MF-34663/2021/3901-2 Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události

Schválený:
MF-34663/2021/3901-2
ROZHODNUTÍ
o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události
Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák
PID: MFCRBXSPNM
Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"),
takto:
Všem daňovým subjektům
promíjím
1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Sazebník"), za přijetí žádosti o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 259aa daňového řádu, za podmínky, že lhůta k podání daňového tvrzení uplyne v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
2. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu, který se váže k dani, u níž nastane splatnost v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
3. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), za podmínky, že k vydání výzvy k podání kontrolního hlášení nebo výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení dojde v době od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
4. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, zálohy na daň anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, za podmínky, že žádost bude podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
5. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen "celní kodex Unie"), za podmínky, že žádost bude podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021;
6. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie, za podmínky, že žádost bude podána v období od 25. 11. 2021 do 31. 12. 2021.
Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.
Odůvodnění:
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně (správního poplatku).
Tímto rozhodnutím dojde k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo rozložení jejich zaplacení ve splátkách, správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku a správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle.
Rozhodné období pro prominutí bylo zvoleno zejména s ohledem na lhůty k podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období říjen a listopad 2021 a na splatnost těchto daní, přičemž byla zohledněna i doba trvání nouzového stavu vyhlášeného Usnesením vlády ze dne 25. 11. 2021 č. 1065 od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021.
Důvodem prominutí je zpřístupnění příslušných institutů pro daňové subjekty, jejichž plnění povinností bylo ztíženo v důsledku šíření viru SARS-CoV-2 (např. vzhledem k onemocnění, karanténě či ošetřování blízkých, a to jak u samotných daňových subjektů, tak i u jejich zaměstnanců či účetních), popř. u nich v důsledku zákazu a omezení některých činností nastaly problémy s peněžními toky. Souvislost s dopady šíření viru SARS-CoV-2 nebude pro tyto účely prominutí správního poplatku s ohledem na administrativní dopady prokazována.
S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád