na pořízení programového vybavení (software) výpočetních a informačních systémů. 6131 Náklady obnovy programového vybavení Obsahuje náklady na technické zhodnocení programového vybavení (software) výpočetních a informačních systémů. 6132 Náklady na ocenitelná práva Obsahuje náklady na pořízení ocenitelných průmyslových, autorských a jiných práv. 6133 Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti Obsahuje náklady vynaložené na pořízení výsledků výzkumné a obdobné činnosti. 6139 Jiné náklady na nehmotný majetek Obsahuje náklady, které se nedají jinde zařadit. 615s Ostatní náklady realizace projektu 6150 Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů 6151 Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy 6152 Náklady úplatného převodu pozemků Obsahuje náklady na pozemky k jinému účelu, než je uvedeno v řádku 6097. 6153 Náklady úplatného převodu budov a staveb Obsahuje náklady na budovy a stavby k jinému účelu, než je uvedeno v řádku 6097. 6154 Úroky z úvěrů bez státní záruky 6155 Úroky z úvěrů se státní zárukou 6156 Úroky z dodavatelských úvěrů Obsahuje úrokové náklady dodavatelských úvěrů, pokud jsou specifikovány v příslušné smlouvě. 6157 Náklady na nákup akcií a majetkových podílů 6159 Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu 617s Rezerva v nákladech 6170 Rezerva na změny věcné 6171 Rezerva na změny cenové 6172 Rezerva na kursové vlivy 6179 Jiný než výše uvedený druh rezervy 619s Splátky návratných finanční výpomocí (NFV) ze stát. rozpočtu 6190 Splátky NFV 621s Splátky úvěrů se stát. zárukou určených nevládnímu sektoru 6210 Splátky úvěrů se stát. zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 6211 Splátky úvěrů se stát. zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 6219 Splátky úvěrů se stát. zárukou přijaté jinými než uveden 623s Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP 6230 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru 6231 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem 6232 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí 6239 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru 625s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 6250 Splátky úvěrů bez stát. záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 6251 Splátky úvěrů bez stát. záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 6259 Splátky úvěrů bez stát. záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty 627s Ostatní finanční potřeby 6270 Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci Obsahuje příspěvky poskytované na základě smlouvy o sdružení prostředků k pořízení nebo technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. 6271 Splátky dodavatelských úvěrů 6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 629s Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení 6290 Splátky jistin úvěrů se stát. zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) 6291 Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD 6292 Splátky jistin úvěrů se stát. zárukou přijatých jinými subjekty 6293 Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) 6294 Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD 6295 Úroky z úvěrů se stát. zárukou přijatých jinými subjekty 6299 Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry 631s Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou 6310 Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou 6311 Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou 6319 Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR 651s Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru 6510 Úvěry se stát. zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 6511 Úvěry se stát. zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 6513 Úvěry se stát. zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty 653s Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru 6530 Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA) 6531 Úvěry se státní zárukou přijaté ČD 6539 Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům 655s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) 6550 NFV - rozpočet kapitoly správce programu Obsahuje investiční výdaje kapitoly správce programu obsažené ve schváleném rozpočtu, včetně jeho úprav rozpočtovými opatřeními. 6550a NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu. 6550b NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 6550v NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 6551 NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA Obsahuje investiční výdaje převedené z kapitoly OSFA rozpočtovým opatřením. 6551a NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků OSFA na projektu. 6551b NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 6551v NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 6552 NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU Obsahuje investiční výdaje kryté zdroji strukturálních fondů. 6552a NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků na projektu krytého zdroji strukturálních fondů EU. 6552b NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji strukturálních fondů EU. 6552v NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda 6553 NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Obsahuje investiční výdaje kryté zdroji Fondu soudržnosti. 6553a NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků na projektu krytého zdroji Fondu soudržnosti. 6553b NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji Fondu soudržnosti. 6553v NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 6554 NFV - použití zdrojů jiných fondů EU Obsahuje investiční výdaje kryté zdroji jinými fondy EU. 6555 NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů Obsahuje investiční výdaje kryté zdroji Finančních mechanismů. 6555a NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků na projektu krytého zdroji Finančních mechanismů. 6555b NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji Finančních mechanismů. 6555v NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda 6556 NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS Obsahuje investiční prostředky ze zdrojů uvedených § 50 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších změn. Jde o prostředky, které se zúčtovávají s účty, ze kterých byly poskytnuty. 6559 NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů 657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 6570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu Obsahuje investiční výdaje kapitoly správce programu obsažené ve schváleném rozpočtu, včetně jeho úprav rozpočtovými opatřeními. 6570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním rozpočtu projektu. 6570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 6570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 6571 VDS - převody z kapitoly OSFA Obsahuje investiční výdaje převedené z kapitoly OSFA rozpočtovým opatřením. 6571a VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků OSFA na projektu. 6571b VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 6571v VDS - převody z kapitoly OSFA - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda 6572 VDS - převody z kapitoly VPS Obsahuje investiční výdaje převedené z kapitoly VPS rozpočtovým opatřením. 6572a VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků VPS na projektu. 6572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 6572v VDS - převody z kapitoly VPS - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 6573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Obsahuje investiční výdaje kryté zdroji strukturálních fondů. 6573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků na projektu krytého zdroji strukturálních fondů EU. 6573b VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji strukturálních fondů EU. 6573v VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 6574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Obsahuje investiční výdaje kryté zdroji Fondu soudržnosti. 6574a VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků na projektu krytého zdroji Fondu soudržnosti. 6574b VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji Fondu soudržnosti. 6574v VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 6575 VDS - použití zdrojů jiných fondů EU Obsahuje investiční výdaje kryté zdroji jinými fondy EU. 6576 VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů Obsahuje investiční výdaje kryté zdroji Finančních mechanismů. 6576a VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků na projektu krytého zdroji Finančních mechanismů. 6576b VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu krytého zdroji Finančních mechanismů. 6576v VDS - použití zdrojů Finančních mechanizmů - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 6577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS Obsahuje investiční prostředky ze zdrojů uvedených § 50 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších změn. Jde o prostředky, které se zúčtovávají s účty, ze kterých byly poskytnuty. 6578 VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů 6579 VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů 657J VDS - převody z kapitoly SD Obsahuje investiční výdaje převedené z kapitoly SD rozpočtovým opatřením. 657Ja VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu Obsahuje investiční výdaje vzniklé nečerpáním prostředků SD na projektu. 657Jb VDS - převody z kapitoly SD - NNV programu/titulu Obsahuje investiční výdaje, vzniklé nečerpáním programu/ titulu. 657Jv VDS - převody z kapitoly SD - vázání prostředků Obsahuje investiční prostředky, o jejichž vázání rozhodla vláda. 659s RF - celkem 6595 RF - ostatní 6596 RF - rozpočet kapitoly správce programu 6597 RF - použití zdrojů strukturálních fondů EU 6598 RF - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 6599 RF - použití zdrojů EHP/Norsko 661s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) 6610 VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA) 6611 VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČD 6612 VPS - zdroje určené pro územní rozpočty 6613 VPS - zdroje určené pro státní fondy 6614 VPS - vládní rozpočtová rezerva 6615 VPS - vládní rozpočtová rezerva 6619 VPS - jiné účelově určené položky 663s Zdroje kapitoly Operace státních fin. aktiv (OSFA) 6630 OSFA - úvěry přijaté Českou republikou 6631 OSFA - převody z Fondu národního majetku 6632 OSFA - zdroje určené specielními zákony Obsahuje neinvestiční výdaje převáděné do kapitol rozpočtovým opatřením. 6639 OSFA - jiné účelově určené položky 665s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 6650 SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů 6659 SD - jiné výše neuvedené zdroje Obsahuje neinvestiční výdaje převáděné do kapitol rozpočtovým opatřením. 666s Předpokládané zdroje financování 6660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK Obsahuje neinvestiční výdaje převáděné do kapitol rozpočtovým opatřením. 667s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 6670 Použití prostředků Fondu reprodukce majetku 6679 Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu Obsahuje neinvestiční výdaje účastníka pro financování spoluúčasti na realizaci projektů. 669s Úvěry poskytnuté bez státní záruky 6690 Úvěry bez stát. záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 6691 Úvěry bez stát. záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 6699 Úvěry bez stát. záruky přijaté jinými než výše uvedenými subjekty 671s Dotace z územních rozpočtů 6710 Dotace z rozpočtu obce 6711 Jiné dotace z ÚSC 6712 Dotace z rozpočtu kraje 673s Dotace poskytnuté ze státních fondů 6730 Dotace ze Státního fondu životního prostředí 6731 Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 6732 Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení 6739 Dotace z jiných státních fondů 675s Jiné zdroje tuzemské 6750 Příspěvky přijaté na sdruženou akci 6751 Dodavatelské úvěry 6759 Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené 677s Dotace z fondů EU programovací období 2004-2006 6771 Dotace z fondu PHARE 6772 Dotace z fondu SAPARD 6773 Dotace z fondu ISPA 679s Dotace poskytnuté z fondů EU 6791 Dotace z fondu soudržnosti EU 6792 Dotace ze strukturálních fondů EU 6793 Dotace z jiných fondů EU 6794 Dotace z fondu pro regionální rozvoj EU 6795 Dotace z evropského sociálního fondu EU 6796 Dotace z kohezního fondu EU 6797 Dotace ze zdrojů EHP/Norsko Obsahuje neinvestiční výdaje převáděné do kapitol rozpočtovým opatřením. 681s Dotace z fondů NATO 6810 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice 6819 Dotace z jiných fondů NATO Obsahuje neinvestiční výdaje převáděné do kapitol rozpočtovým opatřením. 683s Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí 6830 Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi 6831 Dotace poskytnuté ze zahraničí nevládními organizacemi 6839 Jiné než výše uvedené dotace ze zahraničí 685s Návratné finanční výpomoci z EU (NFV) 6853 NFV - ze zdrojů fondu PHARE 6854 NFV - ze zdrojů fondu SAPARD 6855 NFV - ze zdrojů fondu ISPA 6856 NFV - ze zdrojů fondu pro regionální rozvoj EU 6857 NFV - ze zdrojů evropského sociálního fondu EU 6858 NFV - ze zdrojů kohezního fondu EU
Bilance projektu celkem
701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 7010 Náklady dokumentace k registraci projektu 7011 Náklady dokumentace projektu 7012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 7013 Náklady na výkup nemovitého majetku 7014 Náklady inženýrské činnosti projektu 7019 Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu 703s Mzdové náklady a povinné pojistné 7030 Mzdové náklady a platy 7031 Ostatní platby za provedenou práci 7032 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7039 Jiné mzdové náklady a povinné pojistné 705s Náklady na materiál, vodu a energie 7050 Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku) 7051 Náklady na studenou vodu 7052 Náklady na teplo 7053 Náklady na plyn 7054 Náklady na elektrickou energii 7055 Náklady na pevná paliva 7056 Náklady na pohonné hmoty a maziva 7057 Náklady na teplou vodu 7058 Náklady na ostatní paliva a energie 707s Náklady na nákup služeb 7070 Náklady na služby pošt 7071 Náklady na telekomunikační a radiokomunikační služby 7072 Náklady na služby bankovních ústavů 7073 Náklady na nájemné 7074 Náklady na nájemné za půdu 7075 Náklady na konzultační, poradenské a právní služby 7076 Náklady na školení a vzdělávání 7077 Náklady na služby zpracování dat 7078 Náklady na služby ostatní výše neuvedené 709s Náklady budov a staveb 7090 Náklady pořízení stavebních objektů 7091 Náklady obnovy stavebních objektů 7092 Náklady pořízení provozních souborů ICT 7093 Náklady obnovy provozních souborů ICT 7094 Náklady pořízení provozních souborů jiných než ICT 7095 Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT 7096 Náklady na zajištění dodávek energií 7097 Náklady úplatného převodu nemovitého majetku 7099 Jiné náklady stavební a technologické části staveb 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 7110 Náklady pořízení dopravních prostředků 7111 Náklady obnovy dopravních prostředků 7112 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT 7113 Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT 7114 Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT 7115 Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT 7116 Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů 7117 Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů 7119 Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář 713s Náklady na nehmotný majetek 7130 Náklady pořízení programového vybavení 7131 Náklady obnovy programového vybavení 7132 Náklady na ocenitelná práva 7133 Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti 7139 Jiné náklady na nehmotný majetek 715s Ostatní náklady realizace projektu 7150 Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů 7151 Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy 7152 Náklady úplatného převodu pozemků 7153 Náklady úplatného převodu budov a staveb 7154 Úroky z úvěrů bez státní záruky 7155 Úroky z úvěrů se státní zárukou 7156 Úroky z dodavatelských úvěrů 7157 Náklady na nákup akcií a majetkových podílů 7159 Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu 717s Rezerva v nákladech 7170 Rezerva na změny věcné 7171 Rezerva na změny cenové 7172 Rezerva na kursové vlivy 7179 Jiný než výše uvedený druh rezervy 719s Splátky návratných finanční výpomocí (NFV) ze státního rozpočtu 7190 Splátky NFV 721s Splátky úvěrů se stát. zárukou určených nevládnímu sektoru 7210 Splátky úvěrů se stát. zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 7211 Splátky úvěrů se stát. zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 7219 Splátky úvěrů se stát. zárukou přijaté jinými než uvedenými subjekty 723s Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP 7230 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru 7231 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem 7232 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí 7239 Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru 725s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky 7250 Splátky úvěrů bez stát. záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 7251 Splátky úvěrů bez stát. záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 7259 Splátky úvěrů bez stát. záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty 727s Ostatní finanční potřeby 7270 Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci 7271 Splátky dodavatelských úvěrů 7279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 729s Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení 7290 Splátky jistin úvěrů se stát. zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) 7291 Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD 7292 Splátky jistin úvěrů se stát. zárukou přijatých jinými subjekty 7293 Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA) 7294 Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD 7295 Úroky z úvěrů se stát. zárukou přijatých jinými subjekty 7299 Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry 731s Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou 7310 Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou 7311 Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou 7319 Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR 751s Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru 7510 Úvěry se stát. zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 7511 Úvěry se stát. zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 7512 Úvěry se stát. zárukou zpět. čerp. 7513 Úvěry se stát. zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty 753s Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru 7530 Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA) 7531 Úvěry se státní zárukou přijaté ČD 7539 Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům 755s Návratné finanční výpomoci (NFV) 7550 NFV - rozpočet kapitoly správce programu 7550a NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 7550b NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 7550v NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 7551 NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA 7551a NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA - NNV projektu 7551b NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA - NNV programu/titulu 7551v NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA - vázání prostředků 7552 NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU 7552a NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 7552b NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu 7552v NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU - vázání prostředků 7553 NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 7553a NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV projektu 7553b NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu 7553v NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků 7554 NFV - použití zdrojů jiných fondů EU 7555 NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů 7555a NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV projektu 7555b NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu 7555v NFV - použití zdrojů Finančních mechanizmů- vázání prostředků 7556 NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS 7559 NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 7571 VDS - převody z kapitoly OSFA 7571a VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu 7571b VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu 7571v VDS - převody z kapitoly OSFA - vázání prostředků 7572 VDS - převody z kapitoly VPS 7572a VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu 7572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu 7572v VDS - převody z kapitoly VPS - vázání prostředků 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 7573b VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu 7573v VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - vázání prostředků 7574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 7574a VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV projektu 7574b VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu 7574v VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků 7575 VDS - použití zdrojů jiných fondů EU 7576 VDS - použití zdrojů EHP/Norsko 7576a VDS - použití zdrojů EHP/Norsko - NNV projektu 7576b VDS - použití zdrojů EHP/Norsko - NNV programu/titulu 7576v VDS - použití zdrojů EHP/Norsko - vázání prostředků 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředkůOSS 7578 VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů 7579 VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů 757J VDS - převody z kapitoly SD 757Ja VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu 757Jb VDS - převody z kapitoly SD - NNV programu/titulu 757Jv VDS - převody z kapitoly SD - vázání prostředků 759s RF - celkem 7595 RF - ostatní 7596 RF - rozpočet kapitoly správce programu 7597 RF - použití zdrojů strukturálních fondů EU 7598 RF - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 7599 RF - použití zdrojů EHP/Norsko 761s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) 7610 VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA) 7611 VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČD 7612 VPS - realizace státních záruk jiných subjektů 7613 VPS - zdroje určené pro územní rozpočty 7614 VPS - zdroje určené pro státní fondy 7615 VPS - vládní rozpočtová rezerva 7619 VPS - jiné účelově určené položky 763s Zdroje kapitoly Operace státních fin. aktiv (OSFA) 7630 OSFA - úvěry přijaté Českou republikou 7631 OSFA - převody z Fondu národního majetku 7632 OSFA - zdroje určené specielními zákony 7639 OSFA - jiné účelově určené položky 765s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) 7650 SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů přijatých ČR 7659 SD - jiné výše neuvedené zdroje 766s Předpokládané zdroje financování 7660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 7670 Použití prostředků Fondu reprodukce majetku 7679 Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu 769s Úvěry poskytnuté bez státní záruky 7690 Úvěry bez stát. záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou 7691 Úvěry bez stát. záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou 7699 Úvěry bez stát. záruky přijaté jinými než výše uvedenými subjekty 771s Dotace z územních rozpočtů 7710 Dotace z rozpočtu obce 7711 Jiné dotace z ÚSC 7712 Dotace z rozpočtu kraje 773s Dotace poskytnuté ze státních fondů 7730 Dotace ze Státního fondu životního prostředí 7731 Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 7732 Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení 7739 Dotace z jiných státních fondů 775s Jiné zdroje tuzemské 7750 Příspěvky přijaté na sdruženou akci 7751 Dodavatelské úvěry 7759 Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené 777s Dotace z fondů EU programovací období 2004-2006 7771 Dotace z fondu PHARE 7772 Dotace z fondu SAPARD 7773 Dotace z fondu ISPA 779s Dotace poskytnuté z fondů EU 7791 Dotace z fondu soudržnosti EU 7792 Dotace ze strukturálních fondů EU 7793 Dotace z jiných zdrojů fondů EU 7794 Dotace z fondu pro regionální rozvoj EU 7795 Dotace z evropského sociálního fondu EU 7796 Dotace z kohezního fondu EU 7797 Dotace ze zdrojů EHP/Norsko 781s Dotace z fondů NATO 7810 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice 7819 Dotace z jiných fondů NATO 783s Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí 7830 Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi 7831 Dotace poskytnuté ze zahraničí nevládními organizacemi 7839 Jiné než výše uvedené dotace ze zahraničí 785s Návratné finanční výpomoci z EU (NFV) 7853 NFV - ze zdrojů fondu PHARE 7854 NFV - ze zdrojů fondu SAPARD 7855 NFV - ze zdrojů fondu ISPA 7856 NFV - ze zdrojů fondu pro regionální rozvoj EU 7857 NFV - ze zdrojů evropského sociálního fondu EU 7858 NFV - ze zdrojů kohezního fondu EU
5) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty