378/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Schválený:
378/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 2021,
kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, se mění takto:
1. V příloze č. 1 Části I. se v tabulce za řádek 24 vkládá nový řádek 25, který zní:
"
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 25. lékařská psychoterapie I lékař psychoterapeut    I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
                                      ".
Dosavadní řádky 25 až 43 se označují jako řádky 26 až 44.
2. V příloze č. 2 Části I. se v tabulce za řádek 24 vkládá nový řádek 25, který zní:
"
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 25. lékařská psychoterapie I všechny základní obory specializačního    I
I               I vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické  I
I               I lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále I
I               I uvedených oborů: hygiena a epidemiologie,  I
I               I klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, I
I               I patologie a soudní lékařství         I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
                                      ".
Dosavadní řádky 25 až 43 se označují jako řádky 26 až 44.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Související dokumenty