350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Schválený:
350/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2021
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 5d odst. 2, § 15 odst. 6 a § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021 Sb.:
 
§ 1
Standardy kvality péče
(1) Obsah kritérií pro posuzování kvality péče je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Plnění standardů kvality péče se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou
a) 2 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
b) 1 bod, jestliže kritérium je splněno dobře,
c) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.
(3) Standardy kvality péče se považují za splněné, je-li za každé kritérium započten alespoň 1 bod.
Provozní podmínky a hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
 
§ 2
Poskytovatel zajistí pro dětskou skupinu do 12 dětí nezastavěnou plochu pozemku určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě.
 
§ 3
(1) Pro účely poskytování služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí poskytovatel vyčlení samostatnou místnost určenou k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá věku, potřebám a počtu dětí (dále jen "denní místnost"). Plocha denní místnosti musí činit nejméně 3 m
2
na jedno dítě.
(2) Pro zajištění odpočinku dětí musí být denní místnost vybavena lehátky, dětskými postýlkami nebo vysokými matracemi, které poskytují pevnou oporu zad a jejichž počet odpovídá počtu dětí v dětské skupině. Prostor pro ukládání lehátek, vysokých matrací a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna lůžkovin musí být provedena nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned.
(3) Součástí vybavení denní místnosti musí být prostředky pro poskytnutí první pomoci.
 
§ 4
(1) Pro dětskou skupinu nejvýše 4 dětí poskytovatel vyčlení prostor pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.
(2) Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí poskytovatel vyčlení prostor, který není součástí denní místnosti, pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.
 
§ 5
(1) Poskytovatel zajistí odpovídající hygienické zařízení vybavené pro dětskou skupinu
a) nejvýše 4 dětí 1 záchodem, 1 umyvadlem, 1 sprchou,
b) od 5 do 12 dětí 1 dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem a dále, je-li v této dětské skupině nejvíce 6 dětí, 1 dětským záchodem a 1 umyvadlem, a je-li v této dětské skupině více než 6 dětí, 2 dětskými záchody a 2 umyvadly.
(2) Jsou-li v dětské skupině do 12 dětí děti mladší 3 let, poskytovatel zajistí též odpovídající počet dětských nočníků, přebalovací pult a krytý nášlapný odpadkový koš s vložkou na jedno použití.
(3) Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísicí baterii umístěnou mimo dosah dětí. Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí musí být umyvadlo umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou; v případě péče o děti mladší 3 let nesmí výška horní hrany umyvadla překročit 43 cm nad podlahou.
(4) Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo každé dítě musí mít vlastní látkový ručník umístěný tak, aby se vzájemně látkové ručníky nedotýkaly. Výměna látkových ručníků musí být provedena jednou za týden, v případě potřeby ihned.
(5) Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí musí být hygienické zařízení pro pečující osoby odděleno od hygienického zařízení určeného pro děti a musí být vybaveno 1 záchodem a 1 umyvadlem napojeným na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody. Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem, mýdlem v dávkovači a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou.
(6) Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí poskytovatel
a) zajistí
1. prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody a odtokem vody, nebo
2. v prostoru hygienického zařízení určeného pro pečující osoby jiné technické vybavení zajištující přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a odtok vody, které je umístěno tak, aby bylo umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků, a
b) zajistí prostor nebo skříň pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek mimo dosah dětí.
 
§ 6
(1) Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být prováděn úklid
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s následnou dezinfekcí,
d) denně větráním,
e) nejméně jednou týdně umytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení,
f) nejméně dvakrát ročně umytím oken a dveří včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
g) nejméně dvakrát ročně prostřednictvím celkového úklidu všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů, a je-li to možné, též hraček,
h) jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji malováním.
(2) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny musí být skladovány odděleně. Ručníky a lůžkoviny musí být skladovány ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.
 
§ 7
Rozsah úklidu prostor dětské skupiny po ukončení jiných činností
(1) Jsou-li prostory, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, mimo provozní dobu dětské skupiny užívány k jiným činnostem, poskytovatel ihned po ukončení těchto jiných činností zajistí úklid prostor dětské skupiny
a) setřením všech podlah a povrchů na vlhko, podle potřeby s následnou povrchovou dezinfekcí, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) vynesením odpadků,
c) umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s následnou dezinfekcí,
d) vyvětráním prostor.
(2) Nezamezí-li poskytovatel v době, kdy jsou prostory pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině využívány k jiným činnostem, než je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, používání vlastních látkových ručníků dětí, které navštěvují dětskou skupinu, je poskytovatel povinen zajistit výměnu látkových ručníků ihned po skončení této činnosti.
 
§ 8
Výživové normy pro děti od 1 roku věku do 3 let věku
(1) Výživové normy pro děti od 1 roku věku do 3 let věku jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost1) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, musí být poskytováno stravování v dietním režimu, a to za podmínek stanovených poskytovatelem stravovacích služeb a v souladu s ujednáním ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 
§ 9
Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, se zrušuje.
 
§ 10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2021.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
 
Příl.1
Obsah kritérií pro posuzování kvality péče
I----------------------------------------------------------------------------I
I Oblast péče o dítě a naplňování potřeb dítěte               I
I----------------------------------------------------------------------------I
I                 Kritérium                 I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 1. I Kvalita plánu výchovy a péče: Plán výchovy a péče zohledňuje věkové  I
I  I složení dětí, individuální potřeby každého dítěte vzhledem k jeho   I
I  I zdravotnímu a psychickému stavu, nastavuje vhodné psychosociálních  I
I  I podmínky výchovné péče v dětské skupině a je založen na výchovných  I
I  I hodnotách a přístupech umožňujících dětem dosáhnout jejich plného   I
I  I potenciálu, zejména kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a   I
I  I jazykové schopnosti a dovednosti. Plán výchovy a péče upravuje    I
I  I podmínky a způsoby zajištění péče v případě přijetí dítěte se     I
I  I specifickými potřebami. Část dne je vyhrazena pobytu venku.      I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 2. I Postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině: Poskytovatel  I
I  I písemně zpracuje proces nástupu dítěte do dětské skupiny a podle   I
I  I těchto pravidel postupuje. Poskytovatel zohledňuje individuální    I
I  I potřeby dítěte. Poskytovatel s pravidly postupu při adaptaci dítěte  I
I  I na pobyt v dětské skupině seznámí rodiče dítěte a pokud možno aktivně I
I  I je zapojuje do procesu adaptace.                   I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 3. I Sledování vývoje dítěte: Poskytovatel nastaví pozorovací a      I
I  I vyhodnocovací procesy ve vývoji dítěte.                I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 4. I Komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte: Pečující   I
I  I osoby průběžně a pravidelně konzultují s rodiči potřeby a vývoj    I
I  I dítěte.                                I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I Oblast personálního zabezpečení                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I                 Kritérium                 I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 1. I Péče o zaměstnance: Poskytovatel jasně vymezuje práva a povinnosti v I
I  I rámci jednotlivých činností zaměstnanců podílejících se na      I
I  I poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovatel     I
I  I zajišťuje těmto zaměstnancům podporu, zejména formou evaluace,    I
I  I reflexe, zpětné vazby v kolektivu, psychohygieny nebo supervize.   I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 2. I Kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob: Poskytovatel zjišťuje   I
I  I potřeby pečujících osob v oblasti dalšího vzdělávání s ohledem na   I
I  I skladbu dětí. Pečující osoby se účastní vzdělávání, které směřuje k  I
I  I respektu potřeb dětí a které reaguje na aktuální témata v oblasti   I
I  I výchovy a péče o dítě.                        I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I Oblast provozního zabezpečení                       I
I----------------------------------------------------------------------------I
I                 Kritérium                 I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 1. I Dodržování vnitřních pravidel: Poskytovatel zajistí dodržování    I
I  I vnitřních pravidel a na jejich základě zajistí plnou informovanost  I
I  I rodičů a veřejnosti o způsobu péče o děti.              I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 2. I Zajištění bezpečnosti dětí: Poskytovatel dostatečně zajistí bezpečné I
I  I prostředí z hlediska předcházení úrazu dětí a pečujících osob.    I
I  I Poskytovatel zohlední věkové složení dětí a počet pečujících osob k  I
I  I zajištění bezpečného prostředí, zejména v době stravování.      I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
I 3. I Řešení mimořádných situací: Poskytovatel písemně zpracuje základní  I
I  I rizikové a nouzové situace, které mohou nastat v souvislosti s    I
I  I poskytováním služby, a všechny zaměstnance prokazatelně seznámí s   I
I  I postupy při jejich řešení.                      I
I----I-----------------------------------------------------------------------I
 
Příl.2
Výživové normy pro děti od 1 roku věku do 3 let věku
Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech.
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I               I Přesnídávka     I Celodenní stravování I
I               I Oběd         I           I
I               I Svačina       I           I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Maso             I 40          I 70          I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Ryby             I 6          I 10          I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Mléko tekuté         I 300         I 500         I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Mléčné výrobky        I 50          I 80          I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
    I Zelenina           I 90          I 150         I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Ovoce            I 110         I 183         I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Brambory           I 80          I 130         I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Luštěniny          I 10          I 15          I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Tuky volné          I 15          I 25          I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
I Cukr volný          I 10          I 17          I
I------------------------------I----------------------I----------------------I
1. Průměrná spotřeba potravin musí být vypočtena ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Průměrná spotřeba potravin musí být uvedena v hodnotách "jak nakoupeno" a musí být do ní zahrnut i přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním. Je-li poskytována strava v rozsahu pěti denních jídel, počítá se z celkové denní výživové dávky v průměru 18 % na snídani, 15 % na přesnídávku, 35 % na oběd, 10 % na svačinu a 22 % na večeři.
2. Rozsah a druh poskytovaných stravovacích služeb musí být stanoven podle délky pobytu dítěte v dětské skupině.
3. Spotřeba potravin musí odpovídat měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí +/-25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru uvedené v tabulce představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků musí činit přibližně 1:1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.
4. Při propočtu průměrné spotřeby se musí hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobit koeficientem 1,42 a hmotnost sušené zeleniny se musí násobit koeficientem 10.
5. Formule s upraveným kravským mlékem mohou být podávány jen se souhlasem rodiče dítěte podle tolerance dítěte.
6. Součástí každého podávaného denního jídla musí být vždy nápoj, v nabídce musí být také pitná voda a neslazené nápoje. Nesmí být zařazovány nápoje sycené oxidem uhličitým, nápoje kolové a silně slazené nápoje.
7. K dosažení žádoucích hodnot vitamínu C musí být zařazeny do jídelníčku nápoje, kompoty a zeleninové saláty s přídavkem vitamínu C. Denně musí být podáváno čerstvé ovoce.
8. Strava musí být mechanicky upravena s ohledem na individuální možnosti a potřeby dítěte.
9. Nesmí být zařazovány uzeniny, ořechy a smažené bramborové výrobky, semena, houby, zrající sýry, instantní pokrmy s glutamátem sodným, silně kořeněné potraviny, konzervované pokrmy určené pro dospělé a pokrmy ze syrových vajec a syrového masa.
10. Ryby musí být zařazovány převážně ve formě pomazánek.
11. Luštěniny musí být podávány pouze tepelně upravené a převážně jako součást polévek a pomazánek.
12. Sůl a koření musí být používány omezeně. Vyloučeno musí být dráždivě, pálivé, zrnité, tekuté nebo sypké koření a kořenící směsi.
13. K přípravě umělé mléčné výživy musí být použita balená kojenecká voda nebo voda, která odpovídá ve všech ukazatelích požadavkům na pitnou vodu, zejména pokud jde o dusitany a dusičnany.
14. Laktoovovegetariánská výživa může být poskytována dítěti do 3 let věku jen se souhlasem poskytovatele a rodiče dítěte za podmínky, že doporučený příjem surovin na přesnídávku, oběd a svačinu je následující: mléko 350 g, mléčné výrobky 50 g, zelenina 110 g, ovoce 110 g, brambory 100 g, luštěniny 10 g, tuky volné 15 g, cukr volný 10 g, vejce 30 g.
1) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty