386/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
386/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. července 2002,
kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:
Čl.I
V § 2 nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 122/2002 Sb., odstavec 6 zní:
"(6) Uvolněným členům zastupitelstev
a) obcí s pověřeným obecním úřadem,
b) obcí se stavebním úřadem
,
c) obcí s matričním úřa
dem,
d) městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, na jejichž úřady byla statutem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu nebo jejichž úřady vykonávají působnost stavebního úřadu nebo matričního úřadu,
e) hlavního města Prahy, nebo
f) městských částí hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla zákonem nebo statutem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu,
náleží zvýšení měsíční odměny o částku 2 000 Kč. Měsíční odměna se zvyšuje pouze o částku 2 000 Kč i v případě, vznikne-li nárok z několika důvodů.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Zvýšení měsíční odměny podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc srpen 2002.
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.

Související dokumenty