R 2-07 k řízení programů a provozování informačního systému programového financování

Schválený:
R 2-07
Pokyn
ze dne 3.10.2007
k řízení programů a provozování informačního systému programového financování
Referent: Ing J. Kokeš,
tel.: 257 042 448
Č.j.: 11/81 759/2007-113
Čl. 1
Předmět úpravy
Tento pokyn obsahuje postup Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“), správce programu a účastníka programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (dále jen „vyhláška“).
Pokyn se vztahuje na programy nebo akce s účastí státního rozpočtu a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, fondů NATO nebo z prostředků Evropského hospodářského prostoru a Norska (dále jen „EHP“) nebo z úvěru se státní zárukou.
Pokyn dále popisuje používání informačního systému programového financování (dále jen „ISPROFIN“), který spravuje ministerstvo.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto pokynu jsou uvedeny pojmy podle vyhlášky, které jsou doplněny vymezením pojmů běžně užívaných v rozpočtových pravidlech:
a) správce programu je útvar správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů,
b) účastník programu je organizační složka státu, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce s použitím prostředků státního rozpočtu včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, NATO nebo z prostředků EHP nebo úvěrů poskytnutých se státní zárukou,
c) program je soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku, jeho údržbu a opravy, případně pro jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů,
d) podprogram je část programu podle § 12 odst. 1 rozpočtových pravidel, stanovená po dohodě s ministerstvem správcem programu, k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu; každý program obsahuje nejméně jeden podprogram,
e) akce je vymezená část podprogramu stanovená správcem programu k realizaci cílů uvedených ve schválené dokumentaci programu,
f) projekt je akce stanovená správcem programu, který určí pravidla pro jeho řízení a obsah jeho dokumentace; akce financovaná formou individuálně posuzovaných výdajů nebo individuálních dotací (dále jen „individuálně posuzované výdaje“) je vždy projekt,
g) investiční záměr je přípravná dokumentace pro evidenci v ISPROFIN a pro registraci akce správcem programu,
h) dokumentace akce jsou technické a ekonomické podklady a doklady pro rozhodování správce programu o účasti státního rozpočtu na financování realizace akce,
i) reprodukce majetku jsou činnosti spojené s pořízením, technickým zhodnocením, opravami a udržováním hmotného a nehmotného majetku,
j) indikátor je kvalitativní ukazatel definovaný v dokumentaci programu, který specifikuje konkrétní cíl nebo efektivnost,
k) parametr je ukazatel definovaný v dokumentaci programu, investičním záměru akce a v dokumentaci projektu, který specifikuje obsah nebo formu reprodukce majetku a vyjadřuje se v měrných jednotkách, např. fyzikálních, technických, časových, finančních atd.,
l) evidence akce je zápis dat týkající se akce správcem programu do ISPROFIN na základě informací předaných účastníkem programu; evidencí akce stanovuje správce programu předběžnou alokaci prostředků státního rozpočtu,
m) Registrační list akce je dokument, ve kterém správce programu stanoví postup účastníka programu do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo do Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu s tím, že jde o příslib prostředků pro případ splnění podmínek uvedených v Registračním listu akce,
n) Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dokument vydaný správcem programu podle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel pro fyzické a právnické osoby,
o) Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů na financování akce“) je dokument, kterým správce programu stanoví účelové určení, tj. věcný, časový a finanční rámec účasti prostředků státního rozpočtu,
p) ukončení akce je závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu a splnění podmínek realizace akce stanovené správcem programu; u stavebních akcí je tímto termínem vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení k předčasnému užívání stavby nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu v právní moci, podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pokud správce programu neurčí jiný dokument, v němž stanoví podmínky pro ukončení akce,
q) expertizní posudek je hodnocení investičního záměru nebo dokumentace projektu a posouzení společenské potřeby a národohospodářského efektu, vypracované odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou, popř. správcem programu, pokud je vybaven příslušně kvalifikovanými pracovníky,
r) zadávací podmínky jsou veškeré požadavky a podmínky zadavatele, obsažené v oznámení zadávacího řízení a upřesněné v zadávací dokumentaci, které musí být uchazečem v nabídce splněny, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Čl. 3
Dokumentace programu
1. Dokumentaci programu předkládá správce programu v písemné a elektronické verzi ministerstvu do konce května běžného roku. V případě schválení dokumentace programu bude financování programu zahrnuto do návrhu státního rozpočtu pro následující rok.
2. V dokumentaci programu a dokumentaci podprogramu správce programu uvede zejména:
a) identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky a číselný kód stanovený po dohodě s ministerstvem,
b) termíny přípravy, realizace a vyhodnocení programu,
c) členění na podprogramy a jejich číselné kódy stanovené po dohodě s ministerstvem,
d) specifikaci věcných cílů programu a jejich zdůvodnění, jejichž dosažení se kontroluje při závěrečném vyhodnocení programu a jejich zdůvodnění,
e) indikátory a parametry podprogramů a jejich technicko-ekonomické zdůvodnění,
f) bilanci potřeb a zdrojů financování programu a jeho podprogramů podle přílohy č. 1 vyhlášky, včetně účasti státního rozpočtu, fondů NATO a prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků EHP,
g) obsah investičního záměru, obsah žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, obsah dokumentace projektu a systém kritérií pro jejich posouzení z hlediska zabezpečení a realizace cílů programu,
h) pravidla na úhradu faktur za provedené práce z prostředků státního rozpočtu, možnosti úhrad daně z přidané hodnoty investorům z prostředků státního rozpočtu a systém kontrol tohoto čerpání; daň z přidané hodnoty nesmí být hrazena ze státního rozpočtu v případě, že účastník programu je plátcem DPH a může uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; pokud se účastník programu stal plátcem daně z přidané hodnoty během realizace akce nebo uplatní odpočet této daně dodatečně, např. po závěrečném vyhodnocení akce, vrátí do státního rozpočtu dotaci ve výši odpočtu,
i) vymezení kontrolní činnosti správce programu při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, jinými peněžními prostředky státu a prostředky státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ve fázi přípravy, realizace a vyhodnocení programu, podprogramu a akce podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dále podle předpisů a požadavků Evropské unie nebo EHP u programů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie nebo z prostředků EHP.
3. Správce programu předkládá ministerstvu dokumentaci programu ve formě, která odpovídá pravidlům zabezpečení ochrany utajovaných informací podle zvláštního právního předpisu, například zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
4. Program spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (tj. operační program) může obsahovat jeden nebo více programů podle § 12 rozpočtových pravidel.
5. U programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie správce programu zajistí, aby jeho činnost respektovala princip oddělení funkcí v souladu s přímo aplikovatelným právním předpisem Evropských společenství, tj. článkem 58 písm. b) nařízení Rady Evropského společenství č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Evropského společenství č. 1260/1999.
6. Programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které podle právních předpisů Evropských společenství podléhají schválení Evropskou komisí, mohou být Evropské komisi předloženy až po souhlasu ministerstva, případně vlády.
7. Je-li u programů předpokládaná účast státního rozpočtu nejméně 5 000 000 000 Kč, stanovuje výši účasti státního rozpočtu a závazné ukazatele programu vláda.
8. Pokud je program současně programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutím Evropské komise nebo Výboru pro EHP. V případě, že program obsahuje veřejnou podporu, je nezbytná notifikace u Evropské komise, popřípadě stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Čl. 4
Závěrečné vyhodnocení programu
1. Závěrečné vyhodnocení programu lze předložit až po závěrečném vyhodnocení všech akcí, které program obsahuje. Jiný postup je možný pouze se souhlasem ministerstva a pouze za předpokladu, že již nebudou čerpány prostředky státního rozpočtu. V programu nemohou být zahájeny akce, které by nebyly ukončeny do doby ukončení programu.
2. Pro závěrečné vyhodnocení programu předloží správce programu ministerstvu:
a) přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků EHP na formuláři v příloze č. 1 vyhlášky,
b) zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu,
c) skutečně dosažené hodnoty indikátorů a parametrů stanovených podle § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky.
3. Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo sdělí správci programu požadavky na dopracování zprávy o závěrečném vyhodnocení. Pokud program schválila vláda, předloží správce programu závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od vyjádření ministerstva.
Čl. 5
Registrace akce
1. Přípravu a realizaci akce zajišuje účastník programu v rámci vymezeném dokumentací programu, Registračním listem akce, Stanovením výdajů na financování akce nebo Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
2. Akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které podle právních předpisů Evropských společenství podléhají schválení Evropskou komisí, jsou vždy financovány formou individuálně posuzovaných výdajů a mohou být Evropské komisi předloženy až po vydání Registračního listu akce se souhlasem ministerstva.
3. Akce financované z prostředků EHP se předkládají ke schválení Výboru pro EHP.
4. U akcí podle odstavce 2 a 3 se investičním záměrem rozumí dokumentace podle přímo aplikovatelného právního předpisu Evropské unie nebo požadavků Výboru pro EHP.
5. Stanovení výdajů na financování akce nebo vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, u akcí podle odstavce 2 a 3, je podmíněno kladným stanoviskem Evropské komise respektive Výboru pro EHP.
6. Pro vydání Registračního listu akce předloží organizační složka státu investiční záměr akce a ostatní účastníci programu žádost o dotaci, jejíž obsah stanoví správce programu v dokumentaci programu. Součástí žádosti je vždy investiční záměr.
7. Správce programu po předložení investičního záměru nebo žádosti o dotaci podle odstavce 6, u akcí s účastí státního rozpočtu nižší než 100 000 000 Kč, v termínech stanovených v dokumentaci programu:
a) eviduje akci zápisem do ISPROFIN,
b) po posouzení investičního záměru nebo žádosti o dotaci, podle kriterií stanovených v dokumentaci programu pro výběr akcí, stanoví závazné termíny, indikátory, parametry, výši účasti státního rozpočtu a podmínky pro další přípravu a realizaci akce,
c) vystaví Registrační list akce (viz vzor formuláře R 05 197 v příloze č. 1),
d) nevystaví Registrační list, pokud uzná, že podklady dodané s žádostí jsou dostatečné pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo
e) vrátí investiční záměr k doplnění, případně oznámí, že se státní rozpočet na financování nebude podílet.
8. U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů požádá správce programu ministerstvo o souhlas s vydáním Registračního listu a současně předloží závěry expertizního posouzení investičního záměru.
9. U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů požádá správce programu ministerstvo o souhlas se zadávacími podmínkami akce. Bez souhlasu ministerstva nelze zadávací podmínky zveřejnit.
10. Pro evidenci a registraci akce v ISPROFIN platí zásada, že souhrn výdajů státního rozpočtu u všech evidovaných a registrovaných akcí nesmí být větší, než je hodnota závazného ukazatele výdajů na příslušný program.
Čl. 6
Obsah investičního záměru
1. Investiční záměr stavební akce, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby, obsahuje:
a) zdůvodnění nezbytnosti stavby a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu v dokumentaci programu,
b) požadavky na urbanistické a architektonické řešení stavby, stavebně-technické řešení stavby, vlastnosti stavebních konstrukcí, tepelně-technické parametry, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany a souhrnné požadavky na plochy a prostory,
c) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu a výroby na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
d) majetkoprávní vztahy doložené snímkem katastrální mapy a výpisem z katastru nemovitostí,
e) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména surovinami, energiemi, vodou a pracovníky, popř. předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak na reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,
f) zhodnocení přínosu stavby k řešení problému zaměstnanosti,
g) vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.,
h) dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů provozu (užívání) obnovované kapacity v případě rekonstrukce, modernizace a oprav,
i) disponibilitu navržených zdrojů financování,
j) vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky v rozsahu stanoveném správcem programu, k) další doklady vyžádané správcem programu.
2. Investiční záměr nestavební akce, který představuje pořízení strojů a zařízení nebo jejich technické zhodnocení a opravy, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, nákup nemovitostí atd., vymezuje časový průběh přípravy a realizace akce, obsahuje:
a) zdůvodnění nezbytnosti akce a vyhodnocení její efektivnosti a návratnosti v rozsahu a formě stanovené správcem programu v dokumentaci programu,
b) technický popis pořizovaného majetku nebo jeho zhodnocení a předpokládané využití,
c) zabezpečení podmínek pro hospodárné využívání pořízeného majetku, popřípadě jiných výstupů realizace akce se specifikací finančních potřeb a zdrojů úhrady včetně roku následujícího po roce dokončení,
d) zhodnocení přínosu akce k řešení problému zaměstnanosti,
e) specifikace a vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci,
f) disponibilitu navržených zdrojů financování,
g) vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky v rozsahu stanoveném správcem programu,
h) další doklady vyžádané správcem programu.
3. Investiční záměr výstavby, obnovy nebo modernizace informačních a komunikačních technologií obsahuje nad rámec vymezený v požadavcích na investiční záměr nestavební akce:
a) datový obsah a vazby systému na veřejné informační systémy a na informační systémy veřejné správy,
b) upřesnění funkčních a bezpečnostních požadavků,
c) specifikaci alternativ řešení a jejich důsledků, zejména z hlediska technického, časového, technologického a z hlediska způsobu zabezpečení,
d) kritéria pro posuzování alternativ,
e) vymezení okruhu uživatelů,
f) schopnost začlenění systému do odpovídajících informačních systémů Evropských společenství.
4. Investiční záměr u ostatních akcí s účastí státního rozpočtu nižší než 100 000 000 Kč a u akcí na obnovu majetku po haváriích a živelních pohromách obsahuje nejméně:
a) věcné vymezení a zdůvodnění nezbytnosti akce,
b) u stavební akce územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci,
c) posouzení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních, ochrany zdraví při práci apod.,
d) ověření navržených zdrojů financování a jejich disponibility,
e) vstupní údaje uvedené v příloze č. 2 vyhlášky v rozsahu stanoveném správcem programu.
Čl. 7
Financování akce
1. Organizační složka státu financuje realizaci akce v souladu se Stanovením výdajů na financování akce (vzor formuláře R 05 198A v příloze č. 1), vydaným správcem programu v rozsahu stanoveném v Registračním listu akce.
2. Fyzická nebo právnická osoba financuje realizaci akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (vzor formuláře R 05 198B v příloze č. 1) vydaným správcem programu po posouzení:
a) žádosti účastníka programu vypracované v rozsahu stanoveném v Registračním listu akce,
b) dokumentace projektu, jejíž obsah stanoví správce programu.
3. Vydání dokumentů uvedených v odstavci 1 a 2 je podmíněno:
a) kladným posouzením dokumentace programu ministerstvem,
b) souhlasem Evropské komise respektive Výboru pro EHP u akcí uvedených v čl. 5 odst. 2 a 3,
c) souhlasem ministerstva v případě, že je akce financována formou individuálně posuzovaných výdajů.
4. K žádosti o souhlas ministerstva podle odstavce 3 písm. c) přikládá správce programu návrh příslušného dokumentu a výsledek expertizního posouzení dokumentace projektu.
5. Souhlas ministerstva podle odstavce 3 písm. c) se požaduje rovněž v případě změny závazně určených termínů, indikátorů, parametrů a ukazatelů bilance potřeb a zdrojů financování akce.
6. Pokud účastník programu zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem Registračního listu akce nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce, neprodleně o tom informuje správce programu a požádá ho, aby rozhodl o změně příslušného dokumentu.
Čl. 8
Čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programů
1. Správce programu zabezpečuje financování akce prostřednictvím určené banky formou:
a) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (formulář České národní banky) na úhradu faktur dodavatele z výdajových účtů státního rozpočtu vedených Českou národní bankou pro organizační složku státu nebo příspěvkovou organizaci a právnickou osobu ve vlastnictví státu.
b) Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (vzor formuláře R 05 195 v příloze č. 1) pro poskytnutí dotace na úhradu faktur dodavatele, které vybrané bance předloží účastník programu, tj. právnická nebo fyzická osoba, rozpočtová nebo příspěvková organizace zřízená územně správním celkem, obec, město nebo občanské sdružení.
c) Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce dotace (vzor formuláře R 05 196 v příloze č. 1), který vybrané bance předloží účastník programu, tj. právnická nebo fyzická osoba, rozpočtová nebo příspěvková organizace zřízená územně správním celkem, obec, město nebo občanské sdružení.
2. K poskytování prostředků ze státního rozpočtu podle odstavce 1 písm. b) nebo c) uzavírá ministerstvo smlouvy s vybranými bankami.
3. Výši limitu od počátku roku podle odstavce 1 písm. b) stanoví správce programu vyplněním slupce 5 a 6 Pokynu k nastavení rozpočtového limitu. Pro zvýšení nebo snížení stanoveného limitu se použije další Pokyn k nastavení rozpočtového limitu s vyšším pořadovým číslem. Ve sloupci 3 a 4 se uvede výše změny a ve sloupci 5 a 6 se stanoví nový limit od počátku roku.
4. Pokyn k nastavení rozpočtového limitu podle odstavce 1 písm. b) předkládá účastník programu na pobočce vybrané banky. Účastník programu může prostředky státního rozpočtu čerpat do výše stanoveného limitu po předložení originálu nebo ověřené kopie faktury a vyplněním příkazu k úhradě na formuláři banky. Na faktuře musí být, kromě náležitostí daňového dokladu, uveden název a evidenční číslo akce v ISPROFIN. Název a evidenční číslo akce může na fakturu doplnit účastník programu. Uvedená specifikace provedených prací a rozsah fakturované dodávky musí být v souladu s dokumentací akce.
5. Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce dotace podle odstavce 1 písm. c) vystavuje správce programu a účastník programu ho předkládá vybrané bance.
6. Příkazem k úhradě a Příkazem k převodu prostředků na účet příjemce dotace podle odstavce 1 písm. c) lze převádět prostředky v českých korunách (CZK) pouze na bankovní účet vedený pobočkou banky v České republice.
7. Správce kapitoly zasílá v průběhu roku na účet Ministerstva financí u vybrané banky zálohy postupně podle dohodnutého splátkového kalendáře. Celková výše záloh převedená na tento účet musí odpovídat celkové výši uvolněných limitů na jednotlivé akce.
8. Jestliže správce programu poskytne vybrané bance z výdajového účtu státního rozpočtu vedeného Českou národní bankou zálohu na úhrady podle odstavce 1 písm. b) nebo c), vrátí mu vybraná banka nevyčerpanou zálohu před koncem rozpočtového roku na účet, ze kterého byla záloha poskytnuta.
9. Ministerstvo zajistí, aby správce programu měl přístup k informaci o aktuální výši čerpání prostředků státního rozpočtu nejméně 1x měsíčně, případně dohodne se správcem programu jiný termín nebo postup.
Čl. 9
Čerpání prostředků na financování akce prostřednictvím vybrané banky
1. Pro období od 1. ledna 2007 je smlouva podle čl. 8 odst. 2 uzavřena s konsorciem bank HVB Bank Czech Republic a.s. a Česká pojiš ovna a.s. (dále jen „banka“).
2. Předkládá-li účastník programu Pokyn k nastavení rozpočtového limitu podle čl. 8 odst. 1 písm. b) na pobočce HVB Bank Czech Republic a.s., nebo České pojiš ovny a.s. (dále jen „pobočka HVB/ČP“), zřídí si u ní tzv. technický účet pro čerpání prostředků státního rozpočtu. Základní služby spojené se založením a vedením technického účtu, čerpáním prostředků státního rozpočtu a výpisy o výplatě dotací v časových intervalech - ročně, čtvrtletně nebo měsíčně poskytuje banka bezplatně. Jiné požadavky účastníka programu je banka oprávněna zpoplatnit podle platného ceníku banky.
3. Fakturu a příkaz k úhradě, předané na pobočku HVB/ČP podle čl. 8 odst. 4, zašle pracovník pobočky HVB/ČP na centrálu banky ke schválení a proplacení. Při zakládání technického účtu lze dohodnout zaslání faktury na pobočku HVB/ČP elektronicky. Na pobočce HVB/ČP vyplní pracovník pobočky příkaz k úhradě a zašle jej elektronicky zpět účastníkovi programu. Ten jej vytiskne, podepíše podle podpisového vzoru a originál příkazu k úhradě a originál nebo ověřenou kopii faktury zašle poštou zpět na pobočku HVB/ČP. Po schválení platby centrálou banky bude Příkaz k úhradě proplacen. Předložený originál faktury nebo její ověřená kopie bude vrácen účastníkovi programu.
4. Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce dotace podle odstavce 1 písm. c) vystavuje správce programu a účastník programu ho předkládá pobočce HVB/ČP, u které má účastník programu zřízen technický účet podle odstavce 2. V poli „na vrub účtu“ se uvede číslo technického účtu účastníka programu. Vyplacená částka se zahrnuje do celkového limitu nastaveného Pokynem k nastavení rozpočtového limitu, který nelze překročit. Pokud dosud nemá účastník programu otevřen technický účet, lze ponechat pole „na vrub účtu“ prázdné. Po založení účtu lze jeho číslo dodatečně doplněnit.
5. Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce dotace bez vystavení Pokynu k nastavení rozpočtového limitu předává správce kapitoly přímo centrále HVB Bank a.s. s tím, že pro úhradu z centrálního účtu uvede správce programu v poli „na vrub účtu“ číslo účtu 900500510/2700.
6. Čerpání podle odstavce 5 lze výjimečně uplatnit i při vystaveném Pokynu k nastavení rozpočtového limitu. Správce programu zajistí, aby součet prostředků vydaných přes centrální účet a nastavený limit od počátku roku na pobočce HVB/ČP nepřekročil stanovený roční rozpočet.
7. Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce dotace musí být podepsán a orazítkován přesně podle podpisového vzoru. Formulář pro podpisový vzor je uveden v příloze č. 3.
Čl. 10
Závěrečné vyhodnocení akce
1. Účastník programu předloží správci programu v termínu pro závěrečné vyhodnocení akce, stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce nebo v Registračním listu akce:
a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie,
b) skutečně dosažené hodnoty indikátorů, parametrů a plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce nebo v Registračním listu akce,
c) u stavebních akcí předloží doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
d) zprávy z kontrol prováděných podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů nebo dalšími stanovenými předpisy,
e) další dokumenty stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce nebo v Registračním listu akce.
2. Zjistí-li správce programu v podkladech zpracovaných podle odstavce 1 závady, upozorní na ně účastníka programu a určí lhůtu pro jejich odstranění. Pokud zjistí neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu podá podnět příslušnému finančnímu úřadu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. V případě předání podnětu finančnímu úřadu přeruší řízení o závěrečném vyhodnocení akce a upozorní na tuto skutečnost účastníka programu. Závěrečné vyhodnocení akce ukončí, až účastník programu předloží výsledek kontroly.
3. Správce programu vydá výstupem z ISPROFIN Zprávu o závěrečném vyhodnocení akce. Jestliže nezjistí neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu nebo porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce nebo v Registračním listu akce, vyhodnocení ukončí.
4. U akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů předá správce programu ministerstvu Zprávu o závěrečném vyhodnocení akce. Jestliže ministerstvo zjistí, že Zpráva o závěrečném vyhodnocení akce není ve shodě s podmínkami, které stanovilo při vydání souhlasu s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce, upozorní na to správce programu a určí lhůtu pro odstranění nedostatků.
5. V případě, že na akci bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Stanovení výdajů na financování akce podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a akce byla dokončena v době platnosti nové vyhlášky a nedošlo přitom ke změně věcných, časových nebo finančních ukazatelů akce, může správce programu u těchto akcí provést závěrečné vyhodnocení podle vyhlášky č. 40/2001 Sb.
Čl. 11
ISPROFIN
1. ISPROFIN obsahuje údaje pro přípravu, realizaci a závěrečné vyhodnocení programu nebo akce (dále jen ”vstupní údaje“) v elektronické podobě. Vstupní údaje pořizuje správce programu, případně organizační útvar pověřený správcem programu. Obchodní název účastníka programu musí být totožný s údajem v registru ekonomických subjektů ARES.
2. U akcí spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie předává vstupní údaje správce programu také do monitorovacího systému strukturálních fondů spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.
3. Účastník programu předloží písemné a elektronické vstupní údaje správci programu podle jeho pokynů. Ke zpracování údajů přílohy č. 2 vyhlášky lze využít formulář „Dokumentace_Akce.zfo“. Formulář včetně příslušného instalačního programu (602_XML_Filler_CZ.EXE) je zveřejněn na http://www.isprofin.cz/instalace.php. Nastavení formuláře provede správce programu v souladu s dokumentací programu a předá jej k ověření ministerstvu. Po tomto ověření správce programu formulář zveřejní.
4. Změny vstupních údajů v ISPROFIN provede správce programu elektronicky ve lhůtě 5 dnů (po dohodě správce programu a ministerstva také 20 dnů) po uplynutí měsíce, ve kterém ke změně došlo. Připadne-li konec lhůty na den pracovního volna, provede aktualizaci v předchozím pracovním dnu.
5. Výdaje na financování programů jsou závazným ukazatelem státního rozpočtu, jehož změnu lze provést jen rozpočtovým opatřením podle § 24 rozpočtových pravidel. Aby mohlo být rozpočtové opatření schváleno a provedeno do aktualizace dat v ISPROFIN, tj. do 5. dne měsíce, musí správce programu předložit ministerstvu žádost o rozpočtové opatření nejpozději do 15. dne měsíce předcházejícího.
6. Data předávaná z lokálních databází správců programů jsou zasílána mailem na adresu ISPROFINDATA@MFCR.cz v termínech uvedených v odstavci 4, nejpozději do 16 hodin. Po dohodě s ministerstvem (oddělení 113) je možno data předat na elektronickém nosiči dat. U komprimovaných souborů (zip) je nutno dodržovat tento formát názvu: ISKKKRRMMDD.zip, kde KKK je číslo kapitoly předávající data a RRMMDD je datum aktualizace dat.
Příklad: soubor s daty kapitoly č. 301, aktualizovanými 5.2.2007 bude mít název IS301070205.zip. Velké soubory je nutno v aplikaci ISPROFIN rozdělit do dávek o maximální velikosti 8 MB a zasílat každý soubor zvlášť. V poli předmět e-mailové zprávy se pak uvede název souboru, označení jeho části a celkový počet částí.
Příklad: soubory s daty kapitoly č. 301 aktualizovanými 5. 2. 2007 budou mít název IS301070205§1.zip a IS301070205§2.zip a budou odeslány ve dvou zprávách. V poli „předmět“ první zprávy bude uvedeno: Data ISPROFIN-část 1 ze 2 a přiložen bude soubor IS301070205§1.zip. V poli „předmět“ druhé zprávy bude uvedeno: Data ISPROFIN-část 2 ze 2 a přiložen bude soubor IS301070205§2.zip.
7. Z databáze ISPROFIN nelze vyřadit akci, na kterou byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu. Správce programu nemůže bez předchozího souhlasu ministerstva změnit evidenční číslo akce, ani číselný kód programu a podprogramu dohodnutý podle § 3 vyhlášky.
Čl. 12
Společná ustanovení
Platnou vyhlášku včetně příloh, číselných kódů programů, podprogramů a případný výklad obsahu vstupních údajů ISPROFIN, uveřejní ministerstvo na webové stránce „www.isprofin.cz“. Pokyn č. R 2-07 včetně příloh zveřejní ministerstvo na webové stránce „www.isprofin.cz“. Formuláře uvedené v příloze č. 1 tohoto metodického pokynu vystavuje správce programu ze vstupních údajů ISPROFIN.
Pro účely kontroly použití prostředků státního rozpočtu se všechny doklady a Zprávy o závěrečném vyhodnocení akce nebo programu archivují nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce nebo programu.
Čl. 13
Platnost metodického pokynu
1. Pokyn č. R 2-07 je platný dnem vydání ve Finančním zpravodaji.
2. Dnem vydání Pokynu č. R 2-07 ve Finančním zpravodaji pozbývá platnosti Pokyn č. R 1-07 zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 1/2/2007.
Čl. 14
Seznam příloh
Příloha č. 1 Vzory formulářů a jejich použití
Příloha č. 2/1 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce
Příloha č. 2/2 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce
Příloha č. 3 Formulář pro podpisové vzory
Příloha 1
Vzory formulářůR 05 195 Pokyn k nastavení rozpočtového limituR 05 196 Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce dotaceR 05 197 Registrační list akce
R 05 198A Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státuR 05 198B Rozhodnutí o poskytnutí dotacePříloha 2/1
Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce


Příloha 2/2
Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce


Příloha 3
Formulář pro podpisové vzorySouvisející dokumenty