335/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Schválený:
335/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. září 2021,
kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
Čl.I
Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, znějí:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_146
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_146
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít také vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty