520/2020 Sb., o provádění adaptačně-integračních kurzů

Schválený:
520/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2020
o provádění adaptačně-integračních kurzů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 155b odst. 1 a 5 až 7 zákona:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví
a) požadavky na organizační zajištění adaptačně-integračního kurzu (dále jen "kurz") zajišťovaného centrem na podporu integrace cizinců (dále jen "centrum"),
b) výše úhrady za účast cizince na kurzu,
c) obsahová náplň a časový rozsah kurzu,
d) podmínky absolvování kurzu cizincem,
e) povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu,
f) požadavky na odbornou způsobilost lektora kurzu (dále jen "lektor") a tlumočníka kurzu (dále jen "tlumočník") a
g) obsah, rozsah a další náležitosti zkoušek pro lektory a tlumočníky a způsob jejich provádění a hodnocení.
 
ČÁST DRUHÁ
KURZ A JEHO ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
 
§ 2
Druhy kurzů
(1) Z hlediska organizačního zajištění se kurzy člení na kurzy určené pro veřejnost a kurzy neurčené pro veřejnost.
(2) Na kurz určený pro veřejnost má právo se hlásit každý cizinec, který zaplatil úhradu za svoji účast na kurzu.
(3) Kurz neurčený pro veřejnost může centrum zajistit na základě požadavku právnické osoby, která
a) ponese náklady spojené se zajištěním prostor, lektora a tlumočníka,
b) zajistí prostory pro konání kurzu schválené centrem a
c) určí cizince, kteří budou účastníky kurzu.
(4) Ve věci svého zařazení na konkrétní kurz neurčený pro veřejnost cizinec osloví právnickou osobu podle odstavce 3.
 
§ 3
Jazyk kurzu
(1) Kurz je veden v českém jazyce lektorem s odbornou způsobilostí podle § 16 a jeho obsah tlumočí tlumočník s odbornou způsobilostí podle § 18 do jednoho z jazyků uvedených v odstavci 2.
(2) Obsah kurzu je tlumočen do jazyka
a) anglického,
b) arabského,
c) francouzského,
d) mongolského,
e) ruského,
f) srbského,
g) španělského,
h) ukrajinského, nebo
i) vietnamského.
(3) Na základě souhlasu ministerstva může centrum zajišťovat kurz, jehož obsah bude tlumočen do jazyka neuvedeného v odstavci 2 soudním tlumočníkem pro daný jazyk nebo osobou splňující ve vztahu k danému jazyku požadavky uvedené v § 26 zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
 
§ 4
Místo konání kurzu
(1) Centrum zajišťuje kurz v prostorách, které svými rozměry a svým vybavením umožňují řádný průběh kurzu pro počet účastníků, pro který je kurz určen.
(2) Kurz je neveřejný.
 
§ 5
Počet účastníků kurzu
(1) Počet účastníků kurzu určeného pro veřejnost činí nejméně 10 a nejvýše 30.
(2) Počet účastníků kurzu neurčeného pro veřejnost činí nejvýše 30.
(3) Centrum může se souhlasem ministerstva zajistit kurz i pro nižší nebo vyšší počet účastníků, než je uveden v odstavci 1 nebo 2.
 
§ 6
Oznamování informací o kurzu
(1) Centrum oznámí ministerstvu nejpozději 5 kalendářních dnů přede dnem konání příslušného kurzu tyto údaje:
a) druh kurzu podle § 2,
b) datum a čas konání kurzu,
c) místo konání kurzu,
d) jazyk, do kterého bude obsah kurzu tlumočen,
e) nejvyšší možný počet účastníků kurzu, jde-li o kurz určený pro veřejnost, a
f) počet účastníků kurzu a název, adresu sídla a identifikační číslo právnické osoby, na základě jejíhož požadavku centrum kurz zajišťuje, jde-li o kurz neurčený pro veřejnost.
(2) Centrum bez zbytečného odkladu oznámí ministerstvu
a) změnu údajů oznámených podle odstavce 1 a
b) skutečnost, že je 2 pracovní dny přede dnem konání kurzu počet přihlášených cizinců nižší než 10.
 
§ 7
Údaje zveřejňované ministerstvem
(1) Ministerstvo zajistí prostřednictvím svých internetových stránek bez zbytečného odkladu zveřejnění informací o kurzech určených pro veřejnost v rozsahu údajů uvedených v § 6 odst. 1 písm. b) až d).
(2) Ministerstvo vede seznam lektorů, kteří splnili požadavky na odbornou způsobilost podle § 16, a údaje z tohoto seznamu poskytuje centrům.
(3) Ministerstvo vede pro jednotlivé jazyky podle § 3 odst. 2 seznamy tlumočníků, kteří splnili požadavky na odbornou způsobilost podle § 18, a údaje z těchto seznamů poskytuje centrům.
 
§ 8
Výše úhrady za účast cizince na kurzu
Výše úhrady za účast cizince na kurzu
a) určeném pro veřejnost činí 1 500 Kč,
b) neurčeném pro veřejnost činí 800 Kč.
 
§ 9
Placení úhrady a potvrzení o platbě
(1) Platbu úhrady za svoji účast na kurzu určeném pro veřejnost provádí cizinec ve prospěch účtu určeného ministerstvem před přihlášením na kurz; po provedení platby obdrží cizinec potvrzení o platbě.
(2) Platbu úhrady za účast cizinců na kurzu neurčeném pro veřejnost provádí za všechny cizince, pro které je konkrétní kurz určen, hromadně právnická osoba ve prospěch účtu určeného ministerstvem; po provedení platby obdrží právnická osoba potvrzení o platbě.
 
§ 10
Přihlášení cizince na konkrétní kurz určený pro veřejnost
Po zaplacení úhrady za svoji účast na kurzu má cizinec možnost přihlásit se na konkrétní kurz určený pro veřejnost v aplikaci přístupné prostřednictvím internetových stránek ministerstva.
 
§ 11
Evidence účastníků kurzu
Účastník kurzu před jeho zahájením v den konání kurzu
a) předloží zástupci centra svůj průkaz o povolení k pobytu vydaný podle zákona; nemá-li cizinec průkaz o povolení k pobytu, předloží cestovní doklad,
b) svou účast na kurzu potvrdí podpisem v prezenční listině, ve které bude uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a číslo dokladu podle písmene a).
 
§ 12
Obsahová náplň kurzu
(1) V rámci části kurzu věnované právům a povinnostem cizinců souvisejícím s jejich pobytem na území budou účastníci kurzu seznámeni se základními informacemi o
a) podmínkách pobytu cizinců na území,
b) podmínkách zaměstnávání cizinců na území,
c) podmínkách podnikání cizinců na území,
d) systému poskytování zdravotních služeb cizincům na území, včetně problematiky zdravotního pojištění cizinců, a
e) bydlení na území.
(2) V rámci části kurzu věnované základním hodnotám České republiky budou účastníci kurzu seznámeni s pojetím České republiky jako svrchovaného, jednotného a demokratického právního státu založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana a jako státu dodržujícího závazky, které pro něj vyplývají z mezinárodního práva a z členství v Evropské unii. V rámci kurzu bude zdůrazněn respekt k lidským právům, svoboda vyznání, prevence obchodování s lidmi, prevence domácího a genderově podmíněného násilí a rovnost mužů a žen.
(3) V rámci části kurzu věnované místním poměrům a kulturním zvyklostem převládajícím v České republice budou účastníci seznámeni se základními informacemi o
a) povinné předškolní a školní docházce,
b) významných společenských, kulturních a náboženských událostech a
c) České republice obecně.
(4) V rámci kurzu obdrží účastník odkaz na informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství a další aktuální informace.
 
§ 13
Časový rozsah a rozvržení kurzu
(1) Kurz trvá 4 hodiny v rámci jednoho dne.
(2) Kurz se sestává z přednášky lektora a zhlédnutí videa schváleného ministerstvem.
 
§ 14
Podmínky absolvování kurzu
(1) Kurz absolvuje cizinec, který
a) splní požadavky uvedené v § 11 a
b) byl na kurzu přítomen po celou dobu jeho trvání.
(2) Za cizince, který splnil podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. b), se považuje také cizinec, který nebyl na kurzu přítomen po celou dobu jeho trvání, nepřesáhla-li doba jeho nepřítomnosti 30 minut a byla-li jeho nepřítomnost způsobena v důsledku zhoršení jeho zdravotního stavu nebo v důsledku zásahu vyšší moci.
 
§ 15
Povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu
Povinnými náležitostmi dokladu o absolvování kurzu jsou
a) datum vydání a číslo dokladu,
b) datum, čas a místo konání kurzu,
c) údaje o účastníkovi kurzu v rozsahu uvedeném v § 11 písm. b) a
d) jméno a podpis zástupce centra.
 
ČÁST TŘETÍ
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST LEKTORA A TLUMOČNÍKA
 
§ 16
Odborná způsobilost lektora
Lektorem může být pouze osoba, která složila zkoušku uvedenou v § 17.
 
§ 17
Zkouška lektora
(1) Provádění zkoušky lektora zajišťuje ministerstvo prostřednictvím komise jmenované ministerstvem.
(2) Teoretická část zkoušky lektora se provádí písemným testem trvajícím 120 minut, který je složen z 50 otázek z oblastí uvedených v § 12. Účastník zkoušky vypracovává test samostatně a bez pomůcek, nejde-li o pomůcky kompenzační. Účastník zkoušky složí teoretickou část zkoušky, pokud v písemném testu správně zodpoví 40 otázek.
(3) V rámci praktické části účastník zkoušky
a) po přípravě trvající 5 minut přednese komisi výklad trvající nejméně 15 minut zaměřený na jedno z témat uvedených v § 12, které určí komise,
b) v rámci pohovoru se členy komise trvajícího nejméně 15 minut bude reagovat na dotazy týkající se základních informací z oblastí uvedených v § 12, které by mohly být v rámci kurzu položeny účastníkem kurzu.
(4) V rámci praktické části zkoušky komise hodnotí didaktické a prezentační dovednosti účastníka zkoušky a jeho schopnost reagovat na položené dotazy. Účastník zkoušky složí praktickou část zkoušky, pokud podle většiny členů komise účastnících se zkoušky jeho dovednosti a schopnosti postačují k obsahově správnému, jasnému a srozumitelnému předání informací v rámci kurzu.
(5) Pokud účastník zkoušky nesložil jednu z jejích částí, je povinen opakovat obě její části.
 
§ 18
Odborná způsobilost tlumočníka
Tlumočníkem pro příslušný cizí jazyk uvedený v § 3 odst. 2 může být pouze osoba, která složila zkoušku uvedenou v § 19.
 
§ 19
Zkouška tlumočníka
(1) Provádění zkoušky tlumočníka zajišťuje ministerstvo prostřednictvím komisí jmenovaných ministerstvem pro příslušný cizí jazyk.
(2) Účastník zkoušky bez přípravy před komisí souvisle tlumočí výklad lektora z českého jazyka do cizího jazyka trvající nejméně 15 minut zaměřený na jedno z témat uvedených v § 12, které bude určeno komisí. Zkouška obsahuje také tlumočení 3 dotazů adresovaných lektorovi, z cizího jazyka do českého jazyka.
(3) V rámci zkoušky komise hodnotí znalost cizího jazyka, především odborné terminologie, a kvalitu tlumočnického výkonu. Účastník zkoušku složí, pokud úroveň jeho tlumočnického výkonu předvedeného při zkoušce podle většiny členů komise přítomných na zkoušce umožní obsahově správné a srozumitelné tlumočení obsahu kurzu.
 
§ 20
Zkušební komise
(1) Ministerstvo jmenuje členy zkušebních komisí pro
a) zkoušku lektora a
b) každý z jazyků uvedených v § 3 odst. 2 pro zkoušku tlumočníka.
(2) Zkušební komise má nejméně 5 členů; pro provádění zkoušky se vyžaduje přítomnost nejméně 3 členů. Předsedou komise je zaměstnanec ministerstva.
 
§ 21
Přechodná ustanovení
(1) Na účastníka zkoušky lektora se hledí, jako by složil teoretickou i praktickou část zkoušky, pokud
a) se na tuto zkoušku přihlásil přede dnem 31. prosince 2021,
b) zkušební komisi předloží doklad o středním vzdělání s maturitní zkouškou, vyšším odborném vzdělání nebo vysokoškolském vzdělání dosaženém studiem na území a
c) zkušební komisi doloží, že v období ode dne 1. ledna 2017 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky nejméně dvakrát přednášel vzdělávací akci s obsahem obdobným obsahové náplni kurzu podle § 12 a s obdobným nebo vyšším časovým rozsahem, než je časový rozsah kurzu podle § 13.
(2) Na účastníka zkoušky tlumočníka se hledí, jako by tuto zkoušku složil, pokud
a) se na tuto zkoušku přihlásil přede dnem 31. prosince 2021,
b) zkušební komisi předloží doklad o splnění jedné z podmínek uvedených v § 8 odst. 1 zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, to neplatí pro soudního tlumočníka pro daný jazyk, a
c) zkušební komisi doloží, že v období ode dne 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky nejméně dvakrát tlumočil vzdělávací akci s obsahem obdobným obsahové náplni kurzu podle § 12 a s obdobným nebo vyšším časovým rozsahem, než je časový rozsah kurzu podle § 13.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 22
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Ministr:
Hamáček v. r.

Související dokumenty